Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ με τα κείμενα για το πλήρες γνωστικό αντικείμενο και για την αξιολόγηση των κέντρων εκπαίδευσης καθώς επίσης και το βιβλιάριο του ειδικευομένου, προς ενημέρωσή σας.

Οι βασικές αλλαγές είναι:

  1. Για όλους τους ειδικευόμενους θα πρέπει να συμπληρώνεται το Βιβλιάριο Εκπαίδευσης που επισυνάπτεται.
  2. Θεσμοθετείται "rotation" των ειδικευομένων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, που θα επιλέγονται από το Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Κέντρου και αφορούν εκπαιδευτικά κέντρα που δεν κάλυπταν πλήρως τις προβλεπόμενες ανάγκες εκπαίδευσης που περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ. Τα "rotation" δεν είναι υποχρεωτικά συνεχές (πχ 2 μήνες εκπαίδευση σε εξωτερικό Ηπατολογικό ιατρείο μπορεί να είναι 2 μήνες συνεχείς ή 2 ημέρες την εβδομάδα για 5 μήνες". Οι ειδικευόμενοι που κάνουν "rotation" γενικώς εφημερεύουν στα βασικά τους κέντρα. Το ΦΕΚ προβλέπει τα κέντρα που θα δέχονται τους ειδικευόμενους σε "rotation" μετά από συμφωνία των διευθυντών τους, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό. Όπως γράφεται στο ΦΕΚ "Το δορυφόρο Τμήμα της κάθε ΟΕΚ μπορεί δυνητικά να μεταβάλλεται μετά από συμφωνία του ειδικευόμενου και των Διευθυντών του βασικού και του νέου δορυφόρου Τμήματος της ΟΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο δορυφόρο Τμήμα θα πληρεί τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις για τα δορυφόρα Τμήματα."
  3. Σημαντικές αλλαγές για πανεπιστημιακές παθολογικές κλινικές και/ή νοσοκομεία με ειδικευόμενους σε >1 τμήματα/κλινικές
    Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κέντρου είναι υποχρεωτικά συνάδελφος με ειδικότητα Γαστρεντερολογίας. Διαβάστε προσεκτικά για τον τρόπο επιλογής του Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Κέντρου στην 8η σελ., κάτι που αφορά κυρίως τις παραπάνω κλινικές αλλά και τα νοσοκομεία όπου οι ειδικευόμενοι ανήκουν σε >1 τμήματα/κλινικές. Κάθε Νοσοκομείο θεωρείται πλέον ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο (δείτε τον Πίνακα 1).Επίσης, στο ΦΕΚ γράφεται σαφώς ότι "οι ειδικευόμενοι στη Γαστρεντερολογία θα πρέπει να εφημερεύουν μόνο για περιστατικά που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης τους στη Γαστρεντερολογία." Στην ουσία, σε κάθε νοσοκομείο πρέπει να δημιουργείται μία λίστα εφημερίας για Γαστρεντερολογία, ανεξαρτήτως της κλινικής/κλινικών που ανήκουν οι ειδικευόμενοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ