Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία προκηρύσσει για το έτος 2023 τη χορήγηση τριών (3) ετήσιων υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα γαστρεντερολογίας. Το ύψος της υποτροφίας θα είναι 12.000 ευρώ.

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν τα Δόκιμα και τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη της ΕΓΕ, έως και πέντε (5) έτη από την ημερομηνία που ολοκλήρωσαν την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας.

2. Καλή γνώση αντίστοιχης γλώσσας, εφόσον απαιτείται.

Β. Διαδικασία επιλογής υποτρόφων

Κριτήρια για την επιλογή αποτελούν με σειρά βαρύτητας η επιστημονική επίδοση του υποψηφίου, το προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας ή μετεκπαίδευσης, η εμβέλεια του κέντρου έρευνας ή μετεκπαίδευσης, η συνεργασία και η προϋπηρεσία του υποψηφίου.

Γ. Αντικείμενο υποτροφίας - Διάρκεια

Αντικείμενο της υποτροφίας είναι η έρευνα και μετεκπαίδευση σε ειδικό αντικείμενο της Γαστρεντερολογίας, σε αναγνωρισμένη κλινική ή ερευνητικό κέντρο. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι δώδεκα (12) μήνες.

Δ. Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του υποψηφίου με σαφείς πληροφορίες για το αντικείμενο της μετεκπαίδευσης και του ερευνητικού τους έργου, καθώς και το προτεινόμενο Κέντρο.
 2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται η επιστημονική σταδιοδρομία του υποψηφίου.
 3. Πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα (για υποτροφία εξωτερικού).
 4. Πρόσκληση ή βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από την Κλινική ή το ερευνητικό κέντρο μετεκπαίδευσης ως υποτρόφου της ΕΓΕ, με προσδιορισμό του ερευνητικού/εκπαιδευτικού έργου του υποτρόφου κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης και ιδιαίτερη αναφορά στην ημερομηνία έναρξης της μετεκπαίδευσής του.
 5. Κατάλογο με 10 τουλάχιστον δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες την τελευταία 5ετία σε έγκριτα περιοδικά της Κλινικής ή του ερευνητικού Κέντρου που θα υποδεχθεί τον υπότροφο, που να αποδεικνύουν την ειδική ενασχόληση του κέντρου με το αντικείμενο της υποτροφίας.
 6. Τα ονόματα δύο μελών της Εταιρείας που γνωρίζουν τον υποψήφιο και θα μπορούσαν να γράψουν εμπιστευτική επιστολή. Το ΔΣ μπορεί, κατά την κρίση του, να απευθύνεται και σε άλλα πρόσωπα, πέραν των προτεινόμενων από τον υποψήφιο, για συστατική επιστολή ή για εμπιστευτικές πληροφορίες.
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος, ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία και ότι σε κάθε δημοσίευση απότοκο του μετεκπαιδευτικού -ερευνητικού του έργου στην οποία θα περιλαμβάνεται το όνομά του, θα αναφέρεται ότι ήταν υπότροφος της ΕΓΕ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, η υποτροφία διακόπτεται και ο υπότροφος επιστρέφει τα χρήματα που έχει πάρει.
 8. Πιθανή συνέντευξη με το ΔΣ σε ειδική συνεδρίαση.

Ε. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της ΕΓΕ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Κατάθεση αιτήσεως χωρίς να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται αποκλεισμό από τον πίνακα των υποψηφίων.

ΣΤ. Διαδικασία απονομής υποτροφίας

Το ΔΣ εξετάζει τις υποψηφιότητας, τις βαθμολογεί από 1 έως 10 (10=άριστα) και αποφασίζει ανοικτά και αιτιολογημένα. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση, θα γίνεται νέα ψηφοφορία για τους ισοψηφίσαντες.

Ζ. Έναρξη της υποτροφίας

Η υποτροφία πρέπει να αρχίζει εντός του έτους για το οποίο έχει προκηρυχθεί, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι απαγορεύουν την έναρξη σε αυτό το διάστημα, οπότε και η έναρξη μετατίθεται για αργότερα.

Η. Υποχρεώσεις του υποτρόφου

 1. Ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει κατά τον 4ο και 8ο μήνα από την έναρξη της υποτροφίας του, σύντομη έκθεση δραστηριοτήτων και απόδοσης, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση και αξιολόγηση της προόδου του Διευθυντού του Κέντρου στο οποίο μετεκπαιδεύεται. Ο υπότροφος δεν λαμβάνει την επόμενη δόση της υποτροφίας εάν δεν αποσταλούν τα παραπάνω έγγραφα. Κατά το πέρας της μετεκπαίδευσης ο υπότροφος προσκομίζει στην Γραμματεία της ΕΓΕ αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων του με έγγραφη αξιολόγηση του Διευθυντού του Κέντρου και βεβαίωση των διοικητικών υπηρεσιών του κέντρου μετεκπαίδευσης αναφορικά τον τύπο, τον χρόνο έναρξης και τον χρόνο περάτωσης της παρουσίας του υποτρόφου. Αδυναμία προσκόμισης των παραπάνω εγγράφων συνιστά λόγο έναρξης διαδικασιών για επιστροφή των χρημάτων της υποτροφίας από τον υπότροφο στην ΕΓΕ.
 2. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας λόγω υπαιτιότητας του υποτρόφου, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλο το χρηματικό ποσό που έλαβε από την ΕΓΕ.
 3. Σε κάθε δημοσίευση του υποτρόφου που θα προέρχεται από δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, να γίνεται μνεία ότι ο συγγραφέας είναι/ήταν υπότροφος της ΕΓΕ.

Θ. Οικονομικές υποχρεώσεις

Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας ή με απόδειξη σε εξουσιοδοτημένο από τον υπότροφο άτομο, σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, τον 1ο, 5ο και 9ο μήνα από την έναρξη της υποτροφίας. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης συνεπάγεται άμεση διακοπή της υποτροφίας και κίνηση της νόμιμης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που έλαβε ο υπότροφος από την ΕΓΕ.

Ο Πρόεδρος
Π. Τάσσιος

Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Εμμανούλ