Εσωτερικός κανονισμός ΕΓΕ 2012

Όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2010

Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΓΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να θέσει υπό την αιγίδα της ΕΓΕ εκδηλώσεις που οργανώνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Οι εκδηλώσεις να είναι επιστημονικές ή να προάγουν την εν γένει επιστημονική συνείδηση, όπως εκδηλώσεις προς τιμήν επιφανών ερευνητών ή επιστημόνων μελών της ΕΓΕ, ή να είναι υψηλής ποιότητας κοινωνικές εκδηλώσεις για φιλανθρωπικό σκοπό. Για εκδηλώσεις που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο απαιτείται η ετήσια επαναβεβαίωση της αιγίδας από το ΔΣ της ΕΓΕ μετά από αίτηση.

Κριτήρια για τη χορήγηση της αιγίδας είναι:

Α. η υψηλή ποιότητα της εκδήλωσης,
Β. η αποκόμιση από την ΕΓΕ και τη Γαστρεντερολογία εν γένει, επιστημονικού, ερευνητικού ή εκπαιδευτικού οφέλους και
Γ. ο μη ανταγωνισμός με κάποια εκδήλωση της ΕΓΕ

Για την χορήγηση της αιγίδας απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εξετάζει και θα συνεκτιμά όλες τις ανωτέρω παραμέτρους, το απότοκο όφελος και το έννομο συμφέρον της ΕΓΕ.

Η ΕΓΕ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να άρει, με απόφαση του ΔΣ την αιγίδα, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προαναφερθέντες λόγοι χορήγησής της.

Άρθρο 1ο

Κάθε τετράμηνο ο λογιστής της Εταιρείας, σε συνεργασία με τον Ταμία, συντάσσουν έκθεση για την ενημέρωση των μελών του ΔΣ, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα έξοδα και τα έσοδα της Εταιρείας κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα. Για κάθε έξοδο, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική απόφαση του ΔΣ. Για την αγορά παγίων αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (πχ αγορές ακινήτων), το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 2o

Από την έγκριση του παρόντος συστήνονται τέσσερις (4) διαφορετικοί τραπεζικοί λογαριασμοί της ΕΓΕ:

 • Λογαρισμός τρεχόντων εξόδων
 • Λογαριασμός υποτροφιών
 • Λογαριασμός οικονομικών αποθεμάτων
 • Λογαριασμός αντιστοίχου Πανελληνίου Γαστρεντερολογικού Συνεδρίου

Δεν επιτρέπεται η συγχώνευση ή μετατροπή αυτών των λογαριασμών, παρά μόνον με τροποποίηση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

Άρθρο 1ο – Σύσταση – Λειτουργία Τμημάτων

Η σύσταση και η λειτουργία των Τμημάτων της ΕΓΕ διέπονται από το άρθρο 2 παρ. Δ του καταστατικού.

Ειδικές διατάξεις για το Νοσηλευτικό Τμήμα Γαστρεντερολογικών Τμημάτων.

Δικαίωμα εγγραφής στο Νοσηλευτικό Τμήμα έχουν νοσηλευτές, τεχνολόγοι, ή άλλο παραϊατρικό προσωπικό που εργάζεται σε Ενδοσκοπικές Μονάδες, ή Ιατρικά ή άλλα Γαστρεντερολογικά Κέντρα, που ασχολούνται με την εκτέλεση ειδικών γαστρεντερολογικών πράξεων.

Νοσηλευτές που εργάζονται σε Γαστρεντερολογικά Τμήματα θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής ύστερα από πρόταση του οικείου διευθυντού. Επιπλέον απαιτείται:

 • Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη συνεχή εργασία σε Γαστρεντερολογικό Τμήμα.
 • Να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) τελευταίο Νοσηλευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο των Πανελληνίων Συνεδρίων Γαστρεντερολογίας.
 • Να έχουν 6μηνη εργασία σε Ενδοσκοπική Μονάδα.

Η έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Τμήμα γίνεται το β’ 15θήμερο του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους από την Τριμελή Επιτροπή με ομοφωνία και έγκριση από το ΔΣ της ΕΓΕ.

Τα μέλη του Νοσηλευτικού Τμήματος δεν πληρώνουν συνδρομή μέλους. Με απόφαση του εκάστοτε ΔΣ της ΕΓΕ, μπορούν να πληρώνουν μειωμένη συμμετοχή, σε σχέση με τα τακτικά μέλη της ΕΓΕ, στα συνέδρια ή σε άλλες εκδηλώσεις της ΕΓΕ.

Για την παραμονή μέλους στο Νοσηλευτικό Τμήμα της ΕΓΕ απαιτείται η ανά τριετία επιβεβαίωση από το Διευθυντή του Τμήματος, ότι συνεχίζει να εργάζεται στο υπό τη διεύθυνσή του Τμήμα. Μέλος του Νοσηλευτικού Τμήματος παύει να είναι εκείνος / η που δεν παρακολουθεί τρία (3) τουλάχιστον συνεχή Πανελλήνια Συνέδρια της ΕΓΕ.

Άρθρο 2ο - Όργανα Διοίκησης Τμημάτων

Το κάθε τμήμα διοικείται από Τριμελή Επιτροπή που εκλέγεται για δύο χρόνια από τα εγγεγραμμένα μέλη του Τμήματος, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 παρ. Δ του Καταστατικού της ΕΓΕ. Κατ’ εξαίρεση η θητεία της Τριμελούς Επιτροπής των Δοκίμων Μελών είναι ετήσια Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εντάξει προς την ΕΓΕ και το αντίστοιχο τμήμα της μέλη. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην τριμελή επιτροπή του τμήματος έχουν όλα τα μέλη του με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται και ανακοινώνονται μαζί με εκείνες του ΔΣ της ΕΓΕ με ευθύνη αυτού. Κανένα μέλος της ΕΓΕ δεν μπορεί συγχρόνως να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος (κατά γνωστικό αντικείμενο ή Γεωγραφικό) ή συγχρόνως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής δύο Τμημάτων.

Η εκλογή των Τριμελών Επιτροπών των επιστημονικών τμημάτων που έχουν σχέση με τους ειδικούς τομείς της Γαστρεντερολογίας γίνεται κατά τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΕ. Για τα Επιστημονικά Τμήματα της Εταιρείας που δημιουργούνται κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, η εκλογή γίνεται στην έδρα τους, κατά το τελευταίο τρίμηνο της διετίας της θητείας τους, μετά τη Γενική Συνέλευση της ΕΓΕ. Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει εκείνος από τους υποψήφιους που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους, ενώ Αντιπρόεδρος και Γραμματέας ορίζονται οι άλλοι δύο κατά σειρά αριθμού ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Η αναλογία γαστρεντερολόγων προς μη γαστρεντερολόγους στις τριμελείς επιτροπές των τμημάτων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 2 προς 1.

Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος έχουν δικαίωμα επανεκλογής για τρεις συνολικά θητείες, εκτός εάν σε κάποια από τις θητείες τους διατέλεσαν πρόεδροι της επιτροπής, οπότε και δεν έχουν δικαίωμα επανεκλογής στην Τριμελή Επιτροπή του ιδίου Τμήματος πριν την παρέλευση δύο τουλάχιστον θητειών Τριμελών Επιτροπών μετά το πέρας της προεδρίας τους.

Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΓΕ δύνανται να συμπληρώσουν, με σειρά αρχαιότητας εκλογής τους ως Προέδρων στις δύο προηγούμενες Τριμελείς Επιτροπές, τη σύνθεση της Τριμελούς Επιτροπής που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Τριμελούς Επιτροπής, αν οι υποψηφιότητες υπολείπονται του προβλεπομένου απαραίτητου αριθμού υποψηφιοτήτων (τριών).
Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος πριν την συμπλήρωση της διετούς θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ως αμάχητο τεκμήριο, ότι έχει συμπληρωθεί η θητεία του ως μέλους της Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος.

Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων ή δεν υπάρχει επιλαχών υποψήφιος για να αντικαταστήσει μέλος της Τριμελούς Επιτροπής που παραιτήθηκε ή με οποιοδήποτε τρόπο έχει εκπέσει, και αφού για τη δεύτερη περίπτωση τη θέση του καταλάβει το επόμενο σε σειρά μέλος της Τριμελούς Επιτροπής, για συμπλήρωση της Τριμελούς Επιτροπής ορίζονται, με απόφαση του ΔΣ της ΕΓΕ και εφόσον το επιθυμούν, κατά σειρά ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της προηγούμενης Τριμελούς Επιτροπής. Σε περίπτωση αποτυχίας των πιο πάνω, το Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της ΕΓΕ, μέχρι να γίνουν εκλογές (άρθρο 2, παρ. Δ5 του Καταστατικού).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 6 του καταστατικού οι πρόεδροι των Επιστημονικών Τμημάτων δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΓΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ της ΕΓΕ αποστέλλεται σε όλα τα Επιστημονικά Τμήματα και οι πρόεδροι τοποθετούνται σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματός τους ή όποτε τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τουλάχιστον ανά εξάμηνο τους προέδρους των Τριμελών Επιτροπών των Τμημάτων της ΕΓΕ, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των Τμημάτων τους και να συντονίσει τις περαιτέρω δραστηριότητες τους.
Η Τριμελής Επιτροπή του κάθε Τμήματος συνέρχεται σε Τακτικές Συνεδριάσεις μετά από πρόσκληση του Προέδρου στα γραφεία της ΕΓΕ ή του Γεωγραφικού Τμήματος. Έκτακτη συνεδρίαση γίνεται όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από ένα μέλος της Επιτροπής με επιστολή του προς τον Πρόεδρό της, στην οποία αναλύονται οι λόγοι που την επιβάλλουν.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους πρέπει να υπάρχει ομοφωνία των υπόλοιπων δύο μελών.

Η ημερήσια διάταξη της τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής καθορίζεται από τον Πρόεδρό της και κοινοποιείται εγκαίρως στα μέλη της. Στην ημερήσια διάταξη συζητούνται και θέματα, που εγγράφως θέτουν στον Πρόεδρο τα άλλα μέλη της Επιτροπής.

Με ευθύνη του γραμματέα τηρούνται πρακτικά των Συνεδριάσεων τα οποία υπογράφονται από την Τριμελή Επιτροπή και τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης με ευθύνη του Γραμματέα της Τριμελούς Επιτροπής τηρούνται φάκελοι των μελών του τμήματος, των πρακτικών των συνεδριάσεων ως και κάθε άλλης δραστηριότητας του τμήματος.

Η Τριμελής Επιτροπή καταθέτει ετήσιο απολογισμό δράσης του Τμήματος κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΓΕ.
Τα έξοδα μετακίνησης των μελών της Τριμελούς Επιτροπής από την περιφέρεια είναι δυνατόν να καλύπτονται με απόφαση του ΔΣ της ΕΓΕ.

Η Γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων επικουρείται από τη Γραμματεία της ΕΓΕ.

Άρθρο 3ο – Αρμοδιότητες Τμημάτων

 1. Κατά γνωστικό αντικείμενο / γεωγραφικό διαμέρισμα
  Οι αρμοδιότητες της Τριμελούς Επιτροπής του κάθε Τμήματος (κατά γνωστικό αντικείμενο ή κατά γεωγραφικό διαμέρισμα) καθορίζονται ως εξής:

  • Έχει τη δικαιοδοσία και ευθύνη, στο πλαίσιο που καθορίζεται εκάστοτε από το ΔΣ της ΕΓΕ, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Τμήματος
  • Υποβάλλει στο ΔΣ της ΕΓΕ για έγκριση, τον οικονομικό προϋπολογισμό κάθε δραστηριότητας του Τμήματος και αποδίδει οικονομικό απολογισμό μετά το πέρας της οργανώσεως.
  • Συγκροτεί και υποβάλλει πρόγραμμα επιστημονικών εκδηλώσεων προς το ΔΣ της ΕΓΕ προς έγκριση.
  • Αναθέτει σε μέλη του Τμήματος το συντονισμό των ειδικών επιστημονικών δραστηριοτήτων και ορίζει τις αντίστοιχες ομάδες εργασίας από μέλη που τεκμηριωμένα ασχολούνται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Το πρόγραμμα κοινοποιείται στο ΔΣ και την Επιτροπή Έρευνας και Εκπαίδευσης της ΕΓΕ
  • Μεριμνά για τις επιστημονικές εκδόσεις καθώς και για τις εκδόσεις άλλων εντύπων.
  • Μεριμνά, σε συνεννόηση με το ΔΣ της ΕΓΕ, για τις διεθνείς σχέσεις και υποχρεώσεις του Τμήματος.
 2. Δοκίμων Μελών

  Για την Τριμελή Επιτροπή των Δοκίμων Μελών οι αρμοδιότητες καθορίζονται ως εξής:

  • Έχει συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των ειδικευομένων στη Γαστρεντερολογία
  • Προτείνει στην Επιτροπή Έρευνας και Εκπαίδευσης της ΕΓΕ τη διενέργεια ειδικών επιστημονικών εκδηλώσεων (σεμινάρια, μαθήματα κλπ) και βοηθά στην πραγματοποίησή τους.
  • Προτείνει τις θεματικές ενότητες των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και σε συνεργασία με την Επιτροπή Έρευνας και Εκπαίδευσης της ΕΓΕ καθορίζεται το ετήσιο πρόγραμμα.
  • Ενημερώνει το ΔΣ της ΕΓΕ για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικευόμενοι σε εκπαιδευτικά ζητήματα και προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες για την αρτιότερη εκπαίδευση των Δοκίμων Μελών.
  • Από κοινού με το ΔΣ και την Επιτροπή Έρευνας και Εκπαίδευσης της ΕΓΕ φροντίζει για την αναλογική συμμετοχή των ειδικευομένων όλων των Γαστρεντερολογικών Τμημάτων σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα.
  • Η θητεία της Τριμελούς Επιτροπής Δοκίμων Μελών είναι ετήσια.

Άρθρο 4ο – Επιστημονικές Δραστηριότητες Τμημάτων

Σκοπός των διαφόρων Τμημάτων είναι η υλοποίηση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού προγράμματος [σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαίδευσης (ΕΠΕΚ)] της ΕΓΕ, που έχει σχέση με το ειδικό αντικείμενο κάθε τμήματος. Η υλοποίηση των στόχων αυτών γίνεται με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν:

Α. Εκδήλωση Ενδοσκοπικού Τμήματος στα πλαίσια του Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας
Στο Ενδοσκοπικό Τμήμα της ΕΓΕ παραχωρείται χρόνος μισής μέρας με απόφαση του Προέδρου και της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας (ΠΣΓ), για την ετήσια επιστημονική εκδήλωση του τμήματος. Η τριμελής επιτροπή του Ενδοσκοπικού Τμήματος καταθέτει στην Οργανωτική Επιτροπή του ΠΣΓ λεπτομερή πρόταση για το επιστημονικό περιεχόμενο της εκδήλωσης καθώς και λεπτομερείς οργανωτικές και οικονομικές παραμέτρους για την υλοποίησή της προκειμένου να λάβει τελική έγκριση.

Β. Εκδήλωση Επιστημονικών Τμημάτων της ΕΓΕ
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η από κοινού παρουσίαση των νεώτερων εξελίξεων στα γνωστικά αντικείμενα των συμμετεχόντων επιστημονικών τμημάτων της ΕΓΕ.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την ΕΓΕ ετησίως στην Αθήνα και συμμετέχουν τα επιστημονικά τμήματα της ΕΓΕ κατά προτίμηση το τριήμερο της Διακαινησίμου.

Την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη και οργάνωση της εκδήλωσης κάθε τμήματος έχει η τριμελής επιτροπή αυτού.

Η οργανωτική επιτροπή της εκδήλωσης είναι 15μελής αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία του ΔΣ της ΕΓΕ και τις τριμελείς επιτροπές των συμμετεχόντων επιστημονικών τμημάτων που έχουν εκλεγεί για το έτος οργάνωσης της διημερίδας.

Η οργανωτική επιτροπή έχει συντονιστικό ρόλο και οι αποφάσεις της επικυρώνονται από το ΔΣ της ΕΓΕ. Συγκαλείται κατά πρώτον μετά κάθε ΠΣΓ από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της ΕΓΕ. Αποφασίζει για τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της εκδήλωσης με γνώμονα την όσο το δυνατό περιορισμένου κόστους εκδήλωση, την ευχερή πρόσβαση των συμμετεχόντων (συγκοινωνία, μετρό, πάρκινγκ), τη δυνατότητα ανάπτυξης περιπτέρων των συμμετεχόντων χορηγών και την ανάθεση της οπτικοακουστικής κάλυψης και των παροχών εστίασης.

Γ. Ενημερωτικά και Εκπαιδευτικά Συμπόσια σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους γαστρεντερολόγους καθώς και σε μη γαστρεντερολόγους (σε συνεργασία με την ΕΠΕΚ) στα οποία εντάσσεται και η ετήσια επιστημονική εκδήλωση του Τμήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι λεπτομέρειες που αφορούν την οργάνωση των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών Συμποσίων του Τμήματος (σε συνεργασία με την ΕΠΕΚ) καθορίζονται βάσει των στόχων της ΕΓΕ με σκοπό την εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Γαστρεντερολογία ιατρών, ανά την Ελλάδα.

Η Τριμελής Επιτροπή αποστέλλει στα μέλη του Τμήματος πληροφοριακά έντυπα για κάθε εξέλιξη ή μελέτη που αφορά στα γνωστικά της αντικείμενα.

Η Τριμελής Επιτροπή κάθε τμήματος μπορεί υπό την εποπτεία του ΔΣ και σε συνεργασία με την Επιτροπή Έρευνας (ΕΠΕΡ) της ΕΓΕ, να οργανώσει και να συντονίσει πολυκεντρικές εθνικές ερευνητικές μελέτες σχετικές με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του πεπτικού.

Άρθρο 1ο

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. β. του ισχύοντος καταστατικού, προβλέπεται η δημιουργία Επιτροπών Εκπαίδευσης, Έρευνας και Υποτροφιών και Βράβευσης Εργασιών. Αυτές αποτελούν συμβουλευτικά όργανα του ΔΣ, προς το οποίο εισηγούνται επί θεμάτων που ζητούνται από το ΔΣ και τα οποία έχουν σχέση με την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα της Εταιρείας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιέχει λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας των δύο πρώτων επιτροπών.

Α. Επιτροπή Εκπαίδευσης (ΕΠΕΚ)

Ειδικότερα, στόχοι της ΕΠΕΚ είναι η υλοποίηση των εντολών του ΔΣ στα εξής θέματα:

 • Εφαρμογή, συντονισμός και παρακολούθηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης που οργανώνονται από το ΔΣ για ειδικευμένους και ειδικευόμενους γαστρεντερολόγους. Τήρηση ονομαστικών καταστάσεων των δοκίμων μελών και των υποτρόφων της Εταιρείας. Διαπίστωση των πραγματικών αναγκών εκπαίδευσης και εκπόνηση σχετικών βελτιωμένων προγραμμάτων.
 • Συνδιοργάνωση του Μετεκπαιδευτικού Επιστημονικού Σεμιναρίου κατά το Ετήσιο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο. Συγκεκριμένα, το επιστημονικό πρόγραμμα είναι αποκλειστική ευθύνη της ΕΠΕΚ και οι οργανωτικές λεπτομέρειες καθορίζονται σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή του ΠΣΓ.
 • Προσπάθεια προώθησης συστήματος ανταλλαγών ειδικευομένων ιατρών μεταξύ των Τμημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποκτηθεί εμπειρία σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα, με τις προϋποθέσεις που οι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και οι νόμοι προβλέπουν.
 • Συνεργασία με την ΕΠΕΓΕ και με τα Γαστρεντερολογικά Τμήματα – Κλινικές που έχουν δυνατότητα χορήγησης (πλήρους ή και μερικής) ειδικότητας, προκειμένου να χαρτογραφηθούν τυχόν ανάγκες και να εντοπισθούν τα προβλήματα.
 • Κάθε πρόσφορο μέσο που θα διευκολύνει την Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Γαστρεντερολογία.

Β. Επιτροπή Έρευνας (ΕΠΕΡ)

Ειδικότερα, στόχοι της ΕΠΕΡ είναι η υλοποίηση των εντολών του ΔΣ στα εξής θέματα:

 • Συντονισμός της έρευνας στους επιμέρους τομείς της Γαστρεντερολογίας, σε άμεση επαφή και στενή συνεργασία με τα επιμέρους Επιστημονικά Τμήματα της Εταιρείας.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη ερευνητικών προγραμμάτων της Εταιρείας. Το ΔΣ της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση της ΕΠΕΡ, μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων σε ερευνητικές ομάδες με αμοιβή, εφόσον εξασφαλίσει τα οικονομικά μέσα. Προς τούτο τηρείται ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός.
 • Κρίνει τα ερευνητικά πρωτόκολλα που υποβάλλονται μετά από ανοικτή προκήρυξη για χρηματοδότηση από την ΕΓΕ. Η τελική απόφαση για το ποια πρωτόκολλα θα χρηματοδοτηθούν λαμβάνεται από το ΔΣ της ΕΓΕ.
 • Αναζητεί κάθε πρόσφορο μέσο που θα διευκολύνει την ερευνητική δραστηριότητα στη Γαστρεντερολογία.

Άρθρο 2ο – Σύνθεση Επιτροπών

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 15Β του ισχύοντος καταστατικού, «το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει Επιτροπές Εκπαίδευσης και Έρευνας, αποτελούμενες από πέντε (5) μέλη από τα οποία μόνον δύο, κατ’ ανώτατο όριο, μπορούν να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές Εκπαίδευσης και Έρευνας ορίζονται για τρία χρόνια».

Α. Η ΕΠΕΚ απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και δύο (2) μέλη. Η θητεία της αρχίζει τον Ιανουάριο.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕΚ επιλέγεται από το ΔΣ κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους, κατά το οποίο λήγει η θητεία της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος προτείνει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη της ΕΠΕΚ κατά προτίμηση μεταξύ των μελών της ΕΓΕ με ιδιαίτερη εκπαιδευτική δραστηριότητα και εμπειρία, το δε ΔΣ έχει την ευθύνη της τελικής έγκρισης, από τα τακτικά, χωρίς ταμειακές υποχρεώσεις, μέλη της ΕΓΕ.

Η ιδιότητα του Προέδρου της ΕΠΕΚ είναι ασυμβίβαστη με αυτή του Τακτικού Μέλους του ΔΣ ή Τμήματος της ΕΓΕ, του Προέδρου Πανελληνίου Συνεδρίου και του Διευθυντού Σύνταξης του περιοδικού της ΕΓΕ.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕΚ δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής. Σε περίπτωση παραίτησής του πριν από την λήξη της θητείας του, το ΔΣ ορίζει νέο Πρόεδρο για το υπόλοιπο της θητείας, χωρίς να επέρχεται αλλαγή στην λοιπή σύνθεση της ΕΠΕΚ. Ο νέος Πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής εάν το υπόλοιπο της θητείας του είναι περισσότερο του ενός έτους. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της ΕΠΕΚ, ο Πρόεδρος της ΕΠΕΚ οφείλει να εξηγήσει στο ΔΣ τους λόγους παραίτησης. Η κενή θέση του μέλους καταλαμβάνεται από πρόσωπο που εισηγείται ο Πρόεδρος της ΕΠΕΚ και εγκρίνεται από το ΔΣ. Το νεοεισερχόμενο μέλος ακολουθεί κανονικά τη θητεία του μέλους που αναπληρώνει.

Άρθρο 3ο – Καθήκοντα μελών

Α.1. Ο Πρόεδρος της ΕΠΕΚ

 • Συμμετέχει, μετά από πρόσκληση, στις συνεδριάσεις του ΔΣ, για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση
 • Εκπροσωπεί την ΕΠΕΚ στη Γενική Συνέλευση

Α.2. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕΚ αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται

Α.3. Ο Γραμματέας της ΕΠΕΚ ορίζεται από τον Πρόεδρο και διεκπεραιώνει μαζί του την αλληλογραφία, τηρεί τα αρχεία και παραλαμβάνει τα προς την ΕΕΕ αποστελλόμενα έγγραφα και έντυπα. Τηρεί το πρωτόκολλο, το βιβλίο πρακτικών των Συνεδριάσεων και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.

Β.1. Ο Πρόεδρος της ΕΠΕΡ

 • Συμμετέχει, μετά από πρόσκληση, στις συνεδριάσεις του ΔΣ, για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση
 • Εκπροσωπεί την ΕΠΕΡ στη Γενική Συνέλευση
 • Παρακολουθεί την εκπόνηση των ερευνητικών μελετών των καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποστηριζόμενων από την ΕΓΕ και συνεργάζεται με τους Διευθυντές ή υπεύθυνους των γαστρεντερολογικών τμημάτων.

Άρθρο 4ο – Λειτουργία Επιτροπών

Οι ΕΠΕΚ και ΕΠΕΡ συνεδριάζουν περιοδικά. Μπορούν να συνέλθουν εκτάκτως όταν ζητηθεί από το ΔΣ της ΕΓΕ ή ζητηθεί εγγράφως από δύο μέλη της αντίστοιχης επιτροπής. Στις συνεδριάσεις θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Τμημάτων, Συντονιστές Διευθυντές ΕΣΥ ή μέλη ΔΕΠ που διευθύνουν Γαστρεντερολογικά Τμήματα που λειτουργούν σε Πανεπιστημιακές Κλινικές, και ένας εκπρόσωπος της ΕΠΕΓΕ. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν ή όταν τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν απουσιάζει ένα μέλος, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ενώ σε απουσία δύο μελών η απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη μεταξύ των υπολοίπων τριών. Συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται όταν απουσιάζουν 3 ή περισσότερα μέλη.

Τα προς συζήτηση θέματα πρέπει να κοινοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου στα μέλη, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την επόμενη συνεδρίαση. Όταν ένα μέλος επιθυμεί να συζητηθεί κάποιο θέμα, το θέτει υπόψη του Προέδρου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης. Οι ημερομηνίες συνεδριάσεων ορίζονται από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και τίθενται υπόψη του ΔΣ της Εταιρείας.

Οι προτάσεις των ΕΠΕΚ και ΕΠΕΡ ισχύουν μόνο εφόσον εγκριθούν από το ΔΣ της ΕΓΕ. Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα, να μεταβάλλει άποψη και να αναιρέσει οιαδήποτε πρόταση των ΕΠΕΚ και ΕΠΕΡ είχε εγκρίνει, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση και ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

Τα έξοδα των μελών των επιτροπών που θα μετακινούνται από την περιφέρεια για τις συνεδριάσεις των ΕΠΕΚ και ΕΠΕΡ θα καλύπτονται από την ΕΓΕ, κατόπιν απόφασης του ΔΣ.

Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία εκδίδει το Περιοδικό Annals of Gastroenterology με στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης καθώς και την ανάδειξη της κλινικής και βασικής έρευνας στον Τομέα της Γαστρεντερολογίας – Ηπατολογίας.

Άρθρο 1ο – Όργανα Διοίκησης

Α. Συντακτική Επιτροπή
Απαρτίζεται από το Διευθυντή Σύνταξης (Editor-in-Chief), Αναπληρωτές Συντάκτες (Associate Editors) και Θεματικούς Συντάκτες (Section Editors), αναλόγως των αναγκών.

Α1. Ο Διευθυντής Σύνταξης
Έχει την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης του Περιοδικού, επικουρούμενος από την Συντακτική και την Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή.

Είναι νομικά υπεύθυνος για την ύλη η οποία δημοσιεύεται στο Περιοδικό (κατά την έννοια «υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο»).
Ο Διευθυντής Σύνταξης επιλέγει τους Αναπληρωτές και Θεματικούς Συντάκτες, τον κατάλογο των οποίων υποβάλλει για έγκριση στο ΔΣ της ΕΓΕ.

Είναι υπεύθυνος για την ποιότητα, τον αριθμό, το είδος, την έκταση και την μορφή των επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται στο Περιοδικό. Επιλέγει τα άρθρα σύνταξης και τις ανασκοπήσεις καθώς και τους συγγραφείς τους.

Μεριμνά για την όσο το δυνατόν αρτιότερη και καλύτερη εμφάνιση του Περιοδικού, τόσο από πλευράς επιστημονικού περιεχομένου, όσο και από πλευράς εκτύπωσης και ηλεκτρονικής εμφάνισης στην ιστοσελίδα (www.annalsgastro.gr).

Υπογράφει τις επιστολές αποδοχής ή απόρριψης μίας επιστημονικής εργασίας που υποβάλλεται στο Περιοδικό για δημοσίευση.
Επιλέγει τους προσφορότερους κατά την κρίση του τρόπους για την υλοποίηση των στόχων του περιοδικού, που είναι η έγκυρη και έγκαιρη προσφορά στους αναγνώστες του, επιστημονικών άρθρων υψηλής αξίας.

Ο Διευθυντής Σύνταξης είναι επίσης υπεύθυνος για την άρτια εμφάνιση, την έγκαιρη ενημέρωση και καλή λειτουργικότητα της ιστοσελίδας του Περιοδικού.

Παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση της ΕΓΕ την πορεία του Περιοδικού.

Συγκαλεί συνέλευση των Αναπληρωτών και Θεματικών συντακτών μία ή περισσότερες φορές ετησίως για τον προγραμματισμό, αλλά και την εκτίμηση (αποτίμηση) του έργου της Επιτροπής.

Το Διευθυντή Σύνταξης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Αναπληρωτές Συντάκτες που ορίζει ο ίδιος.

Α2. Αναπληρωτές Συντάκτες
Δεν μπορεί να είναι πάνω από πέντε (5).

Βοηθούν το Διευθυντή Σύνταξης στα καθήκοντά του, ο οποίος μπορεί να τους αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Χαρακτηρίζουν τα άρθρα και μεριμνούν για την έγκαιρη αποστολή τους στους κατάλληλους θεματικούς Συντάκτες.

Παρακολουθούν και βοηθούν στις διαδικασίες έκδοσης, εκτύπωσης και ηλεκτρονικής εμφάνισης του Περιοδικού.

Διενεργούν τον τελικό έλεγχο πριν την δημοσίευση μιας εργασίας, δηλαδή αν πληρούνται οι κανόνες του Περιοδικού.

Αναπληρώνουν τους Θεματικούς Συντάκτες, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται.

Αποτελούν το συνδετικό κρίκο με τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή.

Διατυπώνουν τη γνώμη τους (προφορικά ή γραπτά) προς τους Θεματικούς Συντάκτες ή το Διευθυντή Σύνταξης, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα υποβαλλόμενα προς δημοσίευση άρθρα και την καλή και έγκαιρη εκτύπωση και κυκλοφορία των τευχών.

Α3. Θεματικοί Συντάκτες
Προωθούν για ταχεία και έγκαιρη κρίση σε τουλάχιστον δύο κατάλληλους (Ελληνες ή ξένους), κατά τη γνώμη τους, κριτές, τις επιστημονικές εργασίες που τους ανατέθηκε να κρίνουν. Δύνανται επίσης να είναι ένας εκ των κριτών στο υποβληθέν άρθρο.

Γνωστοποιούν στο Διευθυντή Σύνταξης τις απαντήσεις των κριτών, καθώς και τη δική τους αξιολόγηση προκειμένου να αποφασίσει για την τύχη του άρθρου.

Εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά προς το Διευθυντή Σύνταξης την άποψή τους για τους τρόπους βελτίωσης του περιοδικού.

Β. Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή (International Advisory Board)
Περιλαμβάνει μέλη ή και μη μέλη της ΕΓΕ από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο, εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και αξίας. Στόχοι της είναι:

Η ένταξη του Περιοδικού σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Η προώθηση και διάδοση των σκοπών του στο Διεθνή χώρο, η συλλογή εργασιών καθώς και η επιλογή συγγραφέων για τα άρθρα σύνταξης και ανασκοπήσεις από τον Διεθνή χώρο.

Η ενεγός υποστήριξη του Περιοδικού είτε με αποστολή επιστημονικών άρθρων, είτε με κρίση εργασιών.

Η παροχή συμβουλών και έμπειρων γνωμοδοτήσεων για τρέχοντα ζητήματα και τυχόν προβλήματα του Περιοδικού

Η συνεργασία με άλλες Ελληνικές ή Ξένες Εταιρείες και η ενδεχόμενη από κοινού έκδοση του Περιοδικού.

Η συνεργασία με το Διευθυντή Σύνταξης με στόχο την εξεύρεση τρόπων για την καλύτερη δυνατόν προβολή του Περιοδικού στον ανταγωνιστικό Διεθνή χώρο καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού.

Άρθρο 1ο – Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

Α. Προγραμματισμός – Ανάθεση
Το ΠΣΓ διεξάγεται εναλλάξ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κατ’ εξαίρεση αντί της Θεσσαλονίκης δύναται να οριστεί άλλη πόλη, με μοναδικό κριτήριο για την επιλογή της, την επάρκεια της τοπικής συνεδριακής υποδομής.

Ο χώρος του συνεδρίου καθορίζεται μεταξύ των διαθέσιμων χώρων που καλύπτουν τις ανάγκες διεξαγωγής του συνεδρίου.

Η διάρκεια του συνεδρίου είναι τριήμερη συμπεριλαμβανομένου του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου της ΕΓΕ.

Το ΔΣ ορίζει τον τόπο διεξαγωγής, τους Προέδρους και τις πιθανές ημερομηνίες έως τριών διαδοχικών συνεδρίων.

Η διαδικασία επιλογής των Προέδρων γίνεται μέχρι την 31η Μαρτίου του έτους που γίνεται η επιλογή. Ο Πρόεδρος του ΠΣΓ επιλέγεται μεταξύ των τακτικών μελών της ΕΓΕ μετά από τεκμηριωμένη πρόταση των μελών του ΔΣ. Κριτήρια για την επιλογή του Προέδρου είναι η προσωπικότητα, η ικανότητα αρμονικής συνεργασίας με το ΔΣ, η εν γένει δραστηριότητά του στην ΕΓΕ, η ενασχόληση με την εκπαίδευση, η συγγραφική δραστηριότητα και η απήχησή του στο διεθνή χώρο.

Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά ανάθεση του ΠΣΓ στο ίδιο πρόσωπο.

Β. Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή
Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από δέκα άτομα, δηλαδή: τον Πρόεδρο, έναν ή δύο Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τρεις Ειδικούς Γραμματείς και δύο ή τρία μέλη. Ταμίας του Συνεδρίου είναι ο Ταμίας της ΕΓΕ συνεπικουρούμενος από ένα μέλος της ΟΕ που εκτελεί χρέη βοηθού Ταμία. Ο Ταμίας του Συνεδρίου εξακολουθεί να ασκεί αυτά τα καθήκοντα μέχρι τον τελικό οικονομικό απολογισμό του συνεδρίου, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του ως Ταμία της ΕΓΕ. Τα μέλη της ΟΕ ορίζονται από τον Πρόεδρο και επικυρώνονται από το ΔΣ. Τα καθήκοντα των μελών της ΟΕ ορίζονται από τον Πρόεδρο.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ), η οποία είναι δεκαπενταμελής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου. Ο Πρόεδρος ορίζει οκτώ μέλη, ενώ τα υπόλοιπα έξι είναι: ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Τμημάτων της ΕΓΕ και ο Πρόεδρος των Δοκίμων Μελών. Η ΕΕ εγκρίνεται από το ΔΣ και τα μέλη της συμμετέχουν στην κατάρτιση του επιστημονικού προγράμματος, τον καθορισμό των προσκεκλημένων ομιλητών, την επιλογή και την αξιολόγηση των εργασιών που υποβάλλονται στο Συνέδριο και κάθε άλλη επιστημονική δραστηριότητα που αφορά το Συνέδριο. Τα επιμέρους καθήκοντα των μελών της ΕΕ καθορίζονται από τον Πρόεδρο.
Το πρόγραμμα του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου καθορίζεται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΓΕ με βάση τον προγραμματισμό και τους στόχους της και εγκρίνεται από το ΔΣ.

Η ΕΓΕ ευνοεί τη διεξαγωγή Γαστρεντερολογικής Εβδομάδος. Οι ημέρες διάρκειας της Εβδομάδος, η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της, μπορεί να θεσμοθετηθεί με απλή απόφαση του ΔΣ, εάν και όταν αυτό επιτευχθεί.

Γ. Οικονομικά θέματα
Δημιουργείται Επιτροπή, η αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία της ΕΓΕ και τον/τους Πρόεδρο/Προέδρους που έχουν οριστεί για το/α επόμενο/α συνέδριο/α, η οποία αποφασίζει σε ειδική συνεδρίαση, το ύψος των οικονομικών παραμέτρων και πιο συγκεκριμένα:

 • Το ύψος των χορηγιών των μειζόνων χορηγών, των χορηγών και των συμμετεχόντων.
 • Το ποσό εγγραφής των συνέδρων
 • Την κοστολόγηση των ένθετων καταχωρήσεων και διαφημίσεων στα έντυπα του Συνεδρίου, όπως επίσης το ύψος ενοικίασης των εκθεσιακών χώρων ανά τ.μ.
 • Την ενοικίαση των συνεδριακών χώρων
 • Το κόστος των εξόδων για τα έντυπα του Συνεδρίου, των οπτικοακουστικών μέσων, των κοινωνικών εκδηλώσεων.
 • Οποιαδήποτε άλλη απόφαση ενδιαφέρει, προκειμένου να προκηρυχθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα γραφεία υποστήριξης συνεδρίων.

Η Επιτροπή συντάσσει έντυπο προκήρυξης, στο οποίο αναγράφονται με όσο γίνεται περισσότερες λεπτομέρειες, όλες οι παράμετροι διεξαγωγής του Συνεδρίου, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα γραφεία να ευκολυνθούν στην υποβολή των προτάσεων τους. Το τελικό έντυπο προκήρυξης εγκρίνεται από το ΔΣ της ΕΓΕ.

Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα γραφεία υποστήριξης συνεδρίων γίνεται με αποστολή του σχετικού εντύπου και κρίνεται άγονη εάν τα γραφεία που θα υποβάλλουν πρόταση είναι λιγότερα από δύο, οπότε και γίνεται επαναπροκήρυξη. Η κατάθεση των προσφορών από τα γραφεία είναι ταυτόχρονη, μεταξύ ώρας 13:00 – 14:00 σε συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία υπάρχει εν εξελίξει συνεδρίαση του ΔΣ, που μοναδικό θέμα έχει την επιλογή γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης ή θέματα σχετικά με το συνέδριο. Οι προσφορές ανοίγονται ταυτόχρονα από την Επιτροπή που περιγράφεται παραπάνω και ο επικρατέστερος ανακηρύσσεται αμέσως από το ΔΣ ως επιτυχών.

Κριτήρια επιλογής είναι:

 • Η εγνωσμένη επάρκεια του γραφείου στη διοργάνωση μεγάλων Συνεδριακών εκδηλώσεων και η τυχόν προηγούμενη συνεργασία του με την ΕΓΕ
 • Η καλύτερη οικονομική προσφορά

Ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΓΕ αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των αναγκαίων συμβάσεων και ρητρών με το γραφείο που επελέγη.
Καθορίζεται εφάπαξ χορηγία έως 15.000 ευρώ βάσει αποδείξεων, υποκείμενη σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή με βάση τον επίσημο τιμάριθμο, προς τον Πρόεδρο του Συνεδρίου, με την οποία, οφείλει να καλύψει όλα του τα έξοδα, δηλαδή: μετακινήσεις, τηλέφωνα, προσωπική γραμματεία και προσωπικές του εκδηλώσεις σχετιζόμενες με το Συνέδριο πριν ή κατά την διάρκειά του

Η Οργανωτική Επιτροπή δια του Προέδρου και του Γραμματέα της, ενημερώνει το ΔΣ ανά τρίμηνο για την πορεία της Οργάνωσης του Συνεδρίου και μετά το πέρας του υποβάλλει γραπτό επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό. Ο απολογισμός αυτός εκφωνείται από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου, ή επί απουσίας του από τον Πρόεδρο του ΔΣ, στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΓΕ.

Ε. Βραβεία Πανελληνίου Συνεδρίου
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου χορηγούνται μέχρι έξι βραβεία, σε 3 (τρεις) προφορικές και 3 (τρεις) αναρτημένες ανακοινώσεις, με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια.

Κριτήρια για την επιλογή των καλυτέρων εργασιών, τα οποία θα πρέπει να πάντοτε συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση-πρόσκληση για υποβολή εργασιών στο ΠΣΓ, αποτελούν:

 • Η πρωτοτυπία, ο σχεδιασμός και η εμβέλεια των αποτελεσμάτων.
 • Η διεξαγωγή της εργασίας στην Ελλάδα. Δεν συμμετέχουν στη διαδικασία βράβευσης εργασίες οι οποίες έγιναν, έστω τμηματικά, στην αλλοδαπή.
 • Η μη δημοσίευση της εργασίας σε Ελληνικό ή ξένο περιοδικό και η μη ανακοίνωσή της σε Ελληνικό ή Διεθνές Συνέδριο, Συμπόσιο ή Ημερίδα.
 • Η μη λήψη άλλου βραβείου σε εργασία με παρόμοιο θέμα, που προέρχεται από το ίδιο τμήμα ή το ίδιο πρόσωπο.
 • Η έγκαιρη υποβολή ευρείας περίληψης για τις προφορικές ανακοινώσεις.
 • Η αισθητική εικόνα και η ενεργός παρουσία του υπεύθυνου συγγραφέα κατά τον προκαθορισμένο χρόνο για τις αναρτημένες ανακοινώσεις.

Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε βραβείο αποφασίζεται από την Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά θέματα του Συνεδρίου.

Τα βραβεία απονέμονται κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου. Το πρώτο βραβείο για προφορική ανακοίνωση, του οποίου χορηγός είναι η ΕΓΕ, δίδεται εις το όνομα του Ιδρυτού της ΕΓΕ Γεωργίου Βουλπιώτη και απονέμεται από ένα από τα αρχαιότερα εν ζωή μέλη της, που ορίζεται από το ΔΣ.

Βράβευση προφορικών ανακοινώσεων. Η ΟΕ του Συνεδρίου με βάση τη βαθμολογία των κριτών επιλέγει τις 15 καλύτερες (υψηλότερη βαθμολογία) εργασίες για ανακοίνωση, εκ των οποίων οι έξι πρώτες παρουσιάζονται σε ειδική συνεδρίαση (plenary session) του ΠΣΓ. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύουν ο Πρόεδρος της ΕΓΕ και ο Πρόεδρος της ΟΕ του ΠΣΓ. Με την ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών για παρουσίαση στο ΠΣΓ, η ΟΕ καλεί τους συγγραφείς των 15 καλύτερων προφορικών ανακοινώσεων να αποστείλουν σε διάστημα 15 ημερών στην ΟΕ, ευρεία (έως δύο σελίδες) περίληψη, εάν επιθυμούν η εργασία τους να συμμετέχει στη διαδικασία κρίσης για βράβευση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι η εργασία τους δεν ανακοινώθηκε σε Ελληνικό ή Διεθνές Συνέδριο και δεν δημοσιεύθηκε σε Ελληνικό ή ξένο περιοδικό. Οι ευρείες περιλήψεις αποστέλλονται στην Επιτροπή Υποτροφιών και Βράβευσης Εργασιών βάσει του αρθρ. 15 παρ. β. του καταστατικού, η οποία σε ειδική συνεδρίαση επιλέγει τις εργασίες για βράβευση.

Βράβευση αναρτημένων ανακοινώσεων. Η ΟΕ καθορίζει επιτροπές που θα περιηγηθούν και θα αξιολογήσουν τις αναρτημένες ανακοινώσεις και τελικά θα προτείνουν για βράβευση τις 3 (τρεις) καλύτερες ανακοινώσεις στην Επιτροπή Υποτροφιών και Βράβευσης Εργασιών (βάσει του αρθρ. 15 παρ. β. του καταστατικού) που συνεδριάζει προς τούτο κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

Η ΟΕ ενθαρρύνεται να διοργανώνει, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης, σε κάθε Πανελλήνιο Συνέδριο, το Βήμα του Νέου Ερευνητή, στο οποίο θα προεδρεύει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΕΓΕ, στην οποία θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών των υποτρόφων της ΕΓΕ.

Άρθρο 1ο – Σκοπός

Η ΕΓΕ στα πλαίσια εκπλήρωσης των στόχων της προκηρύσσει κάθε χρόνο υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού και βραβεύει μέλη της Εταιρείας, κατόπιν απόφασης του ΔΣ. Το ύψος και ο αριθμός των υποτροφιών και των βραβείων καθορίζονται στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του ΔΣ.

Η Επιτροπή Υποτροφιών και Βράβευσης Εργασιών συγκροτείται βάσει του άρθρου 15 του Καταστατικού.

Άρθρο 2ο – Υποτροφίες Εξωτερικού

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν μόνο τα Δόκιμα και Τακτικά Μέλη της ΕΓΕ ηλικίας μέχρι και 40 ετών.
 2. Καλή γνώση αντίστοιχης ξένης γλώσσας

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Ως κριτήρια για την επιλογή λαμβάνονται με σειρά βαρύτητας η επιστημονική επίδοση, το ήθος, η συνεργασία, η προϋπηρεσία, η οικονομική κατάσταση και το προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας ή μετεκπαίδευσης.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έρευνα και μετεκπαίδευση σε ειδικό αντικείμενο Γαστρεντερολογίας, σε αναγνωρισμένο κέντρο του Εξωτερικού.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι έξι (6) ή δώδεκα (12) μήνες.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του υποψηφίου με σαφείς πληροφορίες για το αντικείμενο της μετεκπαίδευσης και του ερευνητικού του έργου και το προτεινόμενο Κέντρο.
 2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται η επιστημονική σταδιοδρομία και η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου, καθώς και η οικονομική του κατάσταση όπως αυτή προκύπτει από φωτοτυπία της τελευταίας Φορολογικής του Δήλωσης.
 3. Πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.
 4. Πρόσκληση ή βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από το προτεινόμενο Κέντρο μετεκπαίδευσης ως υποτρόφου, με αναφορά στο ερευνητικό έργο του υποτρόφου και ιδιαίτερη αναφορά στην ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσής του.
 5. Τα ονόματα δύο μελών της Εταιρείας που γνωρίζουν τον υποψήφιο και θα μπορούσαν να γράψουν εμπιστευτική επιστολή. Η επιτροπή υποτροφιών μπορεί, κατά την κρίση της, να απευθύνεται και σε άλλα πρόσωπα, πέραν των προτεινόμενων από τον υποψήφιο, για συστατική επιστολή ή για εμπιστευτικές πληροφορίες.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος, ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και ότι σε κάθε δημοσίευση που θα περιλαμβάνεται το όνομά του θα πρέπει να αναφ’ερεται ότι ήταν υπότροφος της ΕΓΕ.
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, η υποτροφία διακόπτεται και ο υπότροφος επιστρέφει τα χρήματα που έχει πάρει.
 7. Πιθανή συνέντευξη με τα μέλη της Επιτροπής σε ειδική συνεδρίαση.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η Επιτροπή υποτροφιών είναι πενταμελής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 παρ. Β του καταστατικού της ΕΓΕ. Η επιτροπή είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα 5 μέλη.

Η ψηφοφορία της Επιτροπής είναι ανοικτή και αιτιολογημένη. Η βαθμολογία γίνεται με βαθμούς 1 έως 10 (10=άριστα). Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση, θα γίνεται νέα ψηφοφορία για τους ισοψηφίσαντες. Η Επιτροπή καταθέτει την βαθμολογία της στο ΔΣ της ΕΓΕ.

Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ της ΕΓΕ.

ΣΤ. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία πρέπει να αρχίζει εντός του έτους για το οποίο έχει προκηρυχθεί.

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

 1. Ο Υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει κατά τον 4ο και 8ο μήνα από την έναρξη και κατά την λήξη της υποτροφίας του, σύντομη έκθεση δραστηριοτήτων και απόδοσης, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του Διευθυντού του Κέντρου στο οποίο μετεκπαιδεύεται. Εάν δεν αποσταλούν τα παραπάνω έγγραφα, ο υπότροφος δεν λαμβάνει την επόμενη δόση της υποτροφίας.
 2. Υπότροφος που δεν κάνει χρήση της υποτροφίας εντός του έτους, χάνει την υποτροφία, η οποία δίδεται στον πρώτο επιλαχόντα.
 3. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας λόγω υπαιτιότητας του υποτρόφου, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλο το χρηματικό ποσό που έλαβε από την ΕΓΕ.
 4. Σε κάθε δημοσίευση που θα προέρχεται από δεδομένα της υποτροφίας, να γίνεται μνεία ότι η εργασία χρηματοδοτήθηκε από την ΕΓΕ.

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας ή με απόδειξη σε εξουσιοδοτημένο από τον υπότροφο άτομο, σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, τον 1ο, 5ο και 9ο μήνα από την έναρξη της Υποτροφίας.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης συνεπάγεται άμεση διακοπή της υποτροφίας και κίνηση της νόμιμης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που έλαβε ο υπότροφος από την ΕΓΕ.

Άρθρο 3ο – Υποτροφίες Εσωτερικού

Η υποτροφία απονέμεται από την ΕΓΕ στο Τμήμα ή Φορέα όπου θα διεξαχθεί το ερευνητικό πρωτόκολλο. Την υποτροφία λαμβάνει ερευνητής (υπότροφος) με τίτλο ειδικότητας Γαστρεντερολογίας. Υπεύθυνος έναντι της ΕΓΕ είναι ο Διευθυντής ή ο Υπεύθυνος του Τμήματος ή του Φορέα, ο οποίος επιβλέπει το ερευνητικό πρωτόκολλο.

Α. ΣΚΟΠΟΣ

 1. Η προαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα
 2. Η επιχορήγηση ερευνητικών πρωτοκόλλων των Ελληνικών Γαστρεντεορολογικών τμημάτων ή Φορέων, με αντικείμενο τον ευρύτερο χώρο της Γαστρεντερολογίας.
 3. Η ενίσχυση των νέων Γαστρεντερολόγων με έφεση για έρευνα.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Εκ μέρους του υποψηφίου Τμήματος:

 1. Να μην έχει ή είχε άλλον υπότροφο εσωτερικού με υποτροφία της ΕΓΕ το έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία και για τα δύο προηγούμενα έτη.
 2. Να παρέχει τα εχέγγυα για τη διεξαγωγή της προτεινόμενης μελέτης

β) Εκ μέρους του υποψηφίου ερευνητή:

 1. Να έχει την Ελληνική υπηκοότητα
 2. Να έχει την ειδικότητα του Γαστρεντερολόγου
 3. Να μην κατέχει έμμισθη θέση και να δύναται να εργασθεί σε πρωϊνό τουλάχιστον εξάωρο ωράριο τις εργάσιμες ημέρες.
 4. Να μην έχει συμπληρώσει την ηλικία των 40 ετών κατά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση υποψηφιότητας του Τμήματος ή του Φορέα.
 2. Αίτηση υποψηφιότητας του υποψηφίου ιατρού.
 3. Πλήρες ερευνητικό πρωτόκολλο, το οποίο δύναται να είναι σε εξέλιξη και στο οποίο θα τονίζεται ο σκοπός και η γενικότερη σημασία του έργου, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της μελέτης. Έμφαση θα δοθεί σε ελληνικές πολυκεντρικές μελέτες.
 4. Τεκμηρίωση της ερευνητικής εμπειρίας του Τμήματος που θα διεξαχθεί η μελέτη.
 5. Προηγούμενες υποτροφίες εσωτερικού της ΕΓΕ τις οποίες έλαβε το Τμήμα και οι οποίες απέληξαν σε δημοσίευση της εργασίας (να συνυποβληθούν ανάτυπα).
 6. Έγγραφη βεβαίωση του Διευθυντού ή του Υπεύθυνου του Τμήματος ή Φορέα ότι αποδέχεται τον υποψήφιο και αναλαμβάνει την ευθύνη της επίβλεψής του και εν γένει την εποπτεία της προτεινόμενης μελέτης και ότι η έναρξη της μελέτης θα γίνει εντός του 1ου τριμήνου του έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία.
 7. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών του υποψηφίου (επικυρωμένο).
 8. Τίτλος ειδικότητας Γαστρεντερολογίας.
 9. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος και δεν κατέχει έμμισθη θέση.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε έντυπο του Ν. 1599/86, από όπου θα προκύπτουν ότι: 1. Δεν λαμβάνει καμία υποτροφία ή οικονομική βοήθεια από οποιαδήποτε άλλη πηγή και 2. Ότι από την στιγμή που θα προκριθεί για την παρούσα υποτροφία και για το 12μηνο χρονικό διάστημα που καλύπτει αυτή, δεν θα καταλάβει έμμισθη θέση ούτε θα δεχθεί για το συγκεκριμένο πλήρες πρωϊνό ωράριο καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
 11. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
 12. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές προς την Επιτροπή Υποτροφιών της ΕΓΕ, από πρόσωπα που έχουν άμεση και σαφή γνώμη για την επιστημονική κατάρτιση και το ήθος του υποψηφίου. Υποχρεωτικά μία τουλάχιστον από τις συστατικές επιστολές να προέρχεται από τον Διευθυντή ή τον Υπεύθυνο του Τμήματος ή του Φορέα όπου θα πραγματοποιηθεί η μελέτη.
 13. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της ΕΓΕ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους προκήρυξης της υποτροφίας (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατάθεση αιτήσεως χωρίς να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης ημερομηνίας, συνεπάγεται αποκλεισμό από τον πίνακα των υποψηφίων.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψηφιότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της προκήρυξης αποστέλλονται από τη Γραμματεία στην Επιτροπή Υποτροφιών της ΕΓΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. Β του καταστατικού, η οποία εντός προθεσμίας ενός μηνός πρέπει με αιτιολογημένη εισήγησή της, να επιλέξει τα Τμήματα και τους υποψηφίους που θεωρεί ότι πληρούν τα κριτήρια επιχορηγήσεως με υποτροφία.

Η ψηφοφορία της Επιτροπής θα είναι ανοικτή και αιτιολογημένη και θα συμμετέχουν τουλάχιστον 4 από τα 5 μέλη. Η βαθμολογία γίνεται με βαθμούς από 1 έως 10. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση, θα γίνεται νέα ψηφοφορία για τους ισοψηφίσαντες. Η Επιτροπή καταθέτει την βαθμολογία της στο ΔΣ της ΕΓΕ.

Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ της ΕΓΕ.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά βαρύτητας τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Η ερευνητική εμπειρία του εποπτεύοντος Τμήματος στο συγκεκριμένο θέμα.
 • Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
 • Οι συστατικές επιστολές και η ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου.
 • Πολυκεντρικές μελέτες ή μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
 • Προηγούμενες υποτροφίες εσωτερικού της ΕΓΕ που έλαβε το Τμήμα, οι οποίες δεν απέληξαν σε δημοσίευση της εργασίας.
 • Η οικογενειακή - οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ της ΕΓΕ ανακοινώνουν με επιστολή τους στους υποψήφιους (επιβλέποντα και υπότροφο) τα αποτελέσματα της κρίσης και καλούν τους επιτυχόντες να υπογράψουν τη σύμβαση υποτροφίας με την ΕΓΕ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η υποτροφία πρέπει να αρχίσει εντός του πρώτου 6μήνου του έτους για το οποίο προκηρύχθηκε.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 1. Πρόοδος του ερευνητικού πρωτοκόλλου θα υποβάλλεται ανά τρίμηνο στον Ειδικό Γραμματέα του ΔΣ της ΕΓΕ από το Διευθυντή ή τον Υπεύθυνο του Τμήματος ή Φορέα, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της υποτροφίας.
 2. Πλήρης απασχόληση κατά το πρωινό ωράριο του υποτρόφου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ερευνητικού πρωτοκόλλου
 3. Αν ο ερευνητής, υπότροφος της ΕΓΕ, για οποιοδήποτε λόγο διακόψει την ερευνητική εργασία του πριν από την αποπεράτωσή της, ο υπεύθυνος του Τμήματος δύναται να προσλάβει άλλον ερευνητή για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της υποτροφίας, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ της ΕΓΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποτροφιών.
 4. Σε κάθε δημοσίευση που θα απορρέει από την συγκεκριμένη έρευνα, πρέπει να αναγράφεται «Ο κ. …..ήταν υπότροφος της ΕΓΕ στη διάρκεια του έτους….»

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται στον υπότροφο ερευνητή από τον Ταμία κατόπιν εγκρίσεως από τον Ειδικό Γραμματέα της ΕΓΕ, ως εξής: το 80% σε 4 τριμηνιαίες δόσεις και το υπόλοιπο 20% με την κατάθεση στην Γραμματεία της ΕΓΕ της πλήρους δημοσίευσης της εργασίας.

Άρθρο 4ο – Επιτήρηση προόδου υποτρόφων

Ο Ειδικός Γραμματέας του ΔΣ της ΕΓΕ έχει την ευθύνη παρακολούθησης της τήρησης των όρων των προκηρύξεων των υποτροφιών. Ειδικότερα:

 1. ηρεί αρχείο υποτροφιών εξωτερικού και εσωτερικού.
 2. Δίνει στον Ταμία της ΕΓΕ την εντολή πληρωμής του κάθε υποτρόφου, εφόσον τηρούνται οι όροι της υποτροφίας.
 3. Ελέγχει αν στις δημοσιεύσεις αναγράφεται η λήψη υποτροφίας από την ΕΓΕ, και δίνει στον Ταμία της ΕΓΕ τη σχετική εντολή εξόφλησης για τις υποτροφίες εσωτερικού.
 4. Το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους ενημερώνει το ΔΣ για την καλή χρήση και πρόοδο κάθε υποτροφίας που χορηγήθηκε.

Η μη τήρηση των όρων της προκήρυξης της κάθε υποτροφίας συνεπάγεται άμεση διακοπή της υποτροφίας και κίνηση της νόμιμης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που έλαβε ο υπότροφος από την ΕΓΕ.

Αν διαπιστωθεί από τον Ειδικό Γραμματέα και το ΔΣ της ΕΓΕ συνευθύνη του Εποπτεύοντα και/ή του Τμήματος που έλαβε υποτροφία εσωτερικού, τότε το Τμήμα αυτό αποκλείεται από κάθε λήψη υποτροφίας ή άλλη οικονομική ενίσχυση από την ΕΓΕ για τα επόμενα πέντε χρόνια.