Αγαπητέ Συνάδελφε,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ Α 130) είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των ιατρών και του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται σε ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ.

Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών της 26/8/2021, εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς ως επιστημονικά υπεύθυνο του ιατρείου/εργαστηρίου σας ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της ιατρικής εταιρείας), προκειμένου να λάβετε από τον ΙΣΑ έντυπο «Δήλωσης εμβολιασμού έναντι της covid-19» το οποίο μπορείτε να αναρτήσετε στην είσοδο του φορέα ΠΦΥ ή σε άλλο εμφανές σημείο. Και τούτο για τη σαφή ενημέρωση των προσερχομένων ασθενών σας ότι είτε ως ιδιωτικό ιατρείο είτε ως ιατρική εταιρεία τηρείτε την εκ του νόμου υποχρέωσή σας.

Παρακαλούμε να αποστέλλεται η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση (πατήστε εδώ για έγγραφο word ή εδώ για pdf) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με το γνήσιο της υπογραφής στο email pressoffice@isathens.gr με τίτλο Δήλωση εμβολιασμού έναντι της covid-19. H θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να γίνει και από τους υπαλλήλους του ΙΣΑ εφόσον προσέλθει ο ίδιος ο ιατρός/δηλών αυτοπροσώπως η μέσω www.gov.gr.

Για το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Πατούλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ευστάθιος Τσούκαλος