ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία προκηρύσσει για το έτος 2020 τη χορήγηση δύο (2) ετήσιων υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό σε θέματα γαστρεντερολογίας.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν τα Δόκιμα και Τακτικά Μέλη της ΕΓΕ.
 2. Καλή γνώση αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Ως κριτήρια για την επιλογή υποτρόφου λαμβάνονται με σειρά βαρύτητας η επιστημονική επίδοση, το ήθος, η συνεργασία, η προϋπηρεσία και το προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας στη μετεκπαίδευσή του. Επίσης θα λαμβάνεται υπόψιν ως θετικό κριτήριο τυχόν σύμβαση εργασίας και γράμμα Διευθυντή που επιθυμεί την ειδική εκπαίδευση και την πρόσληψη του υποψηφίου προκειμένου να εργαστεί σε ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Έρευνα και μετεκπαίδευση σε ειδικό αντικείμενο Γαστρεντερολογίας - Ηπατολογίας σε αναγνωρισμένο κέντρο του Εξωτερικού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ερευνητική ενασχόληση κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, με συγγραφή ανακοίνωσης σε διεθνές ή ελληνικό συνέδριο και υποβολή για δημοσίευση ερευνητικής εργασίας σε περιοδικό με κριτές μέχρι το τέλος της μετεκπαίδευσης (που θα πρέπει οριστικά να δημοσιευτεί εντός τριετίας).

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του υποψηφίου με σαφείς πληροφορίες για το αντικείμενο της έρευνας και μετεκπαίδευσης και το προτεινόμενο Κέντρο.
 2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 3. Πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.
 4. Πρόσκληση ή βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από το προτεινόμενο Κέντρο μετεκπαίδευσης ως υποτρόφου (πρωτότυπο έγγραφο), με αναφορά στην ερευνητική δραστηριότητα που θα αναπτύξει ο υποψήφιος κατά την παραμονή του στο Κέντρο μετεκπαίδευσης.
 5. Συστατικές επιστολές από δύο μέλη της ΕΓΕ που γνωρίζουν τον υποψήφιο και θα μπορούσαν να γράψουν εμπιστευτική επιστολή. Επιθυμητό είναι η μία επιστολή να προέρχεται από το Διευθυντή του υποψηφίου κατά την εκπαίδευσή του στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας ή στην παρούσα θέση εργασίας του και η δεύτερη από Γαστρεντερολόγο με τον οποίο έχει συνεργαστεί ερευνητικά ο υποψήφιος. Η επιτροπή υποτροφιών μπορεί, κατά την κρίση της, να απευθύνεται και σε άλλα πρόσωπα, πέραν των προτεινόμενων από τον υποψήφιο, για συσταστική επιστολή ή για εμπιστευτικές πληροφορίες.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος και ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, η υποτροφία διακόπτεται και ο υπότροφος επιστρέφει τα χρήματα που έχει πάρει.
 7. Υποχρεωτική συνέντευξη με τα μέλη της επιτροπής σε ειδική συνεδρίαση.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της ΕΓΕ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Κατάθεση αιτήσεως χωρίς να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται αποκλεισμό από τον πίνακα των υποψηφίων.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Μετά την λήξη της υποβολής των δικαιολογητικών και μετά την κρίση των υποψηφίων από την Επιτροπή Υποτροφιών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ μπορεί να έλθει σε επαφή με τα Κέντρα μετεκπαίδευσης για να διευκρινίσει στον Διευθυντή του Κέντρου τους όρους αποδοχής του υποψηφίου, δηλαδή ότι α) ο υποψήφιος παράλληλα με την εκπαίδευσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο, θα πρέπει να κάνει και ερευνητικό έργο και β) ότι σε κάθε δημοσίευση του θα προκύψει και πιθανά περιλαμβάνεται το όνομά του, θα πρέπει να αναφέρεται ότι ήταν υπότροφος της ΕΓΕ. Η Επιτροπή Υποτροφιών είναι πενταμελής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 παρ. Β του καταστατικού της ΕΓΕ. Η Επιτροπή είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 4 από τα 5 μέλη.

Η ψηφοφορία της Επιτροπής είναι ανοικτή και αιτιολογημένη. Η βαθμολογία γίνεται με βαθμούς 1 έως 10 (10=άριστα). Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο υπότροφος επιλέγεται με κλήρωση από την Επιτροπή. Η απόφαση κοινοποιείται γραπτώς σε όλους.

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία αρχίζει εντός του έτους για το οποίο έχει προκηρυχθεί (2020).

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

 1. Ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει κατά τον 3ο μήνα από την έναρξη της υποτροφίας για 6μηνη ή κατά τον 4ο και 8ο μήνα από την έναρξη της υποτροφίας για 12μηνη, καθώς και κατά την λήξη της υποτροφίας του, σύντομη έκθεση δραστηριοτήτων και απόδοσης, η οποία θα συνοδεύεται από αντίστοιχη έγγραφη βεβαίωση του Διευθυντού του Κέντρου στο οποίο μετεκπαιδεύεται.
 2. Υπότροφος που δεν κάνει χρήση της υποτροφίας του εντός του έτους, χάνει την υποτροφία, η οποία δίδεται στον πρώτο επιλαχόντα.
 3. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας λόγω υπαιτιότητας του υποτρόφου, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλο το χρηματικό ποσό που έλαβε από την ΕΓΕ.
 4. Σε κάθε δημοσίευση που θα προέρχεται από δεδομένα της υποτροφίας γίνεται μνεία ότι η εργασία χρηματοδοτήθηκε από την ΕΓΕ. Ο υπότροφος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία ανακοίνωση σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο αποτελεσμάτων έρευνας από τη μετεκπαίδευσή του και να συγγράψει μία δημοσίευση που θα δημοσιευτεί σε περιοδικό με κριτές εντός της επόμενης τριετίας. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται μνεία της Υποτροφίας που χορηγήθηκε από την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία.
 5. Βάσει του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της ΕΓΕ, ο υπότροφος που έχει ολοκληρώσει την υποτροφία του, θα παρουσιάζει την ερευνητική του δραστηριότητα κατά την διάρκεια της μετεκπαίδευσής του, στην ειδική συνεδρία του εκάστοτε Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΓΕ με τίτλο «Βήμα Νέου Ερευνητή». Η παρουσίαση θα αφορά ερευνητική εργασία και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υποβληθεί για δημοσίευση σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και στοιχεία της να έχουν ανακοινωθεί σε επίσημα διεθνή ή ελληνικά συνέδρια.

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας ή με απόδειξη σε εξουσιοδοτημένο από τον υπότροφο άτομο, α) σε δύο δόσεις (4.000 και 3.500 ευρώ έκαστη), τον 1ο και 4ο μήνα από την έναρξη της 6μηνης υποτροφίας, ή β) σε τρεις ισόποσες δόσεις (5.000 ευρώ έκαστη), τον 1ο, 5ο και 9ο μήνα από την έναρξη της 12μηνης υποτροφίας.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης συνεπάγεται άμεση διακοπή της υποτροφίας και κίνηση της νόμιμης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που έλαβε που έλαβε ο υπότροφος από την ΕΓΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΓΟΥΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ