Σκοπός

 • Η καταγραφή της εκτίμησης ειδικευόμενων γαστρεντερολόγων και των υπεύθυνων εκπαίδευσής τους σχετικά με την επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην εκπαίδευση

Τρόπος διεξαγωγής

 • Αποστολή ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο σύνολο των ειδικευόμενων γαστρεντερολογίας της χώρας (ν=128) και στους υπεύθυνους εκπαίδευσής τους (ν=28), τον Μάη 2020
 • Αξιολόγηση της εκτίμησης της επίδρασης της πανδημίας στην εκπαίδευση με τη χρήση βαθμονομημένης κατά Likert κλίμακας: «πολύ αρνητική επίδραση - αρνητική επίδραση - καμία επίδραση - θετική επίδραση - πολύ θετική επίδραση».

Αποτελέσματα

 • Συμμετείχαν 77 ειδικευόμενοι (60,1%) και 12 υπεύθυνοι εκπαίδευσης (64,3%)
 • Σημαντικά (p=0,04) περισσότεροι ειδικευόμενοι (63/77 ή 81,8%), σε σύγκριση με τους εκπαιδευτές τους (10/18 ή 55,6%), θεωρούν ότι η πανδημία θα καταγράψει αρνητική επίδραση στην εκπαίδευσή τους
 • Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο αρνητικά την εκπαίδευση, τόσο οι ειδικευόμενοι όσο και υπεύθυνοι εκπαίδευσής τους συμφώνησαν ότι οι πλέον σημαντικοί είναι
  • η μείωση του αριθμού των ενδοσκοπήσεων (62,3% και 44,4%)
  • η ενδεχόμενη μετακίνηση σε τμήμα περίθαλψης ασθενών COVID-19 (20,8% και 22,2%).
   • Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι 27,8% των εκπαιδευτών και μόνο το 10,4% των ειδικευόμενων θεωρεί ότι η μη διενέργεια εξωτερικών ιατρείων κατά την περίοδο της επιδημικής κρίσης θα επηρεάσει αρνητικά την εκπαίδευση
 • Εξετάζοντας τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης (γενική γαστερνερολογία, ενδοσκόπηση, ηπατολογία και ΙΦΝΕ) δεν παρατηρούνται διαφορές πλην της εκπαίδευσης στην ενδοσκόπηση, όπου σύμφωνα με τις απαντήσεις των ειδικευομένων, ο μηνιαίος αριθμός διενεργούμενων διαγνωστικών ενδοσκοπήσεων κατά την περίοδο της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με την περίοδο πριν την πανδημία [50 (30-75) έναντι 10 (2,5-20), p<0,001].
  • 83,1% των ειδικευόμενων σε σύγκριση με 27,8% των υπεύθυνων εκπαίδευσης (p<0,001) θεωρούν ότι η πανδημία θα έχει αρνητική επίδραση στην εκπαίδευση στην ενδοσκόπηση.
  • Περισσότεροι ειδικευόμενοι απ’ ότι υπεύθυνοι εκπαίδευσης πιστεύουν ότι θα υπάρξει αρνητική επίδραση στην ικανότητά τους να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις τεχνικές ενδοσκοπικές δεξιότητες τους (79,2% έναντι 38,9%, p=0,001) και να εκτελούν επαρκώς διαγνωστικές (70,1% έναντι 22,2%, p<0,001) και επείγουσες (48,1% έναντι 11,1%, p=0.004) ενδοσκοπήσεις.
 • Οι απαντήσεις των δυο ομάδων ερωτηθέντων διαφέρουν σημαντικά (p=0,02) αναφορικά με το βέλτιστο τρόπο κάλυψης του όποιου εκπαιδευτικό κενού κατά την πανδημία.
  • Οι μεν ειδικευόμενοι θεωρούν σε ποσοστό 49,4% ότι η παράταση του χρόνου εκπαίδευσης αποτελεί τη βέλτιστη προτεινόμενη λύση, ενώ αντίθετα επικρατούσα άποψη (44,4%) από την πλευρά των υπεύθυνων εκπαίδευσης αποτελεί η κάλυψη του χαμένου εδάφους μέσα από την αναμενόμενη αύξηση του καθημερινού φόρτου εργασίας.

Οι ερωτήσεις της έρευνας παρουσιάζονται  συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα

Ερώτηση 1 Θεωρείς/τε πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου (των ειδικευόμενών σας) στη γαστρεντερολογία συνολικά;
Ερώτηση 2 Θεωρείς/τε πως ο μειωμένος διαθέσιμος χρόνος εξαιτίας πιθανής ενασχόλησης με ασθενείς που πάσχουν από COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου (των ειδικευόμενών σας);
Ερώτηση 3 Θεωρείς/τε πως το άγνωστο χρονικό πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων στο νοσοκομείο στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου (των ειδικευόμενών σας);
Ερώτηση 4 Θεωρείς/τε πως η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου (των ειδικευόμενών σας);
Ερώτηση 5 Θεωρείς/τε πως η ακύρωση προγραμματισμένων ενδοσκοπήσεων (πχ κολονοσκόπηση για προσυμπτωματικό έλεγχο) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου (των ειδικευόμενών σας);
Ερώτηση 6 Ποιο από τα παρακάτω Θεωρείς/τε ότι θα επηρεάσει περισσότερο αρνητικά την εκπαίδευσή σου (των ειδικευόμενών σας) κατά την περίοδο της πανδημία COVID-19;
Ερώτηση 7 Θεωρείς/τε πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου (των ειδικευόμενών σας), εξαιτίας της ακύρωσης ενδονοσοκομειακών ευκαιριών εκπαίδευσης (πχ ακύρωση ενδοτμηματικών και διατμηματικών μετακπαιδευτικών μαθημάτων);
Ερώτηση 8 Θεωρείς/τε πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου, εξαιτίας της ακύρωσης πανελληνίων και πανευρωπαϊκών συνεδρίων (των ειδικευόμενών σας);
Ερώτηση 9 Θεωρείς πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου, στην αντιμετώπιση ασθενών με νοσήματα γενικής γαστρεντερολογίας;
Ερώτηση 10 Θεωρείς πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου, στην αντιμετώπιση ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου;
Ερώτηση 11 Θεωρείς πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου, στην αντιμετώπιση ασθενών με ηπατολογικά νοσήματα;
Ερώτηση 12 Θεωρείς πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου, στην απόκτηση/διατήρηση της επάρκειας των ενδοσκοπικών σου δεξιοτήτων;
Ερώτηση 13 Θεωρείς πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου, στην απόκτηση/διατήρηση επάρκειας του τεχνικού τομέα (πχ χειρισμός ενδοσκοπίου) των ενδοσκοπικών σου δεξιοτήτων;
Ερώτηση 14 Θεωρείς πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου, στην απόκτηση/διατήρηση επάρκειας του γνωστικού τομέα (εφαρμογή της παραγόμενης πληροφορίας από την ενδοσκόπηση στην κλινική πρακτική, γνώση ενδείξεων και αντενδείξεων, συμμετοχή σε αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το επείγον και ανάγκη διενέργειας ενδοσκοπικών πράξεων, αναγνώριση παθολογίας) των ενδοσκοπικών σου δεξιοτήτων;
Ερώτηση 15 Θεωρείς πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου, στην απόκτηση/διατήρηση επάρκειας στη διεκπεραίωση βασικών διαγνωστικών εξετάσεων (γαστροσκόπηση/διαγνωστικής κολονοσκόπηση);
Ερώτηση 16 Θεωρείς πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την εκπαίδευση σου, στην απόκτηση/διατήρηση επάρκειας σε επείγουσες ενδοσκοπήσεις (πχ αιμορραγία πεπτικού, ξένο σώμα);
Ερώτηση 17 Θεωρείς πως η χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης (πχ διενέργεια διαδικτυακών μαθημάτων, παρακολούθηση ενδοσκοπικών βίντεο) κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στην απόκτηση/διατήρηση επάρκειας των ενδοσκοπικών σου δεξιοτήτων ;
Ερώτηση 18 Θεωρείς πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει τη συγγραφική/επιστημονική σου δραστηριότητα (συμμετοχή σε επιστημονικές εργασίες, συγγραφή επιστημονικών άρθρων);
Ερώτηση 19 Θεωρείς πως η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει την ακαδημαϊκή σου δραστηριότητα (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής/συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα);
Ερώτηση 20 Ποιο από τα παρακάτω θεωρείς ότι θα μπορούσε να συμβάλλει περισσότερο στη βελτίωση της εκπαίδευσής σου μετά την πάροδο της πανδημίας COVID-19;

Συνοπτικά, το σύνολο των απαντήσεων με τη χρήση τροποποιημένης κλίμακας Likert (Αρνητική επίδραση περιλαμβάνει και την πολύ αρνητική επίδραση, Θετική Επίδραση περιλαμβάνει και την πολύ θετική επίδραση).
* σημαίνει στατιστικά σημαντική διαφορά

Συγκριτική παρουσίαση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την εκπαίδευση

Συγκριτική παρουσίαση του βέλτιστου τρόπου κάλυψης του εκπαιδευτικό κενού