Προκύρυξη έκτακτης υποτροφίας εξωτερικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Σ. Δ. Γεωργόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος
Γ. Κολιός

Γενικός Γραμματέας
Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Παρασκευά

Ταμίας
Δ. Τζιλβές

Μέλη
Σ. Καραταπάνης
Κ. Κοτζάμπαση
Δ. Ταμπακόπουλος

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Δ. Χριστοδούλου

Παγκρεατολογικό
Σ. Δελακίδης

Ογκολογικό
Ι. Πιλπιλίδης

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Γ. Καραμανώλης

Βορείου Ελλάδος
Α. Πρωτοπαπάς

Δοκίμων Μελών
Π. Γκολφάκης

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Α. Μαντίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2016
Α.Π. 7411

Προς: τα Τακτικά και Δόκιμα Μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ στη συνεδρίασή του της 16ης Δεκεμβρίου 2016 αποφάσισε ομόφωνα όπως προκηρύξει μια έκτακτη υποτροφία εξωτερικού στη μνήμη του εκλεκτού συναδέλφου «Χ. Τζάθα».

Η υποτροφία θα είναι γενικού ενδιαφέροντος, αλλά θα προτιμηθούν υποψήφιοι που θα δηλώσουν ως γνωστικό αντικείμενο το ήπαρ.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2017. (επισυνάπτεται η προκήρυξη)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 sign-georgopoulos sign-viazis
Σ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΑΖΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ «Χ. ΤΖΑΘΑΣ»

Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία προκηρύσσει μία έκτακτη υποτροφία εξωτερικού εις μνήμη του κ. Χ. Τζάθα, για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό, σε γνωστικό αντικείμενο γενικού ενδιαφέροντος. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που θα δηλώσουν γνωστικό αντικείμενο το ήπαρ.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν μόνο τα Δόκιμα και Τακτικά Μέλη της ΕΓΕ ηλικίας μέχρι και 42 ετών.
 2. Καλή γνώση αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Ως κριτήρια για την επιλογή υποτρόφου λαμβάνονται με σειρά βαρύτητας η επιστημονική επίδοση, το ήθος, η συνεργασία, η προϋπηρεσία, η οικονομική κατάσταση και το προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας στη μετεκπαίδευσή του.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Έρευνα και μετεκπαίδευση σε ειδικό αντικείμενο Γαστρεντερολογίας σε αναγνωρισμένο Κέντρο του Εξωτερικού.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του υποψηφίου με σαφείς πληροφορίες για το αντικείμενο της έρευνας και μετεκπαίδευσης και το προτεινόμενο Κέντρο.
 2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, στο οποία θα αναφέρονται η επιστημονική σταδιοδρομία και η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου καθώς και η οικονομική του κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από φωτοτυπία της τελευταίας Φορολογικής του Δήλωσης.
 3. Πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.
 4. Πρόσκληση ή βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από το προτεινόμενο Κέντρο μετεκπαίδευσης ως υποτρόφου (πρωτότυπο έγγραφο), με ιδιαίτερη αναφορά στην ημερομηνία έναρξης της μετεκπαίδευσής του.
 5. Τα ονόματα δύο μελών της ΕΓΕ που γνωρίζουν τον υποψήφιο και θα μπορούσαν να γράψουν εμπιστευτική επιστολή. Η επιτροπή υποτροφιών μπορεί, κατά την κρίση της, να απευθύνεται και σε άλλα πρόσωπα, πέραν των προτεινομένων από τον υποψήφιο, για συστατική επιστολή ή για εμπιστευτικές πληροφορίες.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος και ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου, η υποτροφία διακόπτεται και ο υπότροφος επιστρέφει τα χρήματα που έχει πάρει.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της ΕΓΕ μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Κατάθεση αιτήσεως χωρίς να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται αποκλεισμό από τον πίνακα των υποψηφίων.

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

 1. Ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει κατά τον 3ο μήνα από την έναρξη της υποτροφίας για 6μηνη ή κατά τον 4ο και 8ο μήνα από την έναρξη της υποτροφίας για 12μηνη, καθώς και κατά τη λήξη της υποτροφίας του, σύντομη έκθεση δραστηριοτήτων και απόδοσης, η οποία θα συνοδεύεται από αντίστοιχη έγγραφη βεβαίωση του Διευθυντού του Κέντρου στο οποίο μετεκπαιδεύεται.
 2. Υπότροφος που δεν κάνει χρήση της υποτροφίας τους εντός του έτους, χάνει την υποτροφία, η οποία δίδεται στον πρώτο επιλαχόντα.
 3. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας λόγω υπαιτιότητας του υποτρόφου, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλο το χρηματικό ποσό που έλαβε από την ΕΓΕ.
 4. Σε κάθε δημοσίευση που θα προέρχεται από δεδομένα της υποτροφίας ένα γίνεται μνεία ότι η εργασία χρηματοδοτήθηκε από την ΕΓΕ.
 5. Βάσει του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της ΕΓΕ, ο υπότροφος που έχει ολοκληρώσει την υποτροφία του, θα παρουσιάζει την ερευνητική του δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του, στην ειδική συνεδρία του εκάστοτε Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΓΕ με τίτλο «Βήμα Νέου Ερευνητή». Η παρουσίαση θα αφορά ολοκληρωμένη ερευνητική εργασία και απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αποτελέσματά της να έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή να έχουν ανακοινωθεί σε επίσημα διεθνή συνέδρια.

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας σε τρεις ισόποσες δόσεις (5.000 ευρώ έκαστη), τον 1ο, 5ο και 9ο μήνα από την έναρξη της 12μηνης υποτροφίας.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης συνεπάγεται άμεση διακοπή της υποτροφίας και κίνηση της νόμιμης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που έλαβε ο υπότροφος από την ΕΓΕ.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΑΖΗΣ