Αίτηση υποψήφιου τακτικού μέλους

Για τους υποψήφιους για Τακτικά Μέλη Γαστρεντερολόγους είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αιτήσεως και βιογραφικού σημειώματος.

Η κρίση των αιτήσεων γίνεται μία φορά τον χρόνο, στο δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου από Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Για την αποδοχή νέου Μέλους απαιτείται η έγκριση της υποψηφιότητάς του από τα 2/3 των παρόντων Τακτικών Μελών κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τριάντα 30.

Το υποψήφιο Μέλος παρίσταται στη Γενική Συνέλευση (εκτός αν κωλύεται και το έχει γραπτά γνωστοποιήσει) και, μετά την ανακήρυξη, τού απονέμεται το έγγραφο εκλογής Τακτικού Μέλους της ΕΓΕ ή Τμήματος και το σήμα της Εταιρείας. Το νέο μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν από την επόμενη Γενική συνέλευση και όχι από αυτή από την οποία έγινε δεκτό.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλνονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία της ΕΓΕ (secretariat@hsg.gr). Η αποδοχή της αίτησής σας θα επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα.