Αρχαιρεσίες για την Τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Δοκίμων Μελών της Εταιρείας