Καταστατικό Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της 7 Μαρτίου 2020, Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΓΕ.

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία» (Ε.Γ.Ε.) και έδρα την Αθήνα. Για τις διεθνείς σχέσεις η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Society of Gastroenterology». Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη και η προαγωγή των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων που έχουν σχέση με τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος. Ειδικότερα οι επιμέρους στόχοι της Εταιρείας, ενδεικτικά είναι:

 • Η εκπόνηση, η εφαρμογή και η εποπτεία προγραμμάτων μεταπτυχιακής - συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας στη Γαστρεντερολογία.
 • Η πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των προόδων της Γαστρεντερολογίας, τόσο στον διαγνωστικό και θεραπευτικό τομέα όσο και στον τομέα της πρόληψης.
 • Η θεσμική εκπροσώπηση των Γαστρεντερολόγων στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για τα προβλήματα της εκπαίδευσης, της μετεκπαίδευσης και της άσκησης της Γαστρεντερολογίας στη χώρα μας.
 • Η συνεργασία με Ελληνικές και Ξένες Επιστημονικές Εταιρείες, η εισήγηση των καταλλήλων κάθε φορά μέτρων για την κατοχύρωση και προώθηση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους των μελών της.
 • Η προβολή της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής κοινότητας στο Εξωτερικό.
 • Η προάσπιση και προαγωγή των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.

Η Εταιρεία έχει μία σφραγίδα, που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά της και φέρει στο κέντρο κεφαλή της Υγείας και κυκλικά στην περιφέρειά της τον τίτλο της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Διαθέτει επίσης και μια άλλη στα Αγγλικά με τις λέξεις «HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Η Εταιρεία διοργανώνει κάθε είδους Επιστημονικές Εκδηλώσεις που θεωρεί σκόπιμες μόνη της ή σε συνεργασία και συνεννόηση με άλλα Επιστημονικά Σωματεία ή Συλλόγους Ελληνικούς ή Διεθνείς. Το Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο αποτελεί τη σημαντικότερη επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας και η διοργάνωσή του διέπεται από εσωτερικό κανονισμό. Η ΕΓΕ διοργανώνει επιπλέον εκδηλώσεις και καμπάνιες για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα του ενδιαφέροντος της.

Β. Συγκροτεί επιστημονικές ομάδες εργασίας και προκηρύσσει υποτροφίες, επιστημονικούς διαγωνισμούς και βραβεία, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και όρους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Γ. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τη σύσταση Επιστημονικών Τμημάτων, που έχουν σχέση με ειδικούς τομείς της Γαστρεντερολογίας, Γεωγραφικών Τμημάτων και τη συγκρότηση Επιτροπών για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των σκοπών της. Τα Τμήματα και οι Επιτροπές συνιστώνται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν ανταγωνίζονται σε καμία περίπτωση την μητρική Εταιρεία, λειτουργούν ως συμβουλευτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρονται σε αυτό. Η λειτουργία τους διέπεται από κοινό Εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ.

Δ. Επιτροπή Εκπαίδευσης. Είναι πενταμελής με Πρόεδρο και 4 μέλη που επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης έχουν 3ετή θητεία. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης εισηγείται και οργανώνει μετά από έγκριση του ΔΣ τις εκπαιδευτικές και μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΓΕ. Λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό.

Ε. Η Εταιρεία διαθέτει Επιστημονικό περιοδικό, η λειτουργία του οποίου διέπεται από εσωτερικό κανονισμό, που συντάσσεται από την Συντακτική Επιτροπή και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα, Ομότιμα, Πάρεδρα. Δόκιμα και Βοηθούς Γαστρεντερολογικών Μονάδων.

Α. Τακτικά Μέλη εκλέγονται Γαστρεντερολόγοι. Τα Τακτικά Μέλη πληρώνουν την εκάστοτε ορισμένη ετήσια συνδρομή και λαμβάνουν δωρεάν το Περιοδικό της Εταιρείας.

Για τα υπάρχοντα έως το έτος 2019 Τακτικά Μέλη της εταιρείας ιατρούς κάτοχους άλλης ιατρικής ειδικότητας, διατηρούνται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των τακτικών μελών.

Β. Επίτιμα Μέλη εκλέγονται, μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον Τακτικών Μελών και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ημεδαποί ή αλλοδαποί επιστήμονες οι οποίοι έχουν διακεκριμένη προσφορά σε οποιαδήποτε ειδικότητα που έχει σχέση με το πεπτικό σύστημα ή διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας που η προσφορά τους κρίνεται σημαντική και επωφελής στην προαγωγή του έργου της Εταιρείας.

Γ. Ομότιμα Μέλη μπορούν με αίτησή τους ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν συμμετέχουν στα κοινά της Εταιρείας επί τριετία, να γίνουν Τακτικά μέλη μετά τη διακοπή άσκησης της Γαστρεντερολογίας.

Δ. Δόκιμα Μέλη εκλέγονται οι κατά νόμο ειδικευόμενοι στην Γαστρεντερολογία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Διευθυντού της Κλινικής όπου εργάζονται ή μέλους του Δ.Σ. της ΕΓΕ. Τα Δόκιμα Μέλη εκπροσωπούνται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού που αφορούν τα Τμήματα της Εταιρείας.

Ε. ΙΊάρεδρα μέλη εκλέγονται γιατροί άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι αποδεδειγμένα ασχολούνται με τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς τους. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου. Πληρώνουν συνδρομή, λαμβάνουν το περιοδικό, και έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

ΣΤ. Επίτιμα, Ομότιμα, Πάρεδρα και Δόκιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου. Δεν πληρώνουν συνδρομή και λαμβάνουν το περιοδικό, το Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΓΕ και αποκτούν δυνατότητα πρόσβασης στο Δικτυακό τόπο της Εταιρείας δωρεάν.

Ζ. Οι Βοηθοί και το Τεχνικό προσωπικό των Γαστρεντερολογικών Μονάδων συμμετέχουν στο Νοσηλευτικό Τμήμα. Η λειτουργία του όπως και κάθε δυνατή λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Η. Η ετήσια συνδρομή των μελών καθώς και η ετήσια συνδρομή συμμετοχής σε Επιστημονικά Τμήματα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ

Οι όροι υποψηφιότητας είναι:

Α. Για τους υποψήφιους για Τακτικά Μέλη Γαστρεντερολόγους: Συμπλήρωση αιτήσεως και βιογραφικού σημειώματος.

Η κρίση των αιτήσεων γίνεται μία φορά τον χρόνο, στο δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου από Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Για την αποδοχή νέου Μέλους απαιτείται η έγκριση της υποψηφιότητάς του από τα 2/3 των παρόντων Τακτικών Μελών κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τριάντα 30.

Το υποψήφιο Μέλος παρίσταται στη Γενική Συνέλευση (εκτός αν κωλύεται και το έχει γραπτά γνωστοποιήσει) και, μετά την ανακήρυξη, τού απονέμεται το έγγραφο εκλογής Τακτικού Μέλους της ΕΓΕ ή Τμήματος και το σήμα της Εταιρείας. Το νέο μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν από την επόμενη Γενική συνέλευση και όχι από αυτή από την οποία έγινε δεκτό.

Β. Για τους υποψηφίους για Πάρεδρα Μέλη απαιτούνται:

 1. Η συμπλήρωση αιτήσεως και βιογραφικού σημειώματος όπου να αποδεικνύεται η ενασχόλησή τους με τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος.
 2. Να προσκομίσουν συστατικές επιστολές από δύο (2) Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, από τις οποίες να προκύπτει η ιδιαίτερη ενασχόληση με το πεπτικό σύστημα.

Η κρίση των αιτήσεων γίνεται μία φορά τον χρόνο, στο δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου από Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Για την αποδοχή νέου Πάρεδρου Μέλους απαιτείται η έγκριση της υποψηφιότητάς του από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας».

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος της Εταιρείας παύει να είναι:

α. Εκείνος που παραιτείται εγγράφως

β. Εκείνος που διαγράφεται με απόφαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Εταιρείας

γ. Εκείνος που δεν καταβάλει τη συνδρομή του για τρία (3) συνεχή χρόνια παρά την έγγραφη υπενθύμιση του Ταμία.

Κάθε χρόνο, εντός του πρώτου εξαμήνου, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, ενημερώνονται τα Μέλη που εμπίπτουν στην ανωτέρω γ κατηγορία και καλούνται να επικοινωνήσουν με τα όργανα της Εταιρείας και να τακτοποιηθούν ταμειακώς. Αν αδιαφορήσουν ή δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι μέλη της Εταιρείας, με εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζεται η διαγραφή τους και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Για τον έλεγχο των παραπάνω ορίζεται επιτροπή που απαρτίζεται από τον Α’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Εταιρείας.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα διοίκησης θεωρούνται:

Α. Η Γενική Συνέλευση

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας

Δ. Πειθαρχικά Συμβούλια

Ε. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Διενεργεί τις αρχαιρεσίες για τις εκλογές των προσώπων των υπόλοιπων οργάνων διοίκησης

β. Εγκρίνει την αποδοχή ή την απώλεια ιδιότητας μέλους

γ. Εγκρίνει τον ισολογισμό του απερχόμενου ΔΣ και τον προϋπολογισμό της νέας θητείας

δ. Αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας

ε. Για την τροποποίηση του Καταστατικού

στ. Για τη διάλυση της Εταιρείας

ζ. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που παραπέμπεται προς κρίση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκτίθενται τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα της θητείας του, υποβάλλεται ο διαχειριστικός απολογισμός, ο οποίος συνοδεύεται από έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και διενεργούνται αρχαιρεσίες για εκλογή νέων μελών των οργάνων διοίκησης.

Β. Σύγκληση

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούν εγγράφως το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους και κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, ανεξαρτήτως τόπου, σε Γενική Συνέλευση τα Τακτικά Μέλη για υποβολή των πεπραγμένων του έτους και για εκλογή τριών νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ανά έτος) και εκλογή νέων μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Τριμελών Επιτροπών των Τμημάτων (ανά διετία).

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γίνεται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ηλεκτρονικώς ή ταχυδρομικώς στα Μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει Συνέδριο της ΕΓΕ κατά το τελευταίο τετράμηνο ενός έτους, η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα της Εταιρείας το τελευταίο δίμηνο κατά τα ανωτέρω.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς ενημερωμένα Μέλη της Εταιρείας, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή, μέχρι την ημέρα του έτους που διεξάγεται η Γενική Συνέλευση. Τα νεοεκλεγμένα μέλη μπορούν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση που τους επέλεξε εφόσον τακτοποιηθούν ταμειακώς για το τρέχον έτος, αλλά αποκτούν δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το 1/2 των Τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη συγκεντρώσεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση διακόπτεται και συγκαλείται εκ νέου μέσα στο επόμενο 8ήμερο, οπότε και θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων Μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τριάντα (30), και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Γ. Αρχαιρεσίες

Τα νέα μέλη όλων των οργάνων Διοικήσεως εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία των παρόντων, ταμειακώς ενημερωμένων, Τακτικών Μελών. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται με ανάταση των χειρών και με απλή πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση. Ψηφοφορία με εξουσιοδότηση ή αλληλογραφία δεν ισχύει.

Οι υποψήφιοι για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τριμελών Επιτροπών Επιστημονικών Τμημάτων υποβάλλουν εγγράφως στη γραμματεία της Εταιρείας αιτήσεις υποψηφιότητας το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται για εκλογή οργάνων της Διοίκησης. Νέες υποψηφιότητες, σε περίπτωση διακοπής της Γενικής Συνέλευσης και σύγκλησης νέας μέσα στο οκταήμερο, δεν επιτρέπονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τους υποψηφίους για τα παραπάνω όργανα το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την πρώτη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ο Γενικός Γραμματέας αποστέλλει ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά τους πίνακες των υποψηφίων σε όλα τα Μέλη.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων και η ανακήρυξη των υποψήφιων για την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να γίνεται μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αιτήσεις υποψηφίων που θα υπερβαίνουν τουλάχιστον το 60% επιπλέον των θέσεων των διαφόρων οργάνων (λχ για τα τρία μέλη ενός οργάνου οι υποψηφιότητες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5), με πρωτοβουλία του Προεδρείου και προτάσεις από μέλη της Γενικής Συνέλευσης, προτείνονται νέοι υποψήφιοι, οι οποίοι, αν αποδεχτούν, θεωρούνται ως αναπληρωματικοί υποψήφιοι και τα ονόματα τους εγγράφονται εκείνη την στιγμή στα ψηφοδέλτια και σε πίνακα υποψηφίων για αναπληρωματική θέση.

Κάθε χρόνο εκλέγονται τρία (3) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τρία χρόνια με ελάχιστη αναλογία γαστρεντερολόγων προς μη γαστρεντερολόγους 2:1 για όσο χρονικό διάστημα περιλαμβάνονται στα τακτικά μέλη μη-γαστρεντερολόγοι.

Ειδικότερα, ανά διετία το σώμα της Γενικής Συνέλευσης εκλέγει απευθείας ένα μέλος γαστρεντερολόγο ως Α’ Αντιπρόεδρο και δύο (2) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Α’ Αντιπρόεδρος αυτών των εκλογών θα παραμείνει με αυτή την ιδιότητα για ένα έτος και από το επόμενο έτος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου με διετή θητεία. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Α’ καταχωρούνται σε διαφορετικό ψηφοδέλτιο από τους λοιπούς υποψηφίους για τη θέση μέλους του ΑΣ. Οι υποψηφιότητες για τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου υποβάλλονται και ανακηρύσσονται ταυτόχρονα με τις υποψηφιότητες για τη θέση μέλους του Α.Σ. ως ανωτέρω ορίζεται.

Για την εκλογή του Α’ Αντιπροέδρου τίθεται ένας σταυρός προτίμησης.

Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης σε έναν (1) υποψήφιο και ένας (1) σταυρός προτίμησης στους αναπληρωματικούς, εφόσον υπάρχουν.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή και το πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης.

Εκλέγονται ως Τακτικά Μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο ο πρώτος σε ψήφους Α’ Αντιπρόεδρος και τα δύο (2) πρώτα σε ψήφους μέλη, για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι, για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο οι δύο (2) πρώτοι και για τα Επιστημονικά Τμήματα οι τρεις (3) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Υποψήφιοι της λίστας των αναπληρωματικών υποψηφίων, δεν προηγούνται των τακτικών υποψηφίων, ανεξαρτήτως αριθμού σταυρών που έλαβαν.

Τα εκλεγέντα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται μαζί με τα παλαιότερα μέσα στην πρώτη εβδομάδα από τη ψηφοφορία, για συγκρότησή τους σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1 η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου.

Η εφαρμογή των ως άνω παραγράφων αρχίζει να εφαρμόζεται από τις πρώτες εκλογές που θα διενεργηθούν μετά την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού.

Δ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί:

 • Όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή
 • Τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ζητήσουν με τεκμηριωμένη εισήγησή τους ή
 • Το ζητήσει εγγράφως, με αίτηση που θα ορίζει και τα θέματα συζήτησης, τουλάχιστον το 1/4 των Μελών που είναι ταμειακώς ενημερωμένα, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερα των τριάντα (30) μελών.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί εκ νέου εντός μηνός Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ταμιακά ενημερωμένων Μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τριάντα (30). Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί και πάλι απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει υποχρεωτικά το ζήτημα στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που δεν απαιτούν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Τακτικών Μελών της Εταιρείας, ιδίως δε για αυτές που αφορούν την διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων της σε Τοπικά και Διεθνή Συνέδρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης για τη συγκρότηση Οργανωτικών και άλλων Επιτροπών όπως φαίνονται παρακάτω στα άρθρα 14 και 15.

Β. Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο και Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) Μέλη. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν, ο απελθών Πρόεδρος της Εταιρείας, και οι Πρόεδροι των Επιτροπών και Τμημάτων της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δύναται επίσης να παρίσταται, μετά από πρόσκληση όποιος κριθεί απαραίτητος από το ΔΣ.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

Κάθε χρόνο αποχωρούν τρία μέλη. Το ίδιο ισχύει και για τον τυχόν αντικαταστάτη των ανωτέρω τριών μελών, μετά από παραίτηση μέλους ή κένωση για οιοδήποτε άλλο λόγο της θέσης αυτών. Αντίστοιχα κάθε χρόνο εισέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρία νέα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνεται ο εκλεγμένος από τη Γενική Συνέλευση Α’ Αντιπρόεδρος. Ανά διετία και μόνο το μέλος που ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου Α' αναλαμβάνει το επόμενο έτος καθήκοντα Προέδρου με διετή θητεία.

Το χρόνο που δεν γίνονται αρχαιρεσίες για την εκλογή Α’ Αντιπροέδρου τα καθήκοντα αυτού αναλαμβάνει το μέλος που κατά την προηγούμενη θητεία είχε την ιδιότητα του Β’ Αντιπροέδρου.

Ως Β’ Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το ΔΣ πάντα ένα μέλος με υπόλοιπο θητείας δύο ετών.

Η εφαρμογή των ως άνω παραγράφων αρχίζει να εφαρμόζεται από τις πρώτες εκλογές που θα διενεργηθούν μετά την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού, οπότε και θα λάβει χώρα για πρώτη φορά απευθείας εκλογή Α’ Αντιπροέδρου από την Γενική Συνέλευση, ο οποίος μετά από ένα έτος θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου με διετή θητεία.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου εφαρμογής του νέου καταστατικού, Α’ Αντιπρόεδρος θα είναι μέλος που είχε εκλεγεί από το προηγούμενο έτος, ο οποίος το επόμενο έτος θα είναι ο τελευταίος Πρόεδρος με ένα έτος θητεία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διάρκεια θητείας δύο (2) ετών, παραμένει στη θέση αυτή μέχρι τη λήξη της θητείας του και δεν έχει τη δυνατότητα επανεκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος που έχει συμπληρώσει μια πλήρη τριετία στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχει καταλάβει τη θέση του Προέδρου, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ξανά υποψηφιότητα μετά το πέρας της τριετούς θητείας του.

Σε περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ιδιαίτερη θέση - ιδιότητα (Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ειδικός Γραμματέας, Ταμίας) παραιτηθεί από τη θέση - ιδιότητα του, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει για τη θέση αυτή οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέλη του.

Σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την συμπλήρωση πλήρους τριετίας, ανεξαρτήτου αιτίας, το μέλος θεωρείται με αμάχητο τεκμήριο ότι έχει συμπληρώσει τριετή θητεία στο ΔΣ και δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής του στα Διοικητικά όργανα της Εταιρείας για την επόμενη τριετία.

Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.

Το νεοεισερχόμενο στην περίπτωση αυτή μέλος του ΔΣ, ακολουθεί κανονικά τη θητεία του μέλους που αναπληρώνει.

Γ. Σύγκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα σε συνεδρίαση που συγκαλείται δια του Γενικού Γραμματέα, από τον Πρόεδρο της Εταιρείας ή και όποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης εκτάκτως μετά από αίτηση δύο (2) ή περισσότερων μελών του.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία είτε δια ζώσης είτε μέσω βίντεο ή τηλεδιάσκεψης πέντε (5) τουλάχιστον από τα εννέα (9) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Δ. Κυρώσεις

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Και οι δύο δεν έχουν δικαίωμα επανεκλογής πριν την παρέλευση τριετίας μετά την λήξη της τριετούς θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Γενική Αρμοδιότητα

Για κάθε ζήτημα για το οποίο δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μόνο του είτε μετά από έγγραφη πρόταση δύο (2) τουλάχιστον Τακτικών Μελών.

ΣΤ. Ενστάσεις

Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβληθεί ένσταση υπογραφόμενη από δύο (2) Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συζητείται υποχρεωτικά σε νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Ζ. Άλλες διατάξεις

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή πίνακα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εντός μηνός μετά από κάθε μεταβολή. Ο πίνακας περιέχει το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας των μελών της Διοίκησης, καθώς και το αντίγραφο των αρχαιρεσιών.
 2. Αντίγραφο των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων του Καταστατικού με τη σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευσή της και
 3. Αντίγραφο του εγκεκριμένου ισολογισμού και απολογισμού κάθε διαχειριστικής χρήσεως, όπως και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μέσα σε ένα (1) μήνα από της έγκρισής τους από την Γενική Συνέλευση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής, συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέα τα μέλη του Συμβουλίου, σε συνεδριάσεις, στις οποίες προεδρεύει, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εντέλλεται την πληρωμή των τακτικών και εκτάκτων δαπανών, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας, αλλά μόνον μετά από απόφαση του Συμβουλίου. Είναι υπεύθυνος για τις Διεθνείς (Επιστημονικές Εταιρείες, Οργανισμούς, κλπ) σχέσεις της Εταιρείας και αναθέτει ειδικά καθήκοντα στα μέλη του ΔΣ. Φροντίζει επίσης για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και υπογράφει όλα τα έγγραφα της Εταιρείας και τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος, εάν δε κωλύεται και αυτός, ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Β. Α’ Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται. Ο Α’ Αντιπρόεδρος δικαιούται και οφείλει να γνωρίζει και να παρακολουθεί στενά όλες τις πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου, ώστε να είναι προετοιμασμένος για την θητεία του ως Προέδρου το επόμενο έτος. Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Συμβουλίου φροντίζει για την ανασύνταξη της επετηρίδας των Τακτικών Μελών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού. Είναι υπεύθυνος για την εποπτείακαι το συντονισμό της λειτουργίας των Επιστημονικών και Γεωγραφικών Τμημάτων της Εταιρείας.

Γ. Β’ Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον Α’ Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο όταν κωλύονται. Εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όσες φορές του ζητηθεί. Εποπτεύει, συνδράμει και συντονίζει το έργο των Επιτροπών της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, την αλληλογραφία της Εταιρείας, τηρεί τα αρχεία και παραλαμβάνει τα προς την Εταιρείας αποστελλόμενα έγγραφα, έντυπα ή χειρόγραφα. Τηρεί πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρεί κατ’ αύξοντα αριθμό εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και βιβλίο με τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσει ο ίδιος και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Συμβουλίου, αναγγέλλει την εκλογή νέων εταίρων, συγκαλεί κατόπιν εντολής του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει μετά του Προέδρου όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Συμμετέχει στην ανασύνταξη της επετηρίδας μαζί με τον Α’ Αντιπρόεδρο και τον Ταμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ε. Ειδικός Γραμματέας

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει,διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης, τηρεί ακριβή κατάλογο σε ιδιαίτερο βιβλίο των παρόντων σε κάθε συνεδρίαση μελών, που υπογράφουν ιδιόχειρα σε αυτόν και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

ΣΤ. Ταμίας

Ο Ταμίας σε συνεργασία με το λογιστή τηρεί τα λογιστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τα διπλότυπα δαπανών, εισπράττει το αντίτιμο του δικαιώματος εγγραφής καθώς και τις συνδρομές και κάθε δωρεάν χρηματική επιχορήγηση, εξοφλεί τις αποδείξεις δαπανών για τις οποίες κρατά ακριβείς σημειώσεις.

Εάν τα χρήματα που διαχειρίζεται υπερβαίνουν τα 300 ευρώ (το ποσόν αυτό μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προσαρμόζεται αναλόγως), οφείλει να καταθέσει οπωσδήποτε σε Τραπεζικό Λογαριασμό ή Τράπεζα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη των χρημάτων και γενικά η κίνηση του λογαριασμού διενεργείται από τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Ταμία.

Ο Ταμίας επομένως υπογράφει έγκυρα επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές εντολές.

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και προσωπικά υπεύθυνος για κάθε παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού και υποχρεούται να καταβάλει το ανάλογο ποσόν, αν προκύψει κάποια ζημία στην Εταιρεία ή απώλεια χρημάτων από παραλήψεις του.

Κατά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποτεδήποτε κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, δίδει λόγο για τη διαχείρισή του.

Κατά την Γενική Συνέλευση ο Ταμίας υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε και προϋπολογισμό για την επόμενη θητεία.

Συμμετέχει στην επιτροπή επετηρίδας για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Αρμοδιότητα

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ιδιαίτερα δε κρίνει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.

Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετική με τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση.

Τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της για τους διενεργούμενους ελέγχους και οι συντασσόμενες εκθέσεις της προς τη Γενική Συνέλευση.

Β. Σύγκληση

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για μια 2ετία, κατά τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται ο αρχαιότερος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Αρμοδιότητες

Επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του ή μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αναφορά δύο τουλάχιστον Τακτικών Μελών, κάθε θέματος που προσβάλλει την παράδοση και το ήθος της Εταιρείας και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της, καθώς και θεμάτων ηθικής φύσεως που προκύπτουν από τη μέσω του τύπου, και άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, ανεπίτρεπτη προβολή ατόμων ή ομάδων ή κατά τη διενέργεια επιστημονικών μελετών. Επίσης έχει θέση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής προκειμένου η υπόθεση να εκδικασθεί από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι υποθέσεις οι οποίες παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο προϋποθέτουν έγγραφη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Β. Σύνθεση

Αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους αμέσως δύο (2) προηγούμενους Προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι στη ζωή και αποδέχονται το διορισμό τους (αλλιώς κατά σειρά εκλέγεται ο εκάστοτε προγενέστερος που αποδέχεται). Γραμματέας της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ

Α. Αρμοδιότητα

Σε περίπτωση παράβασης των ηθικών κανόνων της Ιατρικής και γενικά της Επιστημονικής Δεοντολογίας, διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού σφάλματος από βαριά αμέλεια ή διάπραξης ατιμωτικού ποινικού αδικήματος από Μέλος της Εταιρείας, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται της υπόθεσης και μετά από έγγραφη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, την εκδικάζει είτε αυτεπάγγελτα, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του, είτε μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο και εύλογο συμφέρον.

Β. Σύνθεση

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι 3μελές και αποτελείται από τρία 3 Τακτικά Μέλη που εκλέγονται για μία διετία με μυστική ψηφοφορία. Ταυτόχρονα γίνεται εκλογή και δύο αναπληρωματικών μελών. Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας.

Γ. Διαδικασία

Η εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται, αφού το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία, κατά τον τρόπο που κρίνει εκάστοτε σκόπιμο και αφού καλέσει το κατηγορούμενο σε απολογία.

Για το σκοπό αυτό μπορεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο να εξετάσει έγγραφα, μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους.

Δ. Ποινές

Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι επίπληξη, πρόσκαιρη (μέχρι 12 μήνες) απομάκρυνση από την Εταιρεία και οριστική διαγραφή. Εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να υποβληθεί έφεση από το τιμωρηθέν μέλος, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με προθεσμία τρίαντα (30) ημερών από την κοινοποίηση με επίσημο έγγραφο της επιβληθείσας σε αυτό ποινής. Η έφεση συζητείται από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Έφεση μπορεί να υποβάλλει και το Διοικητικό Συμβούλιο στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αν, κατά την κρίση του, η απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ήταν επιεικής για τον κατηγορούμενο.

Αν παρέλθει η προθεσμία άπρακτη, θεωρείται ότι τα μέρη έχουν αποδεχθεί την ποινή.

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ

Α. Αρμοδιότητα

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των εφέσεων που υποβάλλει ο κατηγορούμενος ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Β. Σύνθεση

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους πέντε (5) αρχαιότερους διατελέσαντες Προέδρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος καλείται ο αμέσως επόμενος σε αρχαιότητα και ούτω καθ’ εξής.

Γραμματέας και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας.

Γ. Διαδικασία

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ελέγχει την κρίση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και την υπόθεση κατ’ ουσία στα Κεφάλαια για τα οποία ασκήθηκε η έφεση. Αν κρίνει ότι η απόφαση ήταν ορθή, την επικυρώνει. Αν κρίνει ότι δεν ήταν καθ’ ολοκληρία σωστή, την εξαφανίζει. Αν κρίνει ότι ήταν εν μέρει ορθή, τη διορθώνει. Το ίδιο συμβαίνει και στην επιμέτρηση της ποινής.

Αν ο κατηγορούμενος ασκεί έφεση, τότε το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει τη μεγαλύτερη ποινή. Μεγαλύτερη ποινή επιβάλλεται μόνο όταν το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ή παράλληλη έφεση με τον κατηγορούμενο και μόνο στα συγκεκριμένα κεφάλαια.

Δεν υπάρχει άλλο ένδικο μέσο εντός της Εταιρείας κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση που αυτό διατάξει την οριστική διαγραφή του μέλους ως ποινή. Τότε εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε το θέμα παραπέμπεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους.

Α. Οι τακτικοί πόροι της Εταιρείας προέρχονται:

 • Από το δικαίωμα εγγραφής των Μελών
 • Από την ετήσια συνδρομή των Μελών, και την συνδρομή / συμμετοχή στα Επιστημονικά της Τμήματα
 • Από τις συνδρομές του εκδιδόμενου Περιοδικού ή του αντίτιμου των εκδιδομένων εκάστοτε πρακτικών των Επιστημονικών Συνεδριάσεων ή Συνεδρίων ή Συμποσίων κλπ της Εταιρείας.

Β. Οι έκτακτοι πόροι προέρχονται από τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα ή έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή τέλος από επιχορηγήσεις ή συνδρομές του Κράτους, Δήμων ή Κοινοτήτων και άλλων Αρχών. Η απόκτηση από την Εταιρεία ακίνητων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων σημαντικής αξίας γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. Πόρος της Εταιρείας επίσης μπορεί να είναι κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. Οι προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού αυτού υποβάλλονται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου Τακτικών Μελών. Η τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τον Νόμο, αποφασίζεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων Τακτικών Μελών σε Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη για αυτό το σκοπό και απαρτιζόμενη από το ήμισυ τουλάχιστον των με δικαίωμα ψήφου Τακτικών Μελών.

Β. Η Εταιρεία διαλύεται αυτοδίκαια, εάν τα Τακτικά Μέλη περιορισθούν σε αριθμό κατώτερο των 20. Στην περίπτωση αυτή η περιουσία της Εταιρείας περιέρχεται σε ευαγές ίδρυμα που προτείνεται από το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τα Τακτικά Μέλη.

Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από την εγγραφή της τροποποίησης στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το παρόν καταστατικό , αποτελείται από 15 άρθρα και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από την εγγραφή της τροποποίησης στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 7-3-2020

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Σ.