Υποτροφίες ΕΓΕ2017-10-08T16:14:43+02:00

Υποτροφίες ΕΓΕ

Προκήρυξη τεσσάρων (4) ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Γ.Ε.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η προκήρυξη αφορά μέχρι 4 (τέσσερα) νέα ερευνητικά προγράμματα Το αιτούμενο ύψος χρηματοδότησης ανά ερευνητικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ Θα χρηματοδοτηθεί μέχρι ένα ερευνητικό πρόγραμμα σε κάθε ένα