Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα περιόδου 2016-2017

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Επιτροπή Εκπαίδευσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΓΕ αναγγέλλοντας την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Εταιρείας μας για την περίοδο 2016-2017 την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 σας ενημερώνει για την οργανωτική δομή και τις προδιαγραφές του και τις προϋποθέσεις πιστοποίησής της συμμετοχής σας.

Α. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΕ

Τα Μαθήματα θα γίνονται την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου της ΕΓΕ στις 16:30-20:30. Τα μαθήματα θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου. Το πρόγραμμα των Μαθημάτων σας επισυνάπτεται.

Η Επιτροπή με την έγκριση του ΔΣ της ΕΓΕ έχει καθορίσει τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό μοντέλο (δομή και λειτουργία) των Μαθημάτων που θα ισχύσουν στο νέο εκπαιδευτικό έτος.

1. Εκπαιδευτικός στόχος 
Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ενημέρωση-εκπαίδευση ειδικευόμενων γαστρεντερολόγων και γαστρεντερολόγων για να ασκούν επιστημονικά σωστά την κλινική γαστρεντερολογία πρωτίστως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιατρική πράξη με βάση την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και δευτερευόντως στην τριτοβάθμια αντιμετώπιση.

2. Επιστημονικό πρόγραμμα
Αποφασίσθηκε να αλλάξει η πρακτική των παρουσίασης των θεμάτων σε τρεις ενότητες (οισοφάγος-στόμαχος, λεπτό και παχύ έντερο, ήπαρ-χοληφόρα-πάγκρεας). Η εκπαιδευτική ύλη για όλο το πεπτικό θα εξαντλείται σε μία τριετία και σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο θα παρουσιάζονται θέματα από όλο το πεπτικό. Με την πρακτική αυτή θα αντιμετωπισθεί η μη παρακολούθηση του Προγράμματος όταν παρουσιάζονται θέματα που δεν ενδιαφέρουν εξίσου όλους τους Εκπαιδευόμενους.

3. Δομή των Μαθημάτων
Αποφασίσθηκε να αλλάξει η μέχρι τώρα δομή των Μαθημάτων σε δύο μέρη (θεωρητική διδασκαλία-συζήτηση κλινικών σεναρίων), επειδή η μη τήρηση του χρόνου της θεωρητικής διδασκαλίας λειτούργησε συχνά εις βάρος της συζήτησης κλινικών σεναρίων που είναι ευρύτατα αποδεκτή από τους συμμετέχοντες.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον εκάστοτε εξειδικευμένο εκπαιδευτή θα καθορίζει τις γνώσεις που πρέπει να μεταδοθούν σχετικά με τον διαγνωστικό και θεραπευτικό χειρισμό κάθε πάθησης που καθορίζει το πρόγραμμα. Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάζει το θέμα με ερώτηση πολλαπλής επιλογής επί συγκεκριμένου κλινικού σεναρίου, και μετά την ψηφοφορία των συμμετεχόντων θα εξηγεί με 2-3 διαφάνειες την τεκμηρίωση της σωστής απάντησης.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης έχει εκδώσει σαφείς οδηγίες προς τους εκπαιδευτές για τον τρόπο επιλογής και διαμόρφωσης των κλινικών σεναρίων και των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, ώστε να γίνονται κατανοητά πολύ βασικά μηνύματα κάθε μαθήματος για άσκηση επιστημονικά τεκμηριωμένης κλινικής γαστρεντερολογίας.

4. Επιλογή εκπαιδευτών
Η επιλογή των εκπαιδευτών από την Επιτροπή έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά «εξειδικευμένος στο θέμα, καλός και μεταδοτικός ομιλητής», όπως προκύπτει από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτών από τους συμμετέχοντες στα Μαθήματα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα επελέγησαν ως εκπαιδευτές και νέοι συνάδελφοι που κατά την άποψη της Επιτροπής έχουν τις προϋποθέσεις να ανταποκριθούν στις παραπάνω προδιαγραφές επιλογής.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης μεγάλου χρόνου προετοιμασίας του Μαθήματος από τους εκπαιδευτές, που κατά κανόνα είναι υπεραπασχολημένοι και με πολλές υποχρεώσεις, αποφασίσθηκε να επιλέγονται αφού δηλώσουν ότι αποδέχονται να τηρήσουν τις απαιτητικές υψηλές προδιαγραφές προετοιμασίας των Μαθημάτων με βάση τις υποχρεώσεις τους.

5. Διάθεση Πρακτικών των Μαθημάτων
Αποφασίσθηκε να τηρηθεί το μοντέλο Πρακτικών όπως διαμορφώθηκε στην περίοδο 2015-2016, που έτυχε υψηλής αποδοχής στην αξιολόγησή του από τους εκπαιδευόμενους και από γαστρεντερολόγους.

Στα πρακτικά θα περιλαμβάνονται: κείμενο με τα βασικά στοιχεία του Μαθήματος, η παρουσίαση οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι σωστές απαντήσεις. Οι εκπαιδευτές θα δίδουν έγγραφη συγκατάθεση για την διάθεση των κειμένων και των παρουσιάσεων τους προς δημοσίευση στα Πρακτικά των Μαθημάτων.

Έχουν εκδοθεί οδηγίες προς τους Εκπαιδευτές για την ομοιομορφία των κειμένων και των παρουσιάσεων, ώστε να αυξηθεί η ενημερωμένη δεξαμενή θεμάτων προς μελέτη στην ιστοσελίδα της ΕΓΕ.

6. Γραπτές δοκιμασίες
Με δεδομένο ότι η εκπαιδευτική διαδικασία των εξετάσεων, όπως εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει ήδη αποδεκτός θεσμός από τους ειδικευόμενους, η Επιτροπή αποφάσισε την συνέχιση του θεσμού. Εκδόθηκαν οδηγίες προς τους εκπαιδευτές για την διαδικασία διαμόρφωσης των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για τις εξετάσεις ώστε να δίδουν πρακτικά κλινικά μηνύματα, μέσω της παρουσίασης κλινικών σεναρίων, για λήψη της τεκμηριωμένης διαγνωστικής και θεραπευτικής απόφασης.

Το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων πρέπει να στηρίζεται στην πιθανότητα σωστής απάντησης από το 70-90% των συμμετεχόντων. Στις δοκιμασίες τουλάχιστον οι μισές ερωτήσεις να είναι πρωτότυπες και δεν θα έχουν παρουσιασθεί αυτούσιες στα Μαθήματα.

Το ΔΣ της ΕΓΕ ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης για την καθιέρωση του «Βραβείου Αριστείας» για τον συνάδελφο που θα παρακολουθήσει επαρκώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και θα λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στις δύο γραπτές δοκιμασίες. Το βραβείο θα είναι η πλήρης κάλυψη των εξόδων συμμετοχής (άμεσα από την ΕΓΕ ή από χορηγό που θα βρει η ΕΓΕ) στην UΕGW του επόμενου έτους.

7. Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση των Μαθημάτων
Τα Μαθήματα θα μεταδίδονται ζωντανά διαδικτυακά όπως μέχρι τώρα.

Ο πάροχος της μετάδοσης αποστέλλει  στην Επιτροπή Εκπαίδευσης πίνακα με την διάρκεια παρακολούθησης από κάνε συμμετέχοντα με βάση τον οποίο θα γίνεται η πιστοποίηση της διαδικτυακής παρακολούθησης.

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους εκπαιδευτές από τους παρακολουθούντες διαδικτυακά στο ειδικό παράθυρο της παρουσίασης.

Για την ομαλή αξιοποίηση της διαδικτυακής παρακολούθησης απαιτείται να δίδονται μα ακρίβεια τα δημογραφικά στοιχεία του παρακολουθούντος, ώστε να χρησιμοποιούνται σωστά στην ανάλυση των στοιχείων της διαδικτυακής παρακολούθησης στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου.

8. Πιστοποίηση παρακολούθησης των Μαθημάτων
Το ΔΣ της ΕΓΕ ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης για την μεταβολή των προδιαγραφών πιστοποίησης της παρακολούθησης του Προγράμματος με στόχο την ενίσχυση της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευόμενων του Λεκανοπεδίου Αττικής ως ουσιαστικού και βασικού στοιχείου της μαθησιακής διαδικασίας.

Κατόπιν αυτού για να πιστοποιηθεί η επαρκής παρακαλούθηση των Μαθημάτων θα πρέπει οι ειδικευόμενοι στο Λεκανοπέδιο Αττικής να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία τα 6 από τα 9 Μαθήματα του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου και του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου στο 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.

Για την πιστοποίηση της διαδικτυακής παρακολούθησης κάθε Μαθήματος από όλους απαιτείται ο συμμετέχων να παρακολουθήσει τουλάχιστον του 70% του χρόνου διάρκειας κάθε Μαθήματος (δηλαδή 150 λεπτά), όπως αυτή καταγράφεται από τον πάροχο της μετάδοσης, και ταυτόχρονα να απαντήσει κατά τη διάρκεια του Μαθήματος με την αποστολή κωδικοποιημένου μηνύματος μέσω e-mail, όταν αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή.

Επίσης αποφασίσθηκε ότι για να πιστοποιηθεί η παρακολούθηση κάθε Μαθήματος είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά είναι υποχρεωτική η υποβολή συμπληρωμένου εντύπου αξιολόγησης του Μαθήματος.

9. Εκπαίδευση γαστρεντερολόγων
Με αφορμή την παρατηρούμενη αυξανόμενη διαδικτυακή παρακολούθηση των Μαθημάτων ζωντανά και κατ’ επίκληση από γαστρεντερολόγους, κυρίως της επαρχίας, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι γαστρεντερολόγοι πρέπει να αποτελέσουν μια βασική εκπαιδευτική ομάδα στόχο.

Αποφασίσθηκε να ισχύσει και στην τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο το προγράμματος αυτοαξιολόγησης γνώσεων για γαστρεντερολόγους μέλη της ΕΓΕ με αποστολή δύο φορές το χρόνο των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που περιλαμβάνονται στις γραπτές δοκιμασίες με τις σωστές απαντήσεις τους, παρά το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοι στο αίτημα αξιολόγησης και κλινικής ωφελιμότητας αυτού του προγράμματος.

10. Αξιολόγηση του προγράμματος
Η Επιτροπή έχει αποδείξει στην γαστρεντερολογική κοινότητα ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ανάλυση της του επιστημονικού προγράμματος (Μαθήματα, Σεμινάριο στο Συνέδριο) και των εκπαιδευτών από τους συμμετέχοντες για να λάβει αποφάσεις οργανωτικών αλλαγών και βελτιώσεων του Προγράμματος.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διέπουν την υποβολή του εντύπου αξιολόγησης από τους παρακολουθούντες διαδικτυακά, η Επιτροπή θα αναζητήσει λύσεις μέσω  του τεχνικού υπεύθυνου της ιστοσελίδας της ΕΓΕ ώστε αυτές οι διαδικασίες να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να αναλύονται αυτόματα.

Β. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΓΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

Το ΔΣ της ΕΓΕ ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης για ένταξη του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας στο Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και να μην αποτελεί συνοπτική επανάληψη της θεματολογίας του προηγούμενου εκπαιδευτικού έτους.

Σε πρακτικό επίπεδο το Σεμινάριο θα ληφθεί υπόψη ως το 9ο Μάθημα της περιόδου για το οποίο θα ισχύσουν οι παραπάνω διαδικασίες πιστοποίησης.

Στο Σεμινάριο θα γίνονται ομιλίες διάρκειας 30 λεπτών σε κλινικά θέματα από όλο το πεπτικό σύστημα.

Γ. Σχεδιασμός νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχισθεί η προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος e-learning με παρουσίαση κάθε μήνα κλινικού σεναρίου για αυτοεκπαίδευση. Έχει ήδη ξεκινήσει η συνεργασία μου με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας της ΕΓΕ για την μορφοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του μοντέλου, ώστε να καθορισθεί το format και να δοθεί σε εξειδικευμένους συναδέλφους για προετοιμασία περιστατικών-κλινικών σεναρίων.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να προωθήσει την συνεργασία με το Ενδοσκοπικό Τμήμα για την καθιέρωση ετήσιου ενδοσκοπικού quiz, με έπαθλο στον νικητή, την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής στην UEGW του επόμενου έτους.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την βελτίωση της απόδοσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της ΕΓΕ, αλλά βασικό στοιχείο της είναι η ενεργός συμμετοχή όλων των συναδέλφων, κυρίως των ειδικευόμενων,  και οι υποδείξεις τους μέσω της αξιολόγησής του.

Με ένθερμους συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Α. Μαντίδης
Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων περιόδου 2016-2017

Το πρόγραμμα του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου στο 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας