Αίτηση υποψήφιου δόκιμου μέλους

Για την εκλογή Δόκιμου Μέλους απαιτείται αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και έγγραφη συνηγορία του Διευθυντού για τους γαστρεντερολόγους ή του προτείνοντος Μέλους της Εταιρείας για μη γαστρεντερολόγους.

Τα Δόκιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα επίσημα όργανα της Εταιρείας και εκπροσωπούνται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τα τμήματα της Εταιρείας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλνονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία της ΕΓΕ (secretariat@hsg.gr). Η αποδοχή της αίτησής σας, θα επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα.