Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα περιόδου 2018-2019

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Επιτροπή Εκπαίδευσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΓΕ αναγγέλλοντας την έναρξη το Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Εταιρείας μας για την περίοδο 2018-2019 την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, σας ενημερώνει για την οργανωτική δομή και τις προδιαγραφές του και τις προϋποθέσεις πιστοποίησής της συμμετοχής σας.

Α. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΕ

Τα Μαθήματα θα γίνονται την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου της ΕΓΕ στις 16:30-20:30. Τα μαθήματα θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου.

Εκπαιδευτικός στόχος 
Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ενημέρωση-εκπαίδευση ειδικευόμενων γαστρεντερολόγων και γαστρεντερολόγων για να ασκούν επιστημονικά σωστά την κλινική γαστρεντερολογία πρωτίστως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιατρική πράξη με βάση την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και δευτερευόντως στην τριτοβάθμια αντιμετώπιση.

Δομή των Μαθημάτων
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον εκάστοτε εξειδικευμένο εκπαιδευτή θα καθορίζει τις γνώσεις που πρέπει να μεταδοθούν σχετικά με τον διαγνωστικό και θεραπευτικό χειρισμό κάθε πάθησης που καθορίζει το πρόγραμμα. Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάζει το θέμα με ερώτηση πολλαπλής επιλογής επί συγκεκριμένου κλινικού σεναρίου, και μετά την ψηφοφορία των συμμετεχόντων θα εξηγεί με 2-3 διαφάνειες την τεκμηρίωση της σωστής απάντησης.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης έχει εκδώσει σαφείς οδηγίες προς τους εκπαιδευτές για τον τρόπο επιλογής και διαμόρφωσης των κλινικών σεναρίων και των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, ώστε να γίνονται κατανοητά πολύ βασικά μηνύματα κάθε μαθήματος για άσκηση επιστημονικά τεκμηριωμένης κλινικής γαστρεντερολογίας.

Επιλογή εκπαιδευτών
Η επιλογή των εκπαιδευτών από την Επιτροπή γίνετε με βάση τα χαρακτηριστικά «εξειδικευμένος στο θέμα, καλός και μεταδοτικός ομιλητής», όπως προκύπτει από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτών από τους συμμετέχοντες στα Μαθήματα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα επιλέγονται ως εκπαιδευτές και νέοι συνάδελφοι που κατά την άποψη της Επιτροπής έχουν τις προϋποθέσεις να ανταποκριθούν στις παραπάνω προδιαγραφές επιλογής.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης μεγάλου χρόνου προετοιμασίας του Μαθήματος από τους εκπαιδευτές, που κατά κανόνα είναι υπεραπασχολημένοι και με πολλές υποχρεώσεις, αποφασίσθηκε να επιλέγονται αφού δηλώσουν ότι αποδέχονται να τηρήσουν τις απαιτητικές υψηλές προδιαγραφές προετοιμασίας των Μαθημάτων με βάση τις υποχρεώσεις τους.

Διάθεση Πρακτικών των Μαθημάτων
Αποφασίσθηκε να τηρηθεί το μοντέλο Πρακτικών όπως διαμορφώθηκε στην περίοδο 2015-2016, που έτυχε υψηλής αποδοχής στην αξιολόγησή του από τους εκπαιδευόμενους και από γαστρεντερολόγους.

Στα πρακτικά θα περιλαμβάνονται: κείμενο με τα βασικά στοιχεία του Μαθήματος, η παρουσίαση οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι σωστές απαντήσεις. Οι εκπαιδευτές θα δίδουν έγγραφη συγκατάθεση για την διάθεση των κειμένων και των παρουσιάσεων τους προς δημοσίευση στα Πρακτικά των Μαθημάτων.

Έχουν εκδοθεί οδηγίες προς τους Εκπαιδευτές για την ομοιομορφία των κειμένων και των παρουσιάσεων, ώστε να αυξηθεί η ενημερωμένη δεξαμενή θεμάτων προς μελέτη στην ιστοσελίδα της ΕΓΕ.

6. Γραπτές δοκιμασίες
Με δεδομένο ότι η εκπαιδευτική διαδικασία των εξετάσεων, όπως εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει ήδη αποδεκτός θεσμός από τους ειδικευόμενους, η Επιτροπή αποφάσισε την συνέχιση του θεσμού. Εκδόθηκαν οδηγίες προς τους εκπαιδευτές για την διαδικασία διαμόρφωσης των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για τις εξετάσεις ώστε να δίδουν πρακτικά κλινικά μηνύματα, μέσω της παρουσίασης κλινικών σεναρίων, για λήψη της τεκμηριωμένης διαγνωστικής και θεραπευτικής απόφασης.

Το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων πρέπει να στηρίζεται στην πιθανότητα σωστής απάντησης από το 70-90% των συμμετεχόντων. Στις δοκιμασίες τουλάχιστον οι μισές ερωτήσεις να είναι πρωτότυπες και δεν θα έχουν παρουσιασθεί αυτούσιες στα Μαθήματα.

Το ΔΣ της ΕΓΕ ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης για την καθιέρωση του «Βραβείου Αριστείας» για τον συνάδελφο που θα παρακολουθήσει επαρκώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και θα λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στις δύο γραπτές δοκιμασίες. Το βραβείο θα είναι η πλήρης κάλυψη των εξόδων συμμετοχής (άμεσα από την ΕΓΕ ή από χορηγό που θα βρει η ΕΓΕ) στην UΕGW του επόμενου έτους.

Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση των Μαθημάτων
Τα Μαθήματα θα μεταδίδονται ζωντανά διαδικτυακά όπως μέχρι τώρα.

Ο πάροχος της μετάδοσης αποστέλλει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης πίνακα με την διάρκεια παρακολούθησης από κάνε συμμετέχοντα με βάση τον οποίο θα γίνεται η πιστοποίηση της διαδικτυακής παρακολούθησης.

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους εκπαιδευτές από τους παρακολουθούντες διαδικτυακά στο ειδικό παράθυρο της παρουσίασης.

Για την ομαλή αξιοποίηση της διαδικτυακής παρακολούθησης απαιτείται να δίδονται μα ακρίβεια τα δημογραφικά στοιχεία του παρακολουθούντος, ώστε να χρησιμοποιούνται σωστά στην ανάλυση των στοιχείων της διαδικτυακής παρακολούθησης στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου.

8. Πιστοποίηση παρακολούθησης των Μαθημάτων
Το ΔΣ της ΕΓΕ ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης για την μεταβολή των προδιαγραφών πιστοποίησης της παρακολούθησης του Προγράμματος με στόχο την ενίσχυση της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευόμενων του Λεκανοπεδίου Αττικής ως ουσιαστικού και βασικού στοιχείου της μαθησιακής διαδικασίας.

Οι κανόνες που έχουν ορισθεί για την πιστοποίηση επαρκούς παρακολούθησης του Ετήσιου προγράμματος είναι οι παρακάτω:

Πιστοποίηση παρακολούθησης

 1. Αριθμός μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθηθεί
  α. Παρακολούθηση (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά) των 6 από τα 8 ή 9 ή των 7 από τα 10 ετήσια Μαθήματα ανάλογα με τον αριθμό μαθημάτων που θα γίνουν κάθε χρονιά (συμπεριλαμβανομένου του Προσυνεδριακού Σεμιναρίου).
  β. Ειδικά για τους συμμετέχοντες από την Αττική, αυτοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά με φυσική παρουσία το 80% των υποχρεωτικών μαθημάτων, δηλαδή 5 από τα 8 ή 9 Μαθήματα ή 6 από τα 10 Μαθήματα να τα παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία.
  Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι μητέρες μικρών παιδιών για τις οποίες ισχύει η παράγραφος 1, αρκεί να το δηλώσουν στην Γραμματεία της ΕΓε στην αρχή κάθε Εκπαιδευτικής Περιόδου.Ο κανόνας αυτός εφαρμόσθηκε από την περίοδο 2016-2017, επειδή με την εξίσωση της παρακολούθησης με φυσική παρουσία και διαδικτυακά παρατηρήθηκε προοδευτική μεγάλη μείωση των παρακολουθούντων με φυσική παρουσία, με αποτέλεσμα τα Μαθήματα να αποδιοργανωθούν με την αποδυνάμωση της βασικής εκπαιδευτικής διαδικασίας της απάντησης ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
 2. Πιστοποίηση επαρκούς παρακολούθησης με φυσική παρουσία
  Η πιστοποίηση παρακολούθησης των Μαθημάτων-Σεμιναρίων με φυσική παρουσία απαιτεί την κατάθεση στο τέλος κάθε μαθήματος:
  α. του εντύπου παρακολούθησης με τα στοιχεία του εκπαιδευόμενου και
  β. του εντύπου αξιολόγησης
 3. Πιστοποίηση επαρκούς διαδικτυακής παρακολούθησης
  Η πιστοποίηση της διαδικτυακής παρακολούθησης των Μαθημάτων-Σεμιναρίων απαιτεί:
  α. την δήλωση των στοιχείων του συμμετέχοντα στην έναρξη της εισόδου του στην εφαρμογή παρακολούθησης
  β. την παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% του συνολικού χρόνου διάρκειας κάθε Μαθήματος ή Σεμιναρίου δηλαδή 168 από τα 210 min κάθε 4ωρου Μαθήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος). Ο χρόνος αυτός δίδεται με ακρίβεια σε sec από τον πάροχο ζωντανής μετάδοσης.
  γ. την αποστολή εντός πέντε λεπτών της συνθηματικής λέξης είτε στο banner της οθόνης του υπολογιστή είτε με e-mail στην ΕΓΕ (hsg@hol.gr).
  δ. αποστολή εντός 24 ωρών του συμπληρωμένου εντύπου αξιολόγησης του Μαθήματος.
 4. Πιστοποίηση επιτυχούς συμμετοχής στις δύο γραπτές δοκιμασίες
  Η πιστοποίηση της επιτυχούς συμμετοχής στις δύο γραπτές δοκιμασίες κάθε περιόδου απαιτεί:
  α. συμμετοχή και στις δύο δοκιμασίες
  β. μέση βαθμολογία των δύο δοκιμασιών >70% της μεγαλύτερης μέσης βαθμολογίας που επιτεύχθηκε και στις δύο δοκιμασίες

Εκπαίδευση γαστρεντερολόγων
Με αφορμή την παρατηρούμενη αυξανόμενη διαδικτυακή παρακολούθηση των Μαθημάτων ζωντανά και κατ’ επίκληση από γαστρεντερολόγους, κυρίως της επαρχίας, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι γαστρεντερολόγοι πρέπει να αποτελέσουν μια βασική εκπαιδευτική ομάδα στόχο.

Αποφασίσθηκε να ισχύσει και στην τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο το προγράμματος αυτοαξιολόγησης γνώσεων για γαστρεντερολόγους μέλη της ΕΓΕ με αποστολή δύο φορές το χρόνο των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που περιλαμβάνονται στις γραπτές δοκιμασίες με τις σωστές απαντήσεις τους, παρά το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοι στο αίτημα αξιολόγησης και κλινικής ωφελιμότητας αυτού του προγράμματος.

Αξιολόγηση του προγράμματος
Η Επιτροπή έχει αποδείξει στην γαστρεντερολογική κοινότητα ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ανάλυση της του επιστημονικού προγράμματος (Μαθήματα, Σεμινάριο στο Συνέδριο) και των εκπαιδευτών από τους συμμετέχοντες για να λάβει αποφάσεις οργανωτικών αλλαγών και βελτιώσεων του Προγράμματος.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διέπουν την υποβολή του εντύπου αξιολόγησης από τους παρακολουθούντες διαδικτυακά, η Επιτροπή θα αναζητήσει λύσεις μέσω του τεχνικού υπεύθυνου της ιστοσελίδας της ΕΓΕ ώστε αυτές οι διαδικασίες να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να αναλύονται αυτόματα.

Σ. Μιχόπουλος
Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης