Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΓΕ.

Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο και Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) Μέλη. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν, ο Πρόεδρος του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι των Τριμελών Επιτροπών των Επιστημονικών και Γεωγραφικών Τμημάτων της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας / Υποτροφιών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δύναται επίσης να παρίσταται, μετά από πρόσκληση, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΕΓΕ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Κάθε χρόνο αποχωρούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τρία (3) μέλη, δηλαδή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα δύο μέλη που εξελέγησαν ταυτόχρονα με τον Πρόεδρο. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν αντικατάσταση των ανωτέρω μελών, που ακολουθεί την πορεία του μέλους που αντικατέστησε. Κάθε χρόνο εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο στις αρχαιρεσίες κατά τη Γενική Συνέλευση τρία (3) νέα μέλη. Το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Απαραίτητος όρος για την εκλογή του Α’ Αντιπροέδρου του επομένου έτους είναι η θητεία του στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) έτος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει θητεία ενός (1) έτους και δεν έχει την δυνατότητα επανεκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος που έχει συμπληρώσει μια πλήρη τριετία στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχει καταλάβει την θέση του Προέδρου, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ξανά υποψηφιότητα, μετά όμως από την παρέλευση τουλάχιστον μίας τριετίας, κατά την οποία θα είναι εκτός Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την συμπλήρωση πλήρους τριετίας, ανεξαρτήτου αιτίας, το μέλος θεωρείται με αμάχητο τεκμήριο ότι έχει συμπληρώσει τριετή θητεία στο ΔΣ και δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής του στα Διοικητικά όργανα της Εταιρείας για την επόμενη τριετία.

Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.

Το νεοεισερχόμενο στην περίπτωση αυτή μέλος του ΔΣ, ακολουθεί κανονικά τη θητεία του μέλους που αναπληρώνει.

Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που δεν απαιτούν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Τακτικών Μελών της Εταιρείας, ιδίως δε για αυτές που αφορούν την διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων της σε Τοπικά και Διεθνή Συνέδρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης για τη συγκρότηση Οργανωτικών και άλλων Επιτροπών όπως φαίνονται παρακάτω στα άρθρα 14 και 15.

Συνεδριάσεις και λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα σε συνεδρίαση που συγκαλείται δια του Γενικού Γραμματέα, από τον Πρόεδρο της Εταιρείας ή και όποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης εκτάκτως μετά από αίτηση δύο (2) ή περισσότερων μελών του.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον από τα εννέα (9) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Διοικητικά Συμβούλια

Διοικητικό Συμβούλιο  
Περικλής Τάσιος Πρόεδρος
Κωνσταντίνα Παρασκευά Α’ Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Παπανικολάου Β’ Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Εμμανουήλ Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Τριάντος Ειδικός Γραμματέας
Αθανάσιος Σιούλας Ταμίας
Ιωάννης Κατσογριδάκης
Νάγια Μπομπότση
Αγγελική Χρηστίδου
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο  
Περικλής Τάσιος Πρόεδρος
Αλέξανδρος Κωφοκώτσιος Α’ Αντιπρόεδρος
Μαρία Μελά Β’ Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Εμμανουήλ Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Σαμωνάκης Ειδικός Γραμματέας
Αθανάσιος Σιούλας Ταμίας
Νάγια Μπομπότση
Ιωάννης Παπανικολάου
Χρήστος Τριάντος
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο  
Ιωάννης Βλαχογιαννάκος Πρόεδρος
Περικλής Τάσιος Α’ Αντιπρόεδρος
Περικλής Αποστολόπουλος Β’ Αντιπρόεδρος
Μαρία Μελά Γενικός Γραμματέας
Αλέξανδρος Κωφοκώτσιος Ειδικός Γραμματέας
Ανδρέας Πρωτοπαπάς Ταμίας
Θεόδωρος Εμμανουήλ
Δημήτρης Σαμωνάκης
Χρήστος Τριάντος
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο  
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου Πρόεδρος
Ιωάννης Βλαχογιαννάκος Α’ Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Θωμόπουλος Β’ Αντιπρόεδρος
Περικλής Αποστολόπουλος Γενικός Γραμματέας
Αλέξανδρος Κωφοκώτσιος Ειδικός Γραμματέας
Ανδρέας Πρωτοπαπάς Ταμίας
Μιχάλης Οικονόμου
Μαρία Μελά
Δημήτρης Σαμωνάκης
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Γουλής Ιωάννης Πρόεδρος
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος Α’ Αντιπρόεδρος
Χριστοδούλου Δημήτριος Β’ Αντιπρόεδρος
Οικονόμου Μιχάλης Γενικός Γραμματέας
Καραμανώλης Γεώργιος Ειδικός Γραμματέας
Πρωτοπαπάς Ανδρέας Ταμίας
Αποστολόπουλος Περικλής
Βλαχογιαννάκος Ιωάννης
Θωμόπουλος Κωνσταντίνος
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Δημήτρης Ταμπακόπουλος Πρόεδρος
Ιωάννης Γουλής Α’ Αντιπρόεδρος
Κατερίνα Κοτζαμπάση Β’ Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Βιάζης Γενικός Γραμματέας
Μιχάλης Οικονόμου Ειδικός Γραμματέας
Γιώργιος Καραμανώλης Ταμίας
Κωνσταντίνος Θωμόπουλος
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Δημήτριος Χριστοδούλου
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Σπυρίδων Μιχόπουλος Πρόεδρος
Δημήτρης Ταμπακόπουλος Α’ Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Κολιός Β’ Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Βιάζης Γενικός Γραμματέας
Κατερίνα Κοτζάμπαση Ειδική Γραμματέας
Γιώργιος Καραμανώλης Ταμίας
Ιωάννης Γουλής
Στυλιανός Καραταπάνης
Δημήτριος Χριστοδούλου
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Σωτήριος Γεωργόπουλος Πρόεδρος
Σπυρίδων Μιχόπουλος Α’ Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Κολιός Β’ Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Βιάζης Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνα Παρασκευά Ειδικός Γραμματέας
Δημήτριος Τζιλβές Ταμίας
Στυλιανός Καραταπάνης
Κατερίνα Κοτζάμπαση
Δημήτριος Ταμπακόπουλος
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Απόστολος Μαντίδης Πρόεδρος
Σωτήριος Γεωργόπουλος Α’ Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνα Παρασκευά Β’ Αντιπρόεδρος
Νικολέττα Μάθου Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Κολιός Ειδικός Γραμματέας
Δημήτριος Τζιλβές Ταμίας
Στυλιανός Καραταπάνης
Αλέξανδρος Κωφοκώτσιος
Σπυρίδων Μιχόπουλος
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Γρηγόριος Πασπάτης Πρόεδρος
Απόστολος Μαντίδης Α’ Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνα Παρασκευά Β’ Αντιπρόεδρος
Νικολέττα Μάθου Γενικός Γραμματέας
Αλέξανδρος Κωφοκώτσιος Ειδικός Γραμματέας
Ανδρέας Πρωτοπαπάς Ταμίας
Σωτήριος Γεωργόπουλος
Σταύρος Πατέρας
Δημήτριος Τζιλβές
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Γεράσιμος Μάντζαρης Πρόεδρος
Γρηγόριος Πασπάτης Α’ Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Δρίκος Β’ Αντιπρόεδρος
Νικολέττα Μάθου Γενικός Γραμματέας
Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ειδικός Γραμματέας
Ανδρέας Πρωτοπαπάς Ταμίας
Απόστολος Μαντίδης
Α. Κωφοκώτσιος
Σταύρος Πατέρας
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ε. Ακριβιάδης Πρόεδρος
Γ. Μάντζαρης Α’ Αντιπρόεδρος
Σ. Δελακίδης Β’ Αντιπρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης Γενικός Γραμματέας
Σ. Μανωλακόπουλος Ειδικός Γραμματέας
Α. Πρωτοπαπάς Ταμίας
Ι. Δρίκος
Γ. Πασπάτης
Γ. Πατέρας
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Χ. Τζάθας Πρόεδρος
Ε. Ακριβιάδης Α’ Αντιπρόεδρος
Κ. Μάρκογλου Β’ Αντιπρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης Γενικός Γραμματέας
Σ. Μανωλακόπουλος Ειδικός Γραμματέας
Θ. Τσώνης Ταμίας
Σ. Δελακίδης
Ι. Δρίκος
Γ. Μάντζαρης
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Γ. Κητής Πρόεδρος
Χ. Τζάθας Α’ Αντιπρόεδρος
Β. Ντελής Β’ Αντιπρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος Γενικός Γραμματέας
Θ. Μάρης Ειδικός Γραμματέας
Κ. Μάρκογλου Ταμίας
Ε. Ακριβιάδης
Γ. Παπαθεοδωρίδης
Θ. Τσιώνης
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ιωάννης Καραγιάννης Πρόεδρος
Γεώργιος Κητής Α’ Αντιπρόεδρος
Ελευθερία Ρώμα Β’ Αντιπρόεδρος
Σπύρος Μιχόπουλος Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Τζάθας Ειδικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μάρκογλου Ταμίας
Βασίλειος Ντελής
Δημήτριος Τζιλβές
Θεοχάρης Τσιώνης
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ροκκάς Θ. Πρόεδρος
Καραγιάννης Ι. Α’ Αντιπρόεδρος
Ρώμα Ε. Β’ Αντιπρόεδρος
Γεωργόπουλος Σ. Γενικός Γραμματέας
Τζιλβές Δ. Ειδικός Γραμματέας
Μιχόπουλος Σ. Ταμίας
Ηλίας Α.
Κητής Γ.
Ντελής Β.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Γιαννούλης Ε. Πρόεδρος
Ροκκάς Θ. Α’ Αντιπρόεδρος
Μπαρμπατζάς Χ. Β’ Αντιπρόεδρος
Γεωργόπουλος Σ. Γενικός Γραμματέας
Τζιλβές Δ. Ειδικός Γραμματέας
Καραγιάννης Ι. Ταμίας
Ηλίας Α.
Ρώμα Ε.
Ταμπακόπουλος Δ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Τριανταφυλλίδης Ι. Πρόεδρος
Γιαννούλης Ε. Α’ Αντιπρόεδρος
Ροκκάς Θ. Β’ Αντιπρόεδρος
Γεωργόπουλος Σ. Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Α. Ειδικός Γραμματέας
Ταμπακόπουλος Δ. Ταμίας
Δερβένης Χ.
Μπαρμπατζάς Χ.
Κουντουράς Ι.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Αγοραστός Ι. Πρόεδρος
Τριανταφυλλίδης Ι. Α’ Αντιπρόεδρος
Παρασκευάς Ε. Β’ Αντιπρόεδρος
Μαντίδης Α. Γενικός Γραμματέας
Κουντουράς Ι. Ειδικός Γραμματέας
Ταμπακόπουλος Δ. Ταμίας
Γιαννούλης Ε.
Δερβένης Χ.
Μπαρμπατζάς Χ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Τσιάνος Ε. Πρόεδρος
Αγοραστός Ι. Α’ Αντιπρόεδρος
Παρασκευάς Ε. Β’ Αντιπρόεδρος
Μαντίδης Α. Γενικός Γραμματέας
Κουντουράς Ι. Ειδικός Γραμματέας
Τριανταφυλλίδης Ι. Ταμίας
Δερβένης Χ.
Ελευθεριάδης Ε.
Σούτος Δ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Σ. Λαδάς Πρόεδρος
Ε. Τσιάνος Α’ Αντιπρόεδρος
Α. Θεοχαρίδης Β’ Αντιπρόεδρος
Α. Μαντίδης Γενικός Γραμματέας
Ε. Παρασκευάς Ειδικός Γραμματέας
Ι. Καραγιάννης Ταμίας
Ι. Αγοραστός
Ε. Ελευθεριάδης
Δ. Σούτος
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Κοκοζίδης Γ. Πρόεδρος
Λαδάς Σ. Α’ Αντιπρόεδρος
Θεοχαρίδης Α. Β’ Αντιπρόεδρος
Παπαβασιλείου Ε. Γενικός Γραμματέας
Τσιάνος Ε. Ειδικός Γραμματέας
Βακόλας Ι. Ταμίας
Δανιηλίδης Ι.
Ελευθεριάδης Ε.
Καραγιάννης Ι.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Νάκος Α. Πρόεδρος
Κοκοζίδης Γ. Β’ Αντιπρόεδρος
Κοτζάμπαση Γ. Γενικός Γραμματέας
Καραγιάννης Ι. Ειδικός Γραμματέας
Παπαβασιλείου Ε. Ταμίας
Τζάθας Χ.
Λαδάς Σπ.
Θεοχαρίδης Α.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Αυγερινός Αλ. Πρόεδρος
Νάκος Αν. Α’ Αντιπρόεδρος
Γιαννούλης Ελ. Β’ Αντιπρόεδρος
Κοτζάμπαση Κ. Γενικός Γραμματέας
Παπαβασιλείου Ε. Ειδικός Γραμματέας
Σπηλιάδη Χ. Ταμίας
Κοκοζίδης Γ. Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Αρχιμανδρίτης Αθ. Πρόεδρος
Αυγερινός Αλ. Α’ Αντιπρόεδρος
Κητής Γ. Β’ Αντιπρόεδρος
Τζάθας Χ. Γενικός Γραμματέας
Κασκαρέλης Ι. Ειδικός Γραμματέας
Σπηλιάδη Χ. Ταμίας
Γιαννούλης Ε.
Κοτζάμπαση Κ.
Νάκος Α.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ευγενίδης Ν. Πρόεδρος
Αρχιμανδρίτης Αθ. Α’ Αντιπρόεδρος
Κητής Γ. Β’ Αντιπρόεδρος
Σούτος Δ. Γενικός Γραμματέας
Γιαννούλης Ε. Ειδικός Γραμματέας
Κασκαρέλης Ι. Ταμίας
Αυγερινός Αλ.
Ελευθεριάδης Ε.
Σπηλιάδη Χ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Μαλλάς Η. Πρόεδρος
Ευγενίδης Ν. Α’ Αντιπρόεδρος
Αυγερινός Αλ. Β’ Αντιπρόεδρος
Σούτος Δ. Γενικός Γραμματέας
Δεληκάρης Π. Ειδικός Γραμματέας
Κασκαρέλης Ι. Ταμίας
Αρχιμανδρίτης Αθ.
Ελευθεριάδης Ε.
Κητής Γ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Αρβανιτάκης Κ. Πρόεδρος
Μαλλάς Η. Α’ Αντιπρόεδρος
Γιαννόπουλος Α. Β’ Αντιπρόεδρος
Δεληκάρης Π. Γενικός Γραμματέας
Μπασιοϋκας Π. Ειδικός Γραμματέας
Σούτος Δ. Ταμίας
Αυγερινός Αλ.
Ελευθεριάδης Ε.
Ευγενίδης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καλαντζής Ν. Πρόεδρος
Αρβανιτάκης Κ. Α’ Αντιπρόεδρος
Γιαννόπουλος Α. Β’ Αντιπρόεδρος
Μπασιούκας Π. Γενικός Γραμματέας
Δεληκάρης Π. Ειδικός Γραμματέας
Μαλλάς Η. Ταμίας
Αυγερινός Αλ.
Καραϊτιανός Ι.
Παρπούλας Σ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καραμανώλης ΔΓ. Πρόεδρος
Καλαντζής Ν. Α’ Αντιπρόεδρος
Δεληκάρης Π. Β’ Αντιπρόεδρος
Μπασιούκας Π. Γενικός Γραμματέας
Καραϊταινός Ι. Ειδικός Γραμματέας
Γιαννόπουλος Α. Ταμίας
Αυγερινός Αλ.
Αρβανιτάκης Κ.
Παρπούλας Σ
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καρούτσος Κ. Πρόεδρος
Καραμανώλης ΔΓ. Α’ Αντιπρόεδρος
Παρπούλας Σ. Β’ Αντιπρόεδρος
Καλαντζής Ν. Γενικός Γραμματέας
Δεληκάρης Π. Ειδικός Γραμματέας
Γιαννόπουλος Α. Ταμίας
Αυγερινός Αλ.
Καραϊτιανός Ι.
Λαδάς Σπ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καρούτσος Κ. Πρόεδρος
Γκουρτσογιάννης Ν. Α’ Αντιπρόεδρος
Καλαντζής Ν. Β’ Αντιπρόεδρος
Καραμανώλης ΔΓ. Γενικός Γραμματέας
Αγοραστός Ι. Ειδικός Γραμματέας
Αφρουδάκης Α. Ταμίας
Γιαννόπουλος Α.
Παρπούλας Σ.
Ρώμα - Γιαννίκου Ε.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καρούτσος Κ. Πρόεδρος
Γκουρτσογιάννης Ν. Α’ Αντιπρόεδρος
Καλαντζής Ν. Β’ Αντιπρόεδρος
Καραμανώλης ΔΓ. Γενικός Γραμματέας
Αγοραστός Ι. Ειδικός Γραμματέας
Αφρουδάκης Α. Ταμίας
Γιαννόπουλος Α.
Παρπούλας Σ.
Ρώμα - Γιαννίκου Ε.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καναγκίνης Θ. Πρόεδρος
Γεωργούλης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Α. Γενικός Γραμματέας
Καρβουντζής Γ. Ειδικός Γραμματέας
Πολυμερόπουλος Θ. Ταμίας
Αρβανιτάκης Κ.
Γκουρτσογιάννης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καναγκίνης Θ. Πρόεδρος
Γεωργούλης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Α. Γενικός Γραμματέας
Καρβουντζής Γ. Ειδικός Γραμματέας
Πολυμερόπουλος Θ. Ταμίας
Αρβανιτάκης Κ.
Γκουρτσογιάννης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καναγκίνης Θ. Πρόεδρος
Γεωργούλης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Α. Γενικός Γραμματέας
Καρβουντζής Γ. Ειδικός Γραμματέας
Πολυμερόπουλος Θ. Ταμίας
Αρβανιτάκης Κ.
Γκουρτσογιάννης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καναγκίνης Θ. Πρόεδρος
Γεωργούλης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Α. Γενικός Γραμματέας
Καρβουντζής Γ. Ειδικός Γραμματέας
Πολυμερόπουλος Θ. Ταμίας
Αρβανιτάκης Κ.
Γκουρτσογιάννης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Βυσσούλης Χ. Πρόεδρος
Γολεμάτης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Εμμανουηλίδης Α. Γενικός Γραμματέας
Νικολόπουλος Ν. Ειδικός Γραμματέας
Εμμανουήλ Α. Ταμίας
Παπαευαγγέλου Γ.
Παπασταματίου Λ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Βυσσούλης Χ. Πρόεδρος
Γολεμάτης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Εμμανουηλίδης Α. Γενικός Γραμματέας
Νικολόπουλος Ν. Ειδικός Γραμματέας
Εμμανουήλ Α. Ταμίας
Παπαευαγγέλου Γ.
Παπασταματίου Λ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Θεοδωρόπουλος Γ. Πρόεδρος
Πουλαντζάς Ι. Α’ Αντιπρόεδρος
Νικολόπουλος Ν. Γενικός Γραμματέας
Παπαδήμας Β. Ειδικός Γραμματέας
Βλάχος Λ. Ταμίας
Παπανικολάου Ν.
Τσίτσικα Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Θεοδωρόπουλος Γ. Πρόεδρος
Πουλαντζάς Ι. Α’ Αντιπρόεδρος
Νικολόπουλος Ν. Γενικός Γραμματέας
Παπαδήμας Β. Ειδικός Γραμματέας
Βλάχος Λ. Ταμίας
Παπανικολάου Ν.
Τσίτσικα Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Μανούσος Ο. Πρόεδρος
Γολεμάτης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Θεοδωρόπουλος Γ. Γενικός Γραμματέας
Νικολόπουλος Ν. Ειδικός Γραμματέας
Τσίτσικας Κ. Ταμίας
Βλαχλιώτης Γ.
Παπαδάκης Ι.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Μανούσος Ο. Πρόεδρος
Γολεμάτης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Θεοδωρόπουλος Γ. Γενικός Γραμματέας
Νικολόπουλος Ν. Ειδικός Γραμματέας
Τσίτσικας Κ. Ταμίας
Βλαχλιώτης Γ.
Παπαδάκης Ι.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Παπανικολάου Ν. Πρόεδρος
Γεωργούλης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Θεοδωρόπουλος Γ. Γενικός Γραμματέας
Δαριώτης Α. Ειδικός Γραμματέας
Παπασταματίου Λ. Ταμίας
Αρβανίτη Α.
Κελέκης Δ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Παπανικολάου Ν. Πρόεδρος
Γεωργούλης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Θεοδωρόπουλος Γ. Γενικός Γραμματέας
Δαριώτης Α. Ειδικός Γραμματέας
Παπασταματίου Λ. Ταμίας
Αρβανίτη Α.
Κελέκης Δ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Φωκάς Η. Πρόεδρος
Πουλαντζάς Ι. Α’ Αντιπρόεδρος
Οικονομόπουλος Π. Γενικός Γραμματέας
Σακελλαρόπουλος Ν. Ειδικός Γραμματέας
Παπασταματίου Η. Ταμίας
Καρούτσος Κ.
Λαμπράκος Η.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Φωκάς Η. Πρόεδρος
Πουλαντζάς Ι. Α’ Αντιπρόεδρος
Οικονομόπουλος Π. Γενικός Γραμματέας
Σακελλαρόπουλος Ν. Ειδικός Γραμματέας
Παπασταματίου Η. Ταμίας
Καρούτσος Κ.
Λαμπράκος Η.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Χατζηγιάννης Σ. Πρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Α’ Αντιπρόεδρος
Φωκάς Η. Γενικός Γραμματέας
Βυσσούλης Χ. Ειδικός Γραμματέας
Βραχλιώτης Γ. Ταμίας
Κέκης Β.
Πουλαντζάς Ι.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Χατζηγιάννης Σ. Πρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Α’ Αντιπρόεδρος
Φωκάς Η. Γενικός Γραμματέας
Βυσσούλης Χ. Ειδικός Γραμματέας
Βραχλιώτης Γ. Ταμίας
Κέκης Β.
Πουλαντζάς Ι.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Πρόεδρος
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Α’ Αντιπρόεδρος
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Γενικός Γραμματέας
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ειδικός Γραμματέας
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ταμίας
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Πρόεδρος
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Α’ Αντιπρόεδρος
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Γενικός Γραμματέας
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ειδικός Γραμματέας
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ταμίας
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ζωγράφος Α. Πρόεδρος
Γεωργούλης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Οικονομόπουλος Π. Ειδικός Γραμματέας
Χριστοδουλόπουλος Ι. Ταμίας
Μάτσας Μ.
Πούγγουρας.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ζωγράφος Α. Πρόεδρος
Γεωργούλης Β. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Οικονομόπουλος Π. Ειδικός Γραμματέας
Χριστοδουλόπουλος Ι. Ταμίας
Μάτσας Μ.
Πούγγουρας.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Νικολαίδης Κ. Πρόεδρος
Ζωγράφος Α. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Οικονομόπουλος Π. Ειδικός Γραμματέας
Χριστοδουλόπουλος Ι. Ταμίας
Γιώτσας Ζ.
Ζαμπούρας Δ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Μοσχούτης Ν. Πρόεδρος
Νικολαίδης Κ. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Καλλιτεράκης Ε. Ειδικός Γραμματέας
Πολύζος Ι. Ταμίας
Μπενετάτος Σ.
Μπονέλος Κ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Πλαϊνός Θ. Πρόεδρος
Μοσχούτης Ν. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Καλλιτεράκης Ε. Ειδικός Γραμματέας
Πολύζος Ι. Ταμίας
Γεωργιάδης Ν.
Φωκάς Η.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Γεωργιάδης Ν. Πρόεδρος
Πλαϊνός Θ. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Νικολαίδης Κ. Ειδικός Γραμματέας
Πολύζος Ι. Ταμίας
Καναγκίνης Θ.
Μάτσας Μ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Πούγγουρας Π. Πρόεδρος
Γεωργιάδης Ν. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Νικολαίδης Κ. Ειδικός Γραμματέας
Πολύζος Ι. Ταμίας
Βαλαβάνης Γ.
Χριστοδουλόπουλος Ι.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Δασκαλάκης Τ. Πρόεδρος
Πουγγουρας Π. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Νικολαίδης Κ. Ειδικός Γραμματέας
Πολύζος Ι. Ταμίας
Βαλαβάνης Γ.
Γεωργιάδης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ζερβογιάννης Σ. Πρόεδρος
Δασκαλάκης Τ. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Πούγγουρας Π. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Κορδόσης Α.
Μοσχούτης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ζερβογιάννης Σ. Πρόεδρος
Δασκαλάκης Τ. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Πούγγουρας Π. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Κορδόσης Α.
Μοσχούτης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ζερβογιάννης Σ. Πρόεδρος
Δασκαλάκης Τ. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Πούγγουρας Π. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Κορδόσης Α.
Μοσχούτης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ζευγολάτης Κ. Πρόεδρος
Πλαϊνός Θ. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Πούγγουρας Π. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Γιαννάκος Δ.
Γεωργιάδης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Δασκαλάκης Τ. Πρόεδρος
Ζευγολάτης Κ. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Μοσχούτης Ν. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Ζερβογιάννης Σ.
Πλαϊνός Θ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Φωκάς Ε. Πρόεδρος
Δασκαλάκης Τ. Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Μοχούτης Ν. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Χρυσοσπάθης Π.
Ζερβογιάννης Σ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Φωκάς Ε. Πρόεδρος
Ζευγολάτης Κ Α’ Αντιπρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Γενικός Γραμματέας
Κορδόσης Χ. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Δασκαλάκης Τ.
Χρυσοσπάθης Π.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Ζευγολάτης Κ. Πρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Α’ Αντιπρόεδρος
Δασκαλάκης Τ. Γενικός Γραμματέας
Βαλαβάνης Γ. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Πρεβεδουράκης Ν.
Σμπαρούνης Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Βουλπιώτης Γ. Πρόεδρος
Δασκαλάκης Τ. Α’ Αντιπρόεδρος
Ζευγολάτης Κ. Γενικός Γραμματέας
Βαλαβάνης Γ. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Παπασταύρου Χ.
Ζερβογιάννης Σ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Πράτσικας Α. Πρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Α’ Αντιπρόεδρος
Ζευγολάτης Κ. Γενικός Γραμματέας
Βαλαβάνης Γ. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Αλιβιζάτος Κ.
Παπακωνσταντίνου Π.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Γιαννακόπουλος Α. Πρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Α’ Αντιπρόεδρος
Δασκαλάκης Τ. Γενικός Γραμματέας
Μιχαηλίδης Γ. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Πρεβεδουράκης Ν.
Λαμπίρης Φ.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Αλιβιζάτος Κ. Πρόεδρος
Βουλπιώτης Γ. Α’ Αντιπρόεδρος
Δασκαλάκης Τ. Γενικός Γραμματέας
Μιχαηλίδης Γ. Ειδικός Γραμματέας
Μάμαλης Χ. Ταμίας
Σμπαρούνης Ν.
Χρηστέας Ν.
Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Βουλπιώτης Γ. Πρόεδρος
Αλιβιζάτος Κ.
Γιαννακόπουλος Α.
Δάμπασης Ι.
Δασκαλάκης Τ.
Ζευγολάτης Κ.
Μάμαλης Χ.
Μέλη