Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), ΦΕΚ 3310/τ.Β΄/10-8-2018 (Τροποποίηση ΦΕΚ 2967/τ.Β΄/10-6-2022), με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» και με ειδικεύσεις: «Ογκολογική Φροντίδα», «Διαβητολογική Φροντίδα» και «Γαστρεντερολογική-Ενδοσκοπική Νοσηλευτική». Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα, συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διά ζώσης, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα εκπαίδευσης με μέσα εξ αποστάσεως σε ποσοστό έως και 35% σε επίπεδο θεωρητικής διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

Δείτε την σχετική προκήρυξη για τον Γ’ Κύκλο Σπουδών 2022-2024 εδώ.