Υποτροφίες ΕΓΕ

Προκήρυξη Υποτροφιών για το έτος 2024

Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία προκηρύσσει για το έτος 2024 τη χορήγηση δυο (2) ετήσιων υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα γαστρεντερολογίας. Το ύψος της υποτροφίας θα είναι 20.000 ευρώ.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν τα Δόκιμα και τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη της ΕΓΕ, έως και πέντε (5) έτη από την ημερομηνία που ολοκλήρωσαν την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας.
2. Καλή γνώση αντίστοιχης γλώσσας, εφόσον απαιτείται.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Κριτήρια για την επιλογή αποτελούν με σειρά βαρύτητας η επιστημονική επίδοση του υποψηφίου, το προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας ή μετεκπαίδευσης, η εμβέλεια του κέντρου έρευνας ή μετεκπαίδευσης, η συνεργασία και η προϋπηρεσία του υποψηφίου.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αντικείμενο της υποτροφίας είναι η έρευνα και μετεκπαίδευση σε ειδικό αντικείμενο της Γαστρεντερολογίας, σε αναγνωρισμένη κλινική ή ερευνητικό κέντρο.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της υποτροφίας θα αφορά σε ένα από τα κάτωθι προτεινόμενα γνωστικά αντικείμενα: Ενδοσκοπική Υπερηχοτομογραφία, ESD, NET, ΙΦΝΕ, Διατροφή και Διαταραχές θρέψης, προχωρημένη Ηπατολογία, Κινητικότητα Πεπτικού.

Τα ανωτέρω προτεινόμενα γνωστικά αντικείμενα δεν θεωρούνται δεσμευτικός όρος για την υποβολή της αίτησης, πλην όμως η επιλογή τους θα αποτελέσει προτεραιότητα στην τελική επιλογή του υποτρόφου.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι δώδεκα (12) μήνες.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του υποψηφίου με σαφείς πληροφορίες για το αντικείμενο της μετεκπαίδευσης και του ερευνητικού τους έργου, καθώς και το προτεινόμενο Κέντρο.
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται η επιστημονική σταδιοδρομία του υποψηφίου.
3. Πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα (για υποτροφία εξωτερικού).
4. Πρόσκληση ή βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από την Κλινική ή το ερευνητικό κέντρο μετεκπαίδευσης ως υποτρόφου της ΕΓΕ, με προσδιορισμό του ερευνητικού/εκπαιδευτικού έργου του υποτρόφου κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης και ιδιαίτερη αναφορά στην ημερομηνία έναρξης της μετεκπαίδευσής του.
5. Κατάλογο με 10 τουλάχιστον δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες την τελευταία 5ετία σε έγκριτα περιοδικά της Κλινικής ή του ερευνητικού Κέντρου που θα υποδεχθεί τον υπότροφο, που να αποδεικνύουν την ειδική ενασχόληση του κέντρου με το αντικείμενο της υποτροφίας.
6. Τα ονόματα δύο μελών της Εταιρείας που γνωρίζουν τον υποψήφιο και θα μπορούσαν να γράψουν εμπιστευτική επιστολή. Το ΔΣ μπορεί, κατά την κρίση του, να απευθύνεται και σε άλλα πρόσωπα, πέραν των προτεινόμενων από τον υποψήφιο, για συστατική επιστολή ή για εμπιστευτικές πληροφορίες.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος, ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία και ότι σε κάθε δημοσίευση απότοκο του μετεκπαιδευτικού -ερευνητικού του έργου στην οποία θα περιλαμβάνεται το όνομά του, θα αναφέρεται ότι ήταν υπότροφος της ΕΓΕ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, η υποτροφία διακόπτεται και ο υπότροφος επιστρέφει τα χρήματα που έχει πάρει.
8. Πιθανή συνέντευξη με το ΔΣ σε ειδική συνεδρίαση.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της ΕΓΕ μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Κατάθεση αιτήσεως χωρίς να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται αποκλεισμό από τον πίνακα των υποψηφίων.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Δ.Σ. εξετάζει τις υποψηφιότητας, τις βαθμολογεί από 1 έως 10 (10=άριστα) και αποφασίζει ανοικτά και αιτιολογημένα.

Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση, θα γίνεται νέα ψηφοφορία για τους ισοψηφήσαντες.

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία πρέπει να αρχίζει εντός του έτους για το οποίο έχει προκηρυχθεί, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι απαγορεύουν την έναρξη σε αυτό το διάστημα, οπότε και η έναρξη μετατίθεται για αργότερα.

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

1. Ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει κατά τον 4ο και 8ο μήνα από την έναρξη της υποτροφίας του, σύντομη έκθεση δραστηριοτήτων και απόδοσης, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση και αξιολόγηση της προόδου του Διευθυντού του Κέντρου στο οποίο μετεκπαιδεύεται. Ο υπότροφος δεν λαμβάνει την επόμενη δόση της υποτροφίας εάν δεν αποσταλούν τα παραπάνω έγγραφα. Κατά το πέρας της μετεκπαίδευσης ο υπότροφος προσκομίζει στην Γραμματεία της ΕΓΕ αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων του με έγγραφη αξιολόγηση του Διευθυντού του Κέντρου και βεβαίωση των διοικητικών υπηρεσιών του κέντρου μετεκπαίδευσης αναφορικά τον τύπο, τον χρόνο έναρξης και τον χρόνο περάτωσης της παρουσίας του υποτρόφου. Αδυναμία προσκόμισης των παραπάνω εγγράφων συνιστά λόγο έναρξης διαδικασιών για επιστροφή των χρημάτων της υποτροφίας από τον υπότροφο στην ΕΓΕ.

2. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας λόγω υπαιτιότητας του υποτρόφου, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλο το χρηματικό ποσό που έλαβε από την ΕΓΕ.

3. Σε κάθε δημοσίευση του υποτρόφου που θα προέρχεται από δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, να γίνεται μνεία ότι ο συγγραφέας είναι/ήταν υπότροφος της ΕΓΕ.

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας ή με απόδειξη σε εξουσιοδοτημένο από τον υπότροφο άτομο, σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, τον 1ο, 5ο και 9ο μήνα από την έναρξη της υποτροφίας.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης συνεπάγεται άμεση διακοπή της υποτροφίας και κίνηση της νόμιμης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που έλαβε ο υπότροφος από την ΕΓΕ, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θα εκτιμηθούν από το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Π. Τάσσιος

Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Εμμανουήλ