ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΕ στις 2/10/2020

Άρθρο 1ο

Ως οικονομικό έτος των εργασιών της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (ΕΓΕ) ορίζεται το 12μηνο Σεπτεμβρίου – Αυγούστου. Στο τέλος του 12μήνου, ο λογιστής σε συνεργασία με τον ταμία συντάσσουν λογιστικό και οικονομικό απολογισμό (ανά δραστηριότητα της ΕΓΕ) και προετοιμάζουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, συζητείται και εγκρίνεται με την έναρξη του οικονομικού έτους (κάθε Σεπτέμβριο) μετά από εισήγηση των Προέδρου, Α’ Αντιπροέδρου και Ταμεία του ΔΣ. Ο εγκεκριμένος ετήσιος οικονομικός προϋπολογισμός υπόκειται σε τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, όποτε αυτό απαιτείται. Στο σχέδιο προϋπολογισμού προσδιορίζεται η ετήσια συνδρομή των μελών.

Κάθε μήνα ο λογιστής της Εταιρείας, σε συνεργασία με τον Ταμία, συντάσσουν έκθεση για την ενημέρωση των μελών του ΔΣ, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα έξοδα και τα έσοδα της Εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε. Για κάθε έξοδο, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική απόφαση του ΔΣ. Για την αγορά ή εκμετάλλευση παγίων αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (πχ αγορές ακινήτων), συνιστάται διαβούλευση του ΔΣ με τους Προέδρους της περασμένης δεκαετίας και τελική απόφαση μετά από παραπομπή στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 2o

Από την έγκριση του παρόντος συστήνονται διαφορετικοί κωδικοί εσόδων-εξόδων για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας .

Ανά διαστήματα δύναται να ζητηθεί η συμβουλευτική γνωμάτευση ανεξαρτήτων θεσμών, όπως σώμα ορκωτών λογιστών.

Άρθρο 3ο

Συστήνεται το Μικρό Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτελεί άτυπο όργανο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Α’ Αντιπρόεδρο και τον Ταμία. Συγκαλείτε με απόφαση του Προέδρου πριν από το επόμενο ΔΣ με σκοπό την προετοιμασία του. Κατά την συνεδρίασή του δεν κρατούνται πρακτικά και δεν λαμβάνονται αποφάσεις.

Άρθρο 1ο – Σύσταση – Λειτουργία Τμημάτων

Η σύσταση και η λειτουργία των Τμημάτων της ΕΓΕ διέπονται από το άρθρο 2 παρ Γ του καταστατικού.

Στην ΕΓΕ ενθαρρύνεται η λειτουργία Επιστημονικών και Γεωγραφικών Τμημάτων καθώς και Τμήματος Δοκίμων Μελών και Νοσηλευτικού Τμήματος Γαστρεντερολογικών Τμημάτων. Ως ελάχιστες προϋποθέσεις δημιουργίας, ύπαρξης και λειτουργίας των τμημάτων, ορίζονται οι ακόλουθες:

 • Κάθε τμήμα δεν μπορεί να έχει λιγότερα από 20 τακτικά μέλη της ΕΓΕ. (Δεν εφαρμόζεται για το Τμήμα Δοκίμων Μελών και για το Νοσηλευτικό Τμήμα Γαστρεντερολογικών Τμημάτων)
 • Μέλος της ΕΓΕ μπορεί να είναι μέλος σε περισσότερα του ενός Τμήματα
 • Κάθε τμήμα καταθέτει στις αρχές του χρόνου προς έγκριση ετήσιο προγραμματισμό δράσεων, συμπεριλαμβανομένου και οικονομικού προϋπολογισμού
 • Η οικονομική διαχείριση των εκδηλώσεων των Τμημάτων γίνεται κεντρικά μέσω του ταμία της ΕΓΕ
 • Μέλος τμήματος που δεν έχει πληρώσει ετήσια συνδρομή για 3 συνεχή χρόνια διαγράφεται αυτομάτως από το τμήμα.
 • Σε περίπτωση που κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή τριμελούς επιτροπής τμήματος δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποψηφιότητες, τίθεται αυτόματα το ερώτημα κατάργησης του τμήματος.

Επιστημονικά ή Γεωγραφικά Τμήματα ιδρύονται μετά από αιτιολογημένη (περιγραφή σκοπού, δραστηριοτήτων και αποδοχή των ελάχιστων προϋποθέσεων που περιγράφονται στην αρχή του Άρθρου 1. πρόταση 20 τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της ΕΓΕ και απόφαση του ΔΣ, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Σε αυτή την περίπτωση, το ΔΣ ορίζει Τριμελή Επιτροπή, η λειτουργία της οποίας ολοκληρώνεται κατά τις πρώτες εκλογές του ιδρυθέντος Τμήματος.

Το ΔΣ της ΕΓΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την ίδρυση, συνέχιση της λειτουργίας ή την κατάργηση (αφού κληθούν  τα μέλη των τριμελών επιτροπών των τμημάτων να εκθέσουν τις απόψεις τους)  τμημάτων.

Τα μέλη του κάθε Τμήματος (εκτός του Τμήματος Δοκίμων μελών για τα οποία το καταστατικό της ΕΓΕ προβλέπει δωρεάν συμμετοχή) πληρώνουν ετήσια συνδρομή οριζόμενη στο 20% της συνδρομής του τακτικού μέλους.

Μεταβατική διάταξη αναφορικά με την ετήσια συνδρομή των μελών των Τμημάτων

Για το 2020, εξακολουθούν να ισχύουν όσα προβλέπονται από προηγούμενες διατάξεις.

Ειδικές διατάξεις για το Νοσηλευτικό Τμήμα Γαστρεντερολογικών Τμημάτων.

Δικαίωμα εγγραφής στο Νοσηλευτικό Τμήμα έχουν νοσηλευτές, τεχνολόγοι ή άλλο παραϊατρικό προσωπικό που εργάζεται σε Ενδοσκοπικές Μονάδες, ή Ιατρικά ή άλλα Γαστρεντερολογικά Κέντρα, που ασχολούνται με την εκτέλεση ειδικών γαστρεντερολογικών πράξεων.

Νοσηλευτές που εργάζονται σε Γαστρεντερολογικά Τμήματα θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής ύστερα από αίτησή τους στην οποία θα περιγράφεται η θητεία τους σε Γαστρεντερολογικά Τμήματα/Κλινικές ή/και Ενδοσκοπικές Μονάδες/Εργαστήρια.

Η έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Τμήμα γίνεται το β’ 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους από την Τριμελή Επιτροπή με ομοφωνία και έγκριση από το ΔΣ της ΕΓΕ.

Τα μέλη του Νοσηλευτικού Τμήματος πληρώνουν μειωμένη εγγραφή, σε σχέση με τα τακτικά μέλη, στα συνέδρια ή σε άλλες εκδηλώσεις της ΕΓΕ.

Άρθρο 2ο - Όργανα Διοίκησης Τμημάτων

Το κάθε τμήμα διοικείται από Τριμελή Επιτροπή που εκλέγεται για δύο χρόνια από τα εγγεγραμμένα μέλη του Τμήματος. Εξαιρείται η Τριμελής Επιτροπή του Τμήματος Δοκίμων μελών η οποία εκλέγεται ετησίως. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εντάξει προς την ΕΓΕ και το αντίστοιχο τμήμα της μέλη. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην τριμελή επιτροπή του τμήματος έχουν όλα τα μέλη του με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται και ανακοινώνονται μαζί με εκείνες του ΔΣ της ΕΓΕ με ευθύνη αυτού. Κανένα μέλος της ΕΓΕ δεν μπορεί συγχρόνως να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος (κατά γνωστικό αντικείμενο ή Γεωγραφικό) ή συγχρόνως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής δύο Τμημάτων.

Η εκλογή των Τριμελών Επιτροπών των επιστημονικών τμημάτων που έχουν σχέση με τους ειδικούς τομείς της Γαστρεντερολογίας γίνεται κατά τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΕ. Για τα Επιστημονικά Τμήματα της Εταιρείας που δημιουργούνται κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, η εκλογή γίνεται στην έδρα τους, κατά το τελευταίο τρίμηνο της διετίας της θητείας τους, μετά τη Γενική Συνέλευση της ΕΓΕ. Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει εκείνος από τους υποψήφιους που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους, ενώ Αντιπρόεδρος και Γραμματέας ορίζονται οι άλλοι δύο κατά σειρά αριθμού ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Εφόσον υπάρχουν μόνο τρεις υποψηφιότητες, δεν απαιτείται διαδικασία εκλογής και οι αρμοδιότητές των μελών αποφασίζονται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε διαφωνία επιλύεται από το ΔΣ της ΕΓΕ.

Η αναλογία γαστρεντερολόγων προς μη γαστρεντερολόγους στις τριμελείς επιτροπές των τμημάτων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 2 προς 1.

Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος έχουν δικαίωμα επανεκλογής για δύο (2) συνολικά θητείες, εκτός εάν σε κάποια από τις θητείες τους διατέλεσαν πρόεδροι της επιτροπής, οπότε και δεν έχουν δικαίωμα επανεκλογής στην Τριμελή Επιτροπή του ιδίου Τμήματος πριν την παρέλευση δύο τουλάχιστον θητειών Τριμελών Επιτροπών μετά το πέρας της προεδρίας τους.

Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος πριν την συμπλήρωση της διετούς θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ως αμάχητο τεκμήριο, ότι έχει συμπληρωθεί η θητεία του ως μέλους της Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος.

Αν δεν υπάρχει επιλαχών υποψήφιος για να αντικαταστήσει μέλος της Τριμελούς Επιτροπής που παραιτήθηκε ή με οποιοδήποτε τρόπο έχει εκπέσει, και αφού τη θέση του καταλάβει το επόμενο σε σειρά μέλος της Τριμελούς Επιτροπής, η Επιτροπή συμπληρώνεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΓΕ. Σε περίπτωση αποτυχίας των πιο πάνω, το Τμήμα διοικείται από τριμελή επιτροπή που διορίζεται από το ΔΣ της ΕΓΕ, μέχρι να γίνουν εκλογές .

Οι πρόεδροι των Τμημάτων δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΓΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ της ΕΓΕ αποστέλλεται σε όλα τα Τμήματα και οι πρόεδροι τοποθετούνται σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματός τους ή όποτε τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί ανάλογα με τις συνθήκες τους προέδρους των Τριμελών Επιτροπών των Τμημάτων της ΕΓΕ, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των Τμημάτων τους και να συντονίσει τις περαιτέρω δραστηριότητες τους.

Η Τριμελής Επιτροπή του κάθε Τμήματος συνέρχεται σε Τακτικές Συνεδριάσεις μετά από πρόσκληση του Προέδρου της είτε με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Έκτακτη συνεδρίαση γίνεται όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από ένα μέλος της Επιτροπής με επιστολή του προς τον Πρόεδρό της, στην οποία αναλύονται οι λόγοι που την επιβάλλουν.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους πρέπει να υπάρχει ομοφωνία των υπόλοιπων δύο μελών.

Η ημερήσια διάταξη της τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής καθορίζεται από τον Πρόεδρό της και κοινοποιείται εγκαίρως στα μέλη της. Στην ημερήσια διάταξη συζητούνται και θέματα, που εγγράφως θέτουν στον Πρόεδρο τα άλλα μέλη της Επιτροπής.

Με ευθύνη του γραμματέα τηρούνται πρακτικά των Συνεδριάσεων τα οποία υπογράφονται από την Τριμελή Επιτροπή και τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου. Με ευθύνη του Γραμματέα τηρείται και η επετηρίδα του Τμήματος.

Η Τριμελής Επιτροπή καταθέτει ετήσιο απολογισμό δράσης του Τμήματος κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΓΕ καθώς και προγραμματισμό - προϋπολογισμό των δραστηριοτήτων της στις αρχές του χρόνου προς έγκριση από το ΔΣ.

Η Γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων επικουρείται από τη Γραμματεία της ΕΓΕ

Για την επικοινωνία τους τα μέλη χρησιμοποιούν το επιστολόχαρτο της ΕΓΕ με υπότιτλο τον τίτλο του Τμήματος.

Άρθρο 3ο – Αρμοδιότητες Τμημάτων

Οι αρμοδιότητες της Τριμελούς Επιτροπής του κάθε Τμήματος (κατά γνωστικό αντικείμενο ή κατά γεωγραφικό διαμέρισμα) καθορίζονται ως εξής:

 • Στο πλαίσιο που καθορίζεται από το εκάστοτε ΔΣ της ΕΓΕ, συγκροτεί και υποβάλλει μέσα στο πρώτο δίμηνο από την ανάληψη των καθηκόντων (αντίστοιχα και κατά το δεύτερο έτος της θητείας) το ετήσιο πρόγραμμα επιστημονικών εκδηλώσεων προς το ΔΣ της ΕΓΕ προς έγκριση. Στον ετήσιο προγραμματισμό περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο οικονομικός προϋπολογισμός κάθε δραστηριότητας του Τμήματος. Στο τέλος κάθε εκδήλωσης αποδίδει οργανωτικό και οικονομικό απολογισμό. Κατά την ετήσια ΓΣ παρουσιάζει συνολικό οργανωτικό και οικονομικό απολογισμό
 • Συνεργάζεται με τις Επιτροπές Έρευνας, Εκπαίδευσης και τις άλλες Επιτροπές για την καλλίτερη εκπλήρωση των σκοπών του Τμήματος
 • Μεριμνά σε συνεννόηση με το ΔΣ της ΕΓΕ, για τις διεθνείς σχέσεις και υποχρεώσεις του Τμήματος.

Άρθρο 4ο – Επιστημονικές Δραστηριότητες Τμημάτων

Σκοπός των Τμημάτων είναι η υλοποίηση του επιστημονικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με τις Επιτροπές της ΕΓΕ

Άρθρο 5οΟμάδες Εργασίας

Μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση μελών της ΕΓΕ, το ΔΣ συστήνει επιστημονική Ομάδα Εργασίας, με συγκεκριμένο σκοπό στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας με χρονοδιάγραμμα δράσης και εκπρόσωπο. Η Ομάδα εκπροσωπείται από ένα εκ των εισηγούμενων μελών που παρουσιάζει στο ΔΣ τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό για να επιτευχθεί ο σκοπός της, στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο εκπρόσωπος ενημερώνει το ΔΣ για την πορεία του έργου και με την ολοκλήρωσή του καταθέτει προς έγκριση στο ΔΣ απολογισμό. Με την έγκριση του απολογισμού από το ΔΣ περατώνεται η λειτουργία της Ομάδας Εργασίας.

Άρθρο 1ο

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας, η ΕΓΕ συγκροτεί Επιτροπές που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Αυτές αποτελούν συμβουλευτικά όργανα του ΔΣ, προς το οποίο εισηγούνται επί θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με την εκπαιδευτική, ερευνητική και τις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός δίνει κατευθύνσεις για τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών. Τα συμμετέχοντα μέλη της ΕΓΕ στις εκδηλώσεις των Επιτροπών πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Α. Επιτροπή Εκπαίδευσης (ΕΠΕΚ)

Στόχοι της ΕΠΕΚ είναι:

 • Εφαρμογή, συντονισμός και παρακολούθηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της ΕΓΕ.
 • Διαπίστωση των πραγματικών αναγκών εκπαίδευσης και εκπόνηση σχετικών βελτιωμένων προγραμμάτων.
 • Συντήρηση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και των λοιπών εκπαιδευτικών βοηθημάτων (video, κλπ) της ΕΓΕ.
 • Συνεργασία με τα Τμήματα και τις άλλες Επιτροπές της ΕΓΕ στα πλαίσια προγραμματισμού και οργάνωσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Συνδιοργάνωση του Μετεκπαιδευτικού Επιστημονικού Σεμιναρίου κατά το Ετήσιο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο.
 • Συνεργασία με αντίστοιχους διεθνείς φορείς με σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης στη γαστρεντερολογία
 • Κάθε πρόσφορο μέσο που θα διευκολύνει την Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Γαστρεντερολογία.

Β. Επιτροπή Έρευνας (ΕΠΕΡ)

Στόχοι της ΕΠΕΡ είναι:

 • Συντονισμός της έρευνας στους επιμέρους τομείς της Γαστρεντερολογίας, σε άμεση επαφή και στενή συνεργασία με τα επιμέρους Επιστημονικά Τμήματα της Εταιρείας.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη ερευνητικών προγραμμάτων της Εταιρείας. Το ΔΣ της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση της ΕΠΕΡ, μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων σε ερευνητικές ομάδες.
 • Στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών της ΕΓΕ, αναζητά και προγραμματίζει τη συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα.
 • Κρίνει τα ερευνητικά πρωτόκολλα που υποβάλλονται μετά από ανοικτή προκήρυξη για χρηματοδότηση από την ΕΓΕ. Η τελική απόφαση για το ποια πρωτόκολλα θα χρηματοδοτηθούν λαμβάνεται από το ΔΣ της ΕΓΕ, οπότε και υπογράφεται το συμφωνητικό που έχει σχεδιαστεί από την ΕΠΕΡ από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΓΕ, τον Πρόεδρο της ΕΠΕΡ και τον ερευνητή (ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της ΕΓΕ) ή τον ερευνητικό φορέα. 4. Η ΕΠΕΡ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΓΕ και ενημερώνει το ΔΣ για την εξέλιξή τους τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο. Η ΕΠΕΡ προτείνει στο ΔΣ την διακοπή της χρηματοδότησης ερευνητικού πρωτοκόλλου σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων που διέπουν την συμφωνία με τον ερευνητή.
 • Αναζητεί κάθε πρόσφορο μέσο που θα διευκολύνει την ερευνητική δραστηριότητα στη Γαστρεντερολογία.

Γ. Επιτροπή Προβολής και Δημοσίων σχέσεων (ΕΠΔΣ)

Στόχοι της επιτροπής είναι η προβολή του έργου της ΕΓΕ στην Επιστημονική Κοινότητα στο Κοινό και Διεθνώς καθώς και η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μαζί τους. Αυτά επιτυγχάνονται μεταξύ των άλλων με:

 • Τη δημιουργία, συντήρηση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΕΓΕ
 • Την έκδοση ενημερωτικού δελτίου
 • Τη δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, εκδόσεων, τηλεοπτικών και διαδικτυακών spot, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο
 • Την επικοινωνία με κοινωνικούς φορείς για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το έργο της ΕΓΕ και για τις παθήσεις του πεπτικού συστήματος
 • Τη συνεργασία με Διεθνείς φορείς στα πλαίσια των συνεργασιών της ΕΓΕ

Δ. Επιτροπή Νέων Μελών

Τα δόκιμα και τα νέα -έως και 5 έτη από τη λήψη της ειδικότητας- μέλη είναι δυναμική ομάδα στην Γαστρεντερολογική κοινότητα με ξεχωριστές εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και ερευνητικές ανάγκες και αποτελούν την μαγιά για την μελλοντική στελέχωση των οργάνων της ΕΓΕ. Στους σκοπούς της ΕΝΜ περιλαμβάνονται:

 • Η εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης του δόκιμου μέλους σε τακτικό χωρίς να υπάρξει κενό. Για το σκοπό αυτό ενημερώνει τα δόκιμα μέλη για τη διαδικασία εκλογής τους σε τακτικό μέλος και μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας.
 • Η συνεργασία με τις λοιπές Επιτροπές, τα Τμήματα και το ΔΣ με σκοπό την προώθηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επαγγελματικών αιτημάτων των νέων μελών
 • Η συνεργασία με αντίστοιχες διεθνείς επιτροπές για την προαγωγή των θεμάτων και την προβολή των νέων γαστρεντερολόγων

Ε. Άλλες Επιτροπές

To ΔΣ αποφασίζει για την συγκρότηση άλλων επιτροπών (πχ Επιτροπή Επαγγελματικών Υποθέσεων, Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, κλπ), ανάλογα με τις συνθήκες.

Επιπλέον, συγκροτεί ειδικές επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του ΔΣ συνεπικουρούμενες -εφ’ όσον απαιτείται- από ταμειακώς τακτοποιημένα προς την ΕΓΕ μέλη της Γαστρεντερολογικής κοινότητας, με σκοπό την προετοιμασία προτάσεων επί σημαντικών θεμάτων προς το ΔΣ. Η θητεία τους ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση του έργου τους

Άρθρο 2ο – Σύνθεση Επιτροπών

Οι Επιτροπές αποτελούνται από πέντε -Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και δύο μέλη- ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Ένα εκ των μελών κάθε επιτροπής είναι υποχρεωτικά μέλος του ΔΣ της ΕΓΕ. Η θητεία τους είναι τριετής και αρχίζει τον Ιανουάριο.

Α. Οι Πρόεδροι της των Επιτροπών επιλέγονται από το ΔΣ κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους, κατά το οποίο λήγει η θητεία των αντιστοίχων Επιτροπών. Η ιδιότητα του Προέδρου Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με αυτή του Τακτικού Μέλους του ΔΣ ή Τμήματος της ΕΓΕ και του Διευθυντού Σύνταξης του περιοδικού της ΕΓΕ. Οι Πρόεδροι μπορούν να προτείνουν μέχρι τρία (3) μέλη της ΕΓΕ για την αντίστοιχη επιτροπή. Το ΔΣ έχει την ευθύνη της οριστικής συγκρότησης της επιτροπής, εγκρίνοντας τα τρία (3) μέλη (τακτικά, χωρίς ταμειακές υποχρεώσεις, μέλη της ΕΓΕ) και επιλέγοντας το μέλος του ΔΣ που θα συμμετέχει στην κάθε επιτροπή αντίστοιχα.

Ειδικότερα,

 • στην ΕΠΕΚ συμμετέχουν υποχρεωτικά μέλος ΔΕΠ, Ιατρός ΕΣΥ, ελευθεροεπαγγελματίας και Δόκιμο μέλος.
 • στην ΕΝΜ συμμετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Τμήματος Δοκίμων Μελών.

Β. Οι Πρόεδροι των Επιτροπών έχουν δικαίωμα νέας θητείας για μια επιπλέον φορά. Σε περίπτωση παραίτησής τους πριν από την λήξη της θητείας τους, το ΔΣ ορίζει νέο Πρόεδρο για το υπόλοιπο της θητείας, χωρίς να επέρχεται αλλαγή στη λοιπή σύνθεση της αντίστοιχης επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους επιτροπής, η κενή θέση του μέλους καταλαμβάνεται από πρόσωπο που εγκρίνει το ΔΣ μετά από εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής. Το νεοεισερχόμενο μέλος ακολουθεί κανονικά τη θητεία του μέλους που αναπληρώνει.

Γ. Ο Πρόεδρος ορίζει καθηκοντολόγιο για τα μέλη της κάθε Επιτροπής, συμμετέχει, μετά από πρόσκληση, στις συνεδριάσεις του ΔΣ, για θέματα που αφορούν την Επιτροπή και εκπροσωπεί την Επιτροπή στη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 3ο – Λειτουργία Επιτροπών

Οι Επιτροπές συνεδριάζουν περιοδικά με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Μπορούν να συνέλθουν εκτάκτως όταν ζητηθεί από το ΔΣ της ΕΓΕ ή ζητηθεί εγγράφως από δύο μέλη της αντίστοιχης επιτροπής. Στις συνεδριάσεις θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εφόσον προσκληθούν οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Τμημάτων ή οποιοσδήποτε άλλος κληθεί από την Επιτροπή. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν ή όταν τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν απουσιάζει ένα μέλος, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ενώ σε απουσία δύο μελών η απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη μεταξύ των υπολοίπων τριών. Συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται όταν απουσιάζουν 3 ή περισσότερα μέλη.

Οι ημερομηνίες συνεδριάσεων ορίζονται από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και τίθενται υπόψη του ΔΣ της Εταιρείας.

Οι προτάσεις των Επιτροπών υλοποιούνται μόνο εφόσον εγκριθούν από το ΔΣ της ΕΓΕ. Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα, να μεταβάλλει άποψη και να αναιρέσει οιαδήποτε πρόταση Επιτροπής είχε εγκρίνει, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του.

Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία εκδίδει το Περιοδικό «Annals of Gastroenterology» με στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης καθώς και την ανάδειξη της κλινικής και βασικής έρευνας στον Τομέα της Γαστρεντερολογίας – Ηπατολογίας.

Άρθρο 1ο – Όργανα Διοίκησης

Α. Συντακτική Επιτροπή

Απαρτίζεται από το Διευθυντή Σύνταξης (Editor-in-Chief), Βοηθό Συντάκτη (Editorial assistant), Αναπληρωτές Συντάκτες (Associate Editors) και Θεματικούς Συντάκτες (Section Editors), αναλόγως των αναγκών.

Α1. Ο Διευθυντής Σύνταξης

Έχει την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης του Περιοδικού, επικουρούμενος από την Συντακτική και την Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή.

Είναι νομικά υπεύθυνος για την ύλη η οποία δημοσιεύεται στο Περιοδικό (κατά την έννοια «υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο»). Ο Διευθυντής Σύνταξης επιλέγει τους Αναπληρωτές και Θεματικούς Συντάκτες, τον κατάλογο των οποίων υποβάλλει στο ΔΣ της ΕΓΕ.

Είναι υπεύθυνος για την ποιότητα, τον αριθμό, το είδος, την έκταση και την μορφή των επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται στο Περιοδικό. Επιλέγει μετά την κατάλληλη αξιολόγηση από τους κριτές τα άρθρα που κρίνονται κατάλληλα για δημοσίευση σε κάθε τεύχος.

Μεριμνά για την όσο το δυνατόν αρτιότερη και καλύτερη εμφάνιση του Περιοδικού, τόσο από πλευράς επιστημονικού περιεχομένου, όσο και από πλευράς εκτύπωσης και ηλεκτρονικής εμφάνισης στην ιστοσελίδα (www.annalsgastro.gr).

Υπογράφει τις επιστολές αποδοχής ή απόρριψης μίας επιστημονικής εργασίας που υποβάλλεται στο Περιοδικό για δημοσίευση. Επιλέγει τους προσφορότερους κατά την κρίση του τρόπους για την υλοποίηση των στόχων του περιοδικού, που είναι η έγκυρη και έγκαιρη προσφορά στους αναγνώστες του, επιστημονικών άρθρων υψηλής αξίας.

Ο Διευθυντής Σύνταξης είναι επίσης υπεύθυνος για την άρτια εμφάνιση, την έγκαιρη ενημέρωση και καλή λειτουργικότητα της ιστοσελίδας του Περιοδικού.

Παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση της ΕΓΕ την πορεία του Περιοδικού.

Συγκαλεί συνέλευση της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) μία ή περισσότερες φορές ετησίως για την πορεία του Περιοδικού καθώς και τον απολογισμό και προγραμματισμό του έργου της Επιτροπής.

Το Διευθυντή Σύνταξης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Αναπληρωτές Συντάκτες που ορίζει ο ίδιος.

Α2. Βοηθός Συντάκτης

Συνεπικουρεί τον Διευθυντή Σύνταξης στα καθήκοντά του σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν (επικοινωνία με διεθνείς βάσεις δεδομένων, υποστήριξη στην αξιολόγηση και έκδοση εργασιών, διοργάνωση συναντήσεων της συντακτικής ομάδας, επιστολές ή κείμενα για το Περιοδικό, κλπ.).

Είναι υπεύθυνος για τον τελικό έλεγχο και την εις βάθος κριτική διόρθωση των εργασιών που γίνονται δεκτές για δημοσίευση στο περιοδικό καθώς και για την ομοιομορφία στην εμφάνιση των εργασιών σε κάθε τεύχος.

Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των proofs αφού δημιουργηθούν από την ομάδα παραγωγής, πριν αποσταλούν στους συγγραφείς για τον τελικό έλεγχο.

Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του τεύχους στην τελική του μορφή πριν δοθεί στην δημοσιότητα και για εκτύπωση.

Α3. Αναπληρωτές Συντάκτες

Βοηθούν το Διευθυντή Σύνταξης στα καθήκοντά του, ο οποίος μπορεί να τους αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Χαρακτηρίζουν τα άρθρα και μεριμνούν για την έγκαιρη αποστολή τους στους κατάλληλους θεματικούς Συντάκτες.

Παρακολουθούν και βοηθούν στις διαδικασίες έκδοσης, εκτύπωσης και ηλεκτρονικής εμφάνισης του Περιοδικού.

Διενεργούν τον τελικό έλεγχο πριν την δημοσίευση μιας εργασίας, δηλαδή αν πληρούνται οι κανόνες του Περιοδικού.

Αναπληρώνουν τους Θεματικούς Συντάκτες, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται.

Αποτελούν το συνδετικό κρίκο με τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή.

Διατυπώνουν τη γνώμη τους (προφορικά ή γραπτά) προς τους Θεματικούς Συντάκτες ή το Διευθυντή Σύνταξης, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα υποβαλλόμενα προς δημοσίευση άρθρα και την καλή και έγκαιρη εκτύπωση και κυκλοφορία των τευχών.

Α4. Θεματικοί Συντάκτες

Κάνουν οι ίδιοι μια πρώτη αξιολόγηση των εργασιών που τους ανατίθενται και επιλέγουν τις πλέον κατάλληλες να προχωρήσουν για κρίση και συστήνουν απόρριψη στις ανεπαρκείς.

Προωθούν για ταχεία και έγκαιρη κρίση σε τουλάχιστον δύο κατάλληλους (Έλληνες ή ξένους), κατά τη γνώμη τους, κριτές, τις επιστημονικές εργασίες που επέλεξαν ως ενδιαφέρουσες για το περιοδικό. Δύνανται επίσης να είναι ένας εκ των κριτών στο υποβληθέν άρθρο.

Γνωστοποιούν στο Διευθυντή Σύνταξης τις απαντήσεις των κριτών, καθώς και τη δική τους αξιολόγηση προκειμένου να αποφασίσει για την τύχη του άρθρου.

Εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά προς το Διευθυντή Σύνταξης την άποψή τους για τους τρόπους βελτίωσης του περιοδικού.

Β. Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή (International Advisory Board)

Περιλαμβάνει μέλη ή και μη μέλη της ΕΓΕ από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο, εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και αξίας. Στόχοι της είναι:

Η προώθηση και διάδοση των σκοπών του στο Διεθνή χώρο, η συλλογή εργασιών καθώς και η επιλογή συγγραφέων για τα άρθρα σύνταξης και ανασκοπήσεις από τον Διεθνή χώρο.

Η ενεργός υποστήριξη του Περιοδικού είτε με αποστολή επιστημονικών άρθρων, είτε με κρίση εργασιών.

Η παροχή συμβουλών και έμπειρων γνωμοδοτήσεων για τρέχοντα ζητήματα και τυχόν προβλήματα του Περιοδικού

Η συνεργασία με το Διευθυντή Σύνταξης με στόχο την εξεύρεση τρόπων για την καλύτερη δυνατόν προβολή του Περιοδικού στον ανταγωνιστικό Διεθνή χώρο καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού.

Άρθρο 1ο – Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

Α. Προγραμματισμός – Ανάθεση

Το ΠΣΓ διεξάγεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κατ’ εξαίρεση δύναται να διεξαχθεί και άλλη πόλη της επικράτειας, με μοναδικό κριτήριο για την επιλογή της, την επάρκεια της τοπικής συνεδριακής υποδομής.

Το ΔΣ ορίζει τον τόπο διεξαγωγής και τις πιθανές ημερομηνίες έως τριών διαδοχικών συνεδρίων.

Β. Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή

Το ΔΣ της ΕΓΕ είναι υπεύθυνο της οργάνωσης του ΠΣΓ και ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕ) του ΠΣΓ. Το ΔΣ της ΕΓΕ μπορεί επίσης να αναθέσει μετά από τεκμηριωμένη πρόταση την προεδρεία της ΟΕ σε άλλο Τακτικό Μέλος της εταιρείας. Κριτήρια για την επιλογή του Προέδρου σε αυτή την περίπτωση είναι η προσωπικότητα, η ικανότητα αρμονικής συνεργασίας με το ΔΣ, η εν γένει δραστηριότητά του στην ΕΓΕ, η ενασχόληση με την εκπαίδευση και την έρευνα και η απήχησή του στο διεθνή χώρο. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από το ΔΣ της ΕΓΕ, τον Πρόεδρο του προηγούμενου ΠΣΓ καθώς και από επιπλέον μέλη στα οποία ανατίθενται ειδικά καθήκοντα (Ειδικοί Γραμματείς). Τα μέλη της ΟΕ πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Γραμματέας και Ταμίας του Συνεδρίου είναι ο Γενικός Γραμματέας και Ταμίας της ΕΓΕ αντίστοιχα, συνεπικουρούμενοι από μέλος της ΟΕ. Ο Ταμίας του Συνεδρίου εξακολουθεί να ασκεί αυτά τα καθήκοντα μέχρι τον τελικό οικονομικό απολογισμό του συνεδρίου, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του ως Ταμία της ΕΓΕ. Τα μέλη της ΟΕ επικυρώνονται από το ΔΣ. Τα καθήκοντα των μελών της ΟΕ ορίζονται από τον Πρόεδρο της. Η διαδικασία επιλογής της ΟΕ γίνεται μέχρι την 31η Μαρτίου του έτους για το συνέδριο του οποίου γίνεται η επιλογή.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ), στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος της ΟΕ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νέων Μελών και οι Πρόεδροι των Τμημάτων της ΕΓΕ. Τα υπόλοιπα μέλη της ορίζονται από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου. Τα μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στην κατάρτιση του επιστημονικού προγράμματος, την επιλογή και την αξιολόγηση των εργασιών που υποβάλλονται στο Συνέδριο και κάθε άλλη επιστημονική δραστηριότητα που αφορά το Συνέδριο. Τα επιμέρους καθήκοντα των μελών της ΕΕ καθορίζονται από τον Πρόεδρο.

Το πρόγραμμα του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου καθορίζεται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΓΕ σε συνεργασία με την ΟΕ με βάση τον προγραμματισμό και τους στόχους της.

Η ΟΕ διοργανώνει, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Έρευνας, σε κάθε Πανελλήνιο Συνέδριο, το Βήμα του Νέου Ερευνητή, στο οποίο θα προεδρεύει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας της ΕΓΕ. Στην συνεδρία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών των υποτρόφων της ΕΓΕ.

Ο Γραμματέας και ο Ταμίας της ΟΕ μεριμνούν ώστε τα συμμετέχοντα στο επιστημονικό πρόγραμμα (ομιλητές, πρόεδροι, συντονιστές, κριτές κλπ) του συνεδρίου τακτικά μέλη της ΕΓΕ να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και ότι τα αντίστοιχα πρώην δόκιμα μέλη έχουν καταθέσει αίτηση για να γίνουν τακτικά μέλη της ΕΓΕ.

Γ. Οικονομικά θέματα

Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία της ΕΓΕ, τον Πρόεδρο του προηγούμενου ΠΣΓ και τον/τους Πρόεδρο/Προέδρους που έχουν οριστεί για το/α επόμενο/α συνέδριο/α, αποφασίζει σε ειδική συνεδρίαση το ύψος όλων των οικονομικών παραμέτρων.  Η Επιτροπή συντάσσει έντυπο προκήρυξης, στο οποίο αναγράφονται, με όσο γίνεται περισσότερες λεπτομέρειες, όλες οι παράμετροι διεξαγωγής του Συνεδρίου, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα γραφεία υποστήριξης συνεδρίων να ευκολυνθούν στην υποβολή των προτάσεων τους. Το τελικό έντυπο προκήρυξης εγκρίνεται από το ΔΣ της ΕΓΕ.

Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα γραφεία υποστήριξης συνεδρίων γίνεται με αποστολή του σχετικού εντύπου και κρίνεται άγονη εάν τα γραφεία που θα υποβάλλουν πρόταση είναι λιγότερα από δύο, οπότε και γίνεται επαναπροκήρυξη. Η κατάθεση των προσφορών από τα γραφεία είναι ταυτόχρονη, μεταξύ ώρας 13:00 – 14:00 σε συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία υπάρχει εν εξελίξει συνεδρίαση του ΔΣ, που μοναδικό θέμα έχει την επιλογή γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης ή θέματα σχετικά με το συνέδριο. Οι προσφορές ανοίγονται ταυτόχρονα από την Επιτροπή που περιγράφεται παραπάνω και ο επικρατέστερος ανακηρύσσεται αμέσως από το ΔΣ ως επιτυχών.

Κριτήρια επιλογής είναι:

 • Η εγνωσμένη επάρκεια του γραφείου στη διοργάνωση μεγάλων Συνεδριακών εκδηλώσεων
 • Η οικονομική επιτυχία τυχόν προηγούμενης συνεργασίας  με την ΕΓΕ
 • Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά

Ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΓΕ αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των αναγκαίων συμβάσεων και ρητρών με το γραφείο που επελέγη. Η Οργανωτική Επιτροπή δια του Προέδρου του Γραμματέα και του Ταμία της, ενημερώνει κάθε μήνα το ΔΣ για την πορεία της Οργάνωσης του Συνεδρίου και μετά το πέρας του υποβάλλει γραπτό επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό. Ο απολογισμός αυτός εκφωνείται από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου ή από τον Πρόεδρο του ΔΣ, στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΓΕ.

Ε. Βραβεία Πανελληνίου Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου χορηγούνται βραβεία σε προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια.

Κριτήρια για την επιλογή των καλυτέρων εργασιών, τα οποία θα πρέπει πάντοτε να συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση-πρόσκληση για υποβολή εργασιών στο ΠΣΓ, αποτελούν:

 • Η πρωτοτυπία, ο σχεδιασμός και η εμβέλεια των αποτελεσμάτων.
 • Η διεξαγωγή της εργασίας στην Ελλάδα. Δεν συμμετέχουν στη διαδικασία βράβευσης εργασίες οι οποίες έγιναν, έστω τμηματικά, στην αλλοδαπή.
 • Η μη πλήρης δημοσίευση της εργασίας σε Ελληνικό ή ξενόγλωσσο περιοδικό κατά την υποβολή της.
 • Η μη λήψη άλλου βραβείου για εργασία με παρόμοιο θέμα, που προέρχεται από το ίδιο τμήμα ή τον ίδιο συγγραφέα.
 • Η ενεργός παρουσία του υπεύθυνου συγγραφέα κατά την παρουσίαση

Η ΟΕ αποφασίζει εάν το κάθε βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο και το ύψος του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε βραβείο.

Τα βραβεία απονέμονται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Η ΟΕ του Συνεδρίου με βάση τη βαθμολογία των κριτών επιλέγει με βάση την υψηλότερη βαθμολογία τις έξι πρώτες εργασίες που παρουσιάζονται σε ειδική συνεδρίαση (plenary session) του ΠΣΓ. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΓΕ ή/και ο Πρόεδρος της ΟΕ του ΠΣΓ (εφόσον είναι διαφορετικός από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΓΕ). Η ΟΕ εκτιμώντας την βαθμολογία, τα κριτήρια για την επιλογή των καλλίτερων εργασιών και την συνολική παρουσίαση της εργασίας  επιλέγει τις εργασίες για βράβευση σε ειδική συνεδρίαση.

Η ΕΕ καθορίζει επιτροπές που θα περιηγηθούν και θα αξιολογήσουν τις αναρτημένες ανακοινώσεις και τελικά θα προτείνουν για βράβευση στην ΟΕ τις καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις, με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής των καλλίτερων εργασιών, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Για την τελική βράβευση αποφασίζει η ΟΕ.

Άρθρο 2. Άλλες Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Η ΕΓΕ ευνοεί τη διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων. Το είδος, η ημερομηνία, η διάρκεια, η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή τους, αποφασίζεται από τι ΔΣ. Τα συμμετέχοντα στο επιστημονικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης τακτικά μέλη της ΕΓΕ πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Σε περίπτωση συμμετοχής στο επιστημονικό πρόγραμμα πρώην δοκίμων μελών, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτά έχουν καταθέσει αίτηση για να εκλεγούν τακτικά μέλη της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1ο – Σκοπός, διαδικασίες απονομής, υποχρεώσεις

Α. Σκοπός

Η ΕΓΕ στα πλαίσια εκπλήρωσης των στόχων της δύναται να προκηρύξει κάθε χρόνο υποτροφίες κατόπιν απόφασης του ΔΣ. Το ύψος της χρηματοδότησης και ο αριθμός των υποτροφιών καθορίζονται στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του ΔΣ.

Β. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν τα Δόκιμα και τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη της ΕΓΕ, έως και πέντε (5) έτη από την ημερομηνία που ολοκλήρωσαν την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας.
 2. Καλή γνώση αντίστοιχης γλώσσας, εφόσον απαιτείται

Γ. Διαδικασία επιλογής υποτρόφων

Κριτήρια για την επιλογή αποτελούν με σειρά βαρύτητας η επιστημονική επίδοση του υποψηφίου, το προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας ή μετεκπαίδευσης, η εμβέλεια του κέντρου έρευνας ή μετεκπαίδευσης, η συνεργασία και η προϋπηρεσία του υποψηφίου.

Δ. Αντικείμενο υποτροφίας – διάρκεια

Αντικείμενο της υποτροφίας είναι η έρευνα και μετεκπαίδευση σε ειδικό αντικείμενο της Γαστρεντερολογίας, σε αναγνωρισμένη κλινική ή ερευνητικό κέντρο.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι έξι (6) ή δώδεκα (12) μήνες.

Ε. Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του υποψηφίου με σαφείς πληροφορίες για το αντικείμενο της μετεκπαίδευσης και του ερευνητικού του έργου, καθώς και το προτεινόμενο Κέντρο.
 2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται η επιστημονική σταδιοδρομία του υποψηφίου.
 3. Πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα (για υποτροφία εξωτερικού).
 4. Πρόσκληση ή βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από την Κλινική ή το ερευνητικό κέντρο μετεκπαίδευσης ως υποτρόφου της ΕΓΕ, με προσδιορισμό του ερευνητικού/εκπαιδευτικού έργου του υποτρόφου κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης και ιδιαίτερη αναφορά στην ημερομηνία έναρξης της μετεκπαίδευσής του.
 5. Κατάλογο με 10 τουλάχιστον δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες την τελευταία 5ετία σε έγκριτα περιοδικά της Κλινικής ή του ερευνητικού κέντρου που θα υποδεχθεί τον υπότροφο, που να αποδεικνύουν την ειδική ενασχόληση του κέντρου με το αντικείμενο της υποτροφίας.
 6. Τα ονόματα δύο μελών της Εταιρείας που γνωρίζουν τον υποψήφιο και θα μπορούσαν να γράψουν εμπιστευτική επιστολή. Το ΔΣ μπορεί, κατά την κρίση του, να απευθύνεται και σε άλλα πρόσωπα, πέραν των προτεινόμενων από τον υποψήφιο, για συστατική επιστολή ή για εμπιστευτικές πληροφορίες.
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος, ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία και ότι σε κάθε δημοσίευση απότοκο του μετεκπαιδευτικού-ερευνητικού του έργου στην οποία θα περιλαμβάνεται το όνομά του θα αναφέρεται ότι ήταν υπότροφος της ΕΓΕ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, η υποτροφία διακόπτεται και ο υπότροφος επιστρέφει τα χρήματα που έχει πάρει.
 8. Πιθανή συνέντευξη με το ΔΣ σε ειδική συνεδρίαση.

ΣΤ. Διαδικασία απονομής υποτροφίας

To ΔΣ εξετάζει τις υποψηφιότητες, τις βαθμολογεί από 1 έως 10 (10=άριστα) και αποφασίζει ανοικτά και αιτιολογημένα

Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση, θα γίνεται νέα ψηφοφορία για τους ισοψηφίσαντες.

Ζ. Έναρξη της υποτροφίας

Η υποτροφία πρέπει να αρχίζει εντός του έτους για το οποίο έχει προκηρυχθεί, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι απαγορεύουν την έναρξη σε αυτό το διάστημα, οπότε και η έναρξη μετατίθεται για αργότερα.

Η. Υποχρεώσεις του υποτρόφου

 1. Ο Υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει κατά τον 4ο και 8ο (ή 2ο και 4ο εάν πρόκειται για εξάμηνη υποτροφία) μήνα από την έναρξη της υποτροφίας του, σύντομη έκθεση δραστηριοτήτων και απόδοσης, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση και αξιολόγηση της προόδου του Διευθυντού του Κέντρου στο οποίο μετεκπαιδεύεται. Ο υπότροφος δεν λαμβάνει την επόμενη δόση της υποτροφίας εάν δεν αποσταλούν τα παραπάνω έγγραφα. Κατά το πέρας της μετεκπαίδευσης ο υπότροφος προσκομίζει στην Γραμματεία της ΕΓΕ αναλυτική έκθεση των δραστηριοτήτων του με έγγραφη αξιολόγηση του Διευθυντού του Κέντρου και βεβαίωση των διοικητικών υπηρεσιών του κέντρου μετεκπαίδευσης αναφορικά τον τύπο, τον χρόνο έναρξης και τον χρόνο περάτωσης της παρουσίας του υποτρόφου. Αδυναμία προσκόμισης των παραπάνω εγγράφων συνιστά λόγω έναρξης διαδικασιών για επιστροφή των χρημάτων της υποτροφίας από τον υπότροφο στην ΕΓΕ.
 2. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας λόγω υπαιτιότητας του υποτρόφου, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλο το χρηματικό ποσό που έλαβε από την ΕΓΕ.
 3. Σε κάθε δημοσίευση του υποτρόφου που θα προέρχεται από δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, να γίνεται μνεία ότι ο συγγραφέας είναι/ήταν υπότροφος της ΕΓΕ.

Θ. Οικονομικές υποχρεώσεις

Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας ή με απόδειξη σε εξουσιοδοτημένο από τον υπότροφο άτομο, σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, τον 1ο, 5ο και 9ο μήνα από την έναρξη της υποτροφίας.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης συνεπάγεται άμεση διακοπή της υποτροφίας και κίνηση της νόμιμης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που έλαβε ο υπότροφος από την ΕΓΕ.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Επιτήρηση προόδου υποτρόφων

Ο Ειδικός Γραμματέας του ΔΣ της ΕΓΕ έχει την ευθύνη παρακολούθησης της τήρησης των όρων των προκηρύξεων των υποτροφιών. Ειδικότερα:

 1. Τηρεί αρχείο υποτροφιών
 2. Δίνει στον Ταμία της ΕΓΕ την εντολή πληρωμής του κάθε υποτρόφου, εφόσον τηρούνται οι όροι της υποτροφίας.
 3. Ελέγχει αν στις δημοσιεύσεις αναγράφεται η λήψη υποτροφίας από την ΕΓΕ.
 4. Το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους ενημερώνει το ΔΣ για την καλή χρήση και πρόοδο κάθε υποτροφίας που χορηγήθηκε.

Η μη τήρηση των όρων της προκήρυξης της κάθε υποτροφίας συνεπάγεται άμεση διακοπή της υποτροφίας και κίνηση της νόμιμης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που έλαβε ο υπότροφος από την ΕΓΕ.

Άρθρο 1ο - Αιγίδα

Το ΔΣ μπορεί να θέσει υπό την αιγίδα της ΕΓΕ εκδηλώσεις που οργανώνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Οι εκδηλώσεις να είναι επιστημονικές ή υψηλής ποιότητας κοινωνικές εκδηλώσεις για φιλανθρωπικό σκοπό. Για εκδηλώσεις που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο απαιτείται η ετήσια επαναβεβαίωση της αιγίδας από το ΔΣ της ΕΓΕ μετά από αίτηση.

Για την χορήγηση της αιγίδας απαιτείται αίτηση προς το ΔΣ, το οποίο θα εξετάζει και θα συνεκτιμά όλες τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στην αίτηση: ο τίτλος της εκδήλωσης, ο φορέας-οργανωτής, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής, ο σκοπός, η θεματολογία, τα ονόματα των ομιλητών-εκπαιδευτών-προέδρων-σχολιαστών, προκαταρκτικό πρόγραμμα και ιστότοπος της εκδήλωσης, αναμενόμενος αριθμός των συμμετεχόντων καθώς και οι χρηματοδότες της εκδήλωσης. Επιπλέον, θα τεκμηριώνεται ότι η εκδήλωση δεν ανταγωνίζεται χρονικά εκδήλωση της ΕΓΕ και θα αναφέρεται η προβολή της αιγίδας με τον λογότυπο της ΕΓΕ σε όλα τα μέσα επικοινωνίας της εκδήλωσης. Το ΔΣ της ΕΓΕ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να άρει, με απόφαση του την αιγίδα, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προαναφερθέντες λόγοι χορήγησής της.

H αιγίδα της Εταιρείας χορηγείται με οικονομική αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης θα εκτιμάται κατά περίπτωση ανάλογα με τον φορέα (επιστημονικός ή εμπορικός), την απήχηση (διεθνής, εθνική, τοπική) και τη διάρκεια της εκδήλωσης (ημερίδα, διημερίδα, συνέδριο, κλπ), τον προϋπολογισμό και τον αναμενόμενο αριθμός συμμετεχόντων. Η αιγίδα χορηγείται χωρίς οικονομική αποζημίωση σε εκδηλώσεις Γαστρεντερολογικών Κλινικών ή Τμημάτων ανεξαρτήτως προϋπολογισμού τους, εφόσον η εκδήλωση γίνεται στο αντίστοιχο νοσοκομείο/κλινική.

Σε ανταπόδοση της οικονομικής αποζημίωσης, η ΕΓΕ προσφέρει προβολή της εκδήλωσης στον ιστότοπο, στα social media και στο ενημερωτικό της δελτίο, ένα ενημερωτικό δελτίο που να αφορά αποκλειστικά στην εκδήλωση σε χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο αιτών και παρουσία-χαιρετισμό μέλους του ΔΣ στην εναρκτήρια τελετή της εκδήλωσης, εφ’ όσον ζητηθεί από τον αιτούντα.

Άρθρο 2ο - Συνεργασία

Το ΔΣ εξετάζει (ή προτείνει) τη «Συνεργασία» σε εκδήλωση με τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στην παράγραφο της Αιγίδας με αντίστοιχο Εθνικό ή Διεθνή φορέα μετά από αίτηση (με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο της αιγίδας) του δευτέρου (ή με  πρόταση της ΕΓΕ, αντίστοιχα) Με τον όρο συνεργασία ορίζεται η παραχώρηση τεχνογνωσίας της ΕΓΕ και η ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων (διαμόρφωση προγράμματος, κρίσεις εργασιών, οργάνωση ειδικών δραστηριοτήτων, όπως ενδοσκοπικά σεμινάρια με πρακτική εξάσκηση, κλπ), χωρίς συμμετοχή της ΕΓΕ στον προϋπολογισμό και στο οικονομικό αποτέλεσμα της εκδήλωσης.

Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας περιγράφονται λεπτομερώς σε συμφωνητικό που συντάσσεται και εγκρίνεται από τα δυο μέρη πριν την έναρξη της συνεργασίας.

Άρθρο 3ο - Συνδιοργάνωση

Το ΔΣ εξετάζει (ή προτείνει) την «Συνδιοργάνωση» εκδήλωσης με τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στην παράγραφο της Αιγίδας, με αντίστοιχο Εθνικό ή Διεθνή φορέα  μετά από αίτηση (με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο της αιγίδας) του δευτέρου (ή με  πρόταση της ΕΓΕ, αντίστοιχα). Με τον όρο συνδιοργάνωση ορίζεται η ισότιμη συμμετοχή της ΕΓΕ στην οργάνωση της εκδήλωσης συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη αποκλειστικών στην Οργανωτική και Επιστημονική επιτροπή, στη διαμόρφωση και εκτέλεση του επιστημονικού προγράμματος, στην προβολή , στον προϋπολογισμό και στο οικονομικό αποτέλεσμα της εκδήλωσης.

Οι λεπτομέρειες της συνδιοργάνωσης περιγράφονται λεπτομερώς σε συμφωνητικό που συντάσσεται και εγκρίνεται από τα δυο μέρη πριν την έναρξη της συνεργασίας.

Ο ΕΚ ισχύει και εφαρμόζεται αμέσως μετά την έγκρισή του από το ΔΣ της ΕΓΕ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε συγκεκριμένο άρθρο του.