Καταστατικό Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2010

Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΓΕ

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία» και έδρα την Αθήνα. Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη και η προαγωγή των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων που έχουν σχέση με τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος. Ειδικότερα ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της Εταιρείας, ενδεικτικά είναι:

 • Η εκπόνηση, η εφαρμογή και η εποπτεία προγραμμάτων μεταπτυχιακής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Γαστρεντερολογία.
 • Η πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των προόδων της Γαστρεντερολογίας, τόσο στον διαγνωστικό και θεραπευτικό τομέα όσο και στον τομέα της πρόληψης.
 • Η έγκυρη πληροφόρηση των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας για τα προβλήματα τόσο της εκπαίδευσης όσο και της άσκησης της Γαστρεντερολογίας στη χώρα μας, καθώς και, σε συνεργασία με Ελληνικές και Ξένες Επιστημονικές Εταιρείες, η εισήγηση των καταλλήλων κάθε φορά μέτρων για την κατοχύρωση και προώθηση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους των μελών της.

Ειδικότερα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας είναι:

Α. Η μελέτη των ζητημάτων που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό και η εν γένει προσπάθεια προαγωγής των τομέων αυτών.
Β. Η συστηματική παρακολούθηση των νεότερων εξελίξεων όσον αφορά στους τομείς που ενδιαφέρουν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Γ. Η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς (οργανώσεις, συλλόγους, ιδρύματα κλπ), και ο συντονισμός των προσπαθειών τους.
Δ. Η συνεργασία ή η σύνδεση με διεθνείς οργανισμούς ή αλλοδαπές οργανώσεις, ενώσεις ή ιδρύματα παρεμφερούς χαρακτήρα και κατεύθυνσης.
Ε. Η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, η έκδοση επιστημονικού περιοδικού ή περιοδικών δημοσιευμάτων, καθώς και βιβλίων, βιντεοκασετών, πολυμέσων, με θέματα Γαστρεντερολογίας.
ΣΤ. Η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης.
Ζ. Κάθε είδους πολιτιστική δραστηριότητα που είτε αναφέρεται είτε απευθύνεται σε άτομα ενδιαφερόμενα.
Η. Η υποβοήθηση της έρευνας και εκπαιδεύσεων στους σχετικούς τομείς, καθώς και η ειδική εκπαίδευση μέρους του υγειονομικού και λοιπού προσωπικού και η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων προς ενημέρωση του κοινού ή των ενδιαφερομένων ατόμων σε ζητήματα Γαστρεντερολογίας.
Θ. Η χορήγηση υποτροφιών σε επιστήμονες και λοιπούς ειδικούς, οι οποίοι με τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσουν θα συμβάλλουν στους σκοπούς της Εταιρείας.
Ι. Η δια μέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενημερωτικών φυλλαδίων κλπ, ευαισθητοποίηση του απλού πολίτη σε ζητήματα Γαστρεντερολογίας.
ΙΑ. Η σύσταση τμημάτων της Εταιρείας σε επαρχιακά κέντρα.
ΙΒ. Κάθε πρόσφορο γενικά μέσο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει μία σφραγίδα, που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά της και φέρει στο κέντρο κεφαλή της Υγείας και κυκλικά στην περιφέρειά της τον τίτλο της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Διαθέτει επίσης και μια άλλη στα Αγγλικά με τις λέξεις «HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Η Εταιρεία διοργανώνει Συνέδρια, Συμπόσια, Διανοσοκομειακές Συγκεντρώσεις, Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα και άλλες Επιστημονικές Εκδηλώσεις μόνη της ή σε συνεργασία και συνεννόηση με άλλα Επιστημονικά Σωματεία ή Συλλόγους.

Β. Δέχεται ανακοινώσεις και επιστημονικές εργασίες, οι οποίες μετά από κριτική αποτίμηση ανακοινώνονται στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας ή και δημοσιεύονται στο επίσημο περιοδικό ή στις λοιπές επιστημονικές εκδόσεις της Εταιρείας.

Γ. Συνιστά επιστημονικές ομάδες εργασίας και προκηρύσσει υποτροφίες, επιστημονικούς διαγωνισμούς και βραβεία, σύμφωνα με κανονισμό και όρους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τα χρηματικά ποσά που συνοδεύουν τα βραβεία προέρχονται είτε από τους πόρους της Εταιρείας είτε από δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων.

Δ. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τη σύσταση Επιστημονικών Τμημάτων, που έχουν σχέση με ειδικούς τομείς της Γαστρεντερολογίας, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες για αυτό προϋποθέσεις και προκύπτουν από έγγραφη αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον Τακτικών Μελών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη αυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο ειδικοτήτων εκ των οποίων η μία να είναι Γαστρεντερολογία και να έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική ενασχόληση στο ειδικό αντικείμενο (εξειδικευμένα αντικείμενα όπως τμήμα κινητικότητας πεπτικού, τμήμα φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου κλπ). Τα Επιστημονικά Τμήματα συνιστώνται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, δεν ανταγωνίζονται σε καμία περίπτωση την μητρική Εταιρεία, λειτουργούν ως συμβουλευτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρονται σε αυτό. Τα Επιστημονικά Τμήματα της ΕΓΕ διέπονται από κοινό εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. Οποιαδήποτε αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των τμημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των μελών του και έκφραση γνώμης των τριμελών Επιτροπών. Για την υπερψήφιση της τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού απαιτείται ειδική πλειοψηφία επτά (7) τουλάχιστον θετικών ψήφων. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Τα τμήματα διοικούνται από Τριμελή Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τα μέλη του κάθε Τμήματος ανά διετία κατά την διάρκεια εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΕ.
 2. Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει εκείνος/η που παίρνει τις περισσότερες ψήφους, ενώ Αντιπρόεδρος και Γραμματέας οι άλλοι δύο (2) κατά σειρά αριθμού ψήφων. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ανάληψης του αντίστοιχου αξιώματος, το αξίωμα καταλαμβάνει ο επόμενος σε αριθμό ψήφων, χωρίς να αλλάζει η σύνθεση της Επιτροπής.
 3. Οι λοιποί εκλεγέντες υποψήφιοι παραμένουν ως αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων διενεργείται κλήρωση, από την εφορευτική επιτροπή και καθορίζεται ο πίνακας με τη σειρά επιτυχίας.
 4. Σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιονδήποτε τρόπο έκπτωσης μέλους της Επιτροπής, τη θέση καταλαμβάνει, κατά σειρά αριθμού ψήφων, το πρώτο εκάστοτε αναπληρωματικό μέλος. Ως προς τα αξιώματα της Τριμελούς Επιτροπής εφαρμογή έχει η παράγραφος 2 του παρόντος. Το αναπληρωματικό μέλος ακολουθεί κανονικά τη θητεία της Τριμελούς Επιτροπής.
 5. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης μελών της Τριμελούς Επιτροπής και μη υπαρχόντων αναπληρωματικών μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμπληρώσει την Τριμελή Επιτροπή με μέλη της Εταιρείας που έχουν διατελέσει μέλη προηγούμενων Τριμελών Επιτροπών των αντιστοίχων Τμημάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας αυτής, λόγω μη αποδοχής από πλευράς τους ή οποιωνδήποτε άλλων λόγων, το τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας μέχρι του προκαθορισμένου χρόνου της διενέργειας των νέων εκλογών.
 6. Η θητεία των Τριμελών Επιτροπών κάθε τμήματος είναι διετής. Οι Πρόεδροι των Τριμελών Επιτροπών των Τμημάτων λαμβάνουν πρόσκληση με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Τοποθετούνται σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματός τους ή όποτε τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο.
 7. Ως μέλη εκάστου Τμήματος εγγράφονται όσα από τα Τακτικά Μέλη της ΕΓΕ έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο του Τμήματος. Κάθε μέλος μπορεί να μετέχει σε ένα (1) έως και τρία (3) Τμήματα. Η συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας δεν υπόκεινται σε περιορισμούς.
 8. Οι Επιστημονικές δραστηριότητες ανήκουν στη δικαιοδοσία και ευθύνη της Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαίδευσης, και τελούν υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 9. Το Τμήμα προτείνει τον οικονομικό προγραμματισμό κάθε επιστημονικής εκδήλωσης προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και αποδίδει μετά οικονομικό απολογισμό.
 10. Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Τμήματος συνέρχονται την 1η ημέρα του Συνεδρίου καλούμενα προς τούτο από την Τριμελή Επιτροπή, ταυτόχρονα με την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση της ΕΓΕ. Με ευθύνη της Τριμελούς Επιτροπής συζητούνται, η δράση του Τμήματος (απολογισμούς έτους / προγραμματισμός), τα τυχόν προβλήματα λειτουργίας, αναζητούνται τρόποι αναβάθμισης του Τμήματος και προτείνονται προς το ΔΣ της ΕΓΕ τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Ε.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να δημιουργηθούν Επιστημονικά Τμήματα της Εταιρείας κατά Γεωγραφικά Διαμερίσματα (πχ Βόρειος Ελλάς, Δυτική Ελλάς, Κρήτη κλπ). Τα τμήματα αυτά δημιουργούνται, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες για αυτό προϋποθέσεις και εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τριάντα (30) Τακτικά Μέλη της Εταιρείας εκ των οποίων η πλειοψηφία να είναι γαστρεντερολόγοι και τα οποία απαραίτητα πρέπει να διαμένουν στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Ε.2. Ο σκοπός των Γεωγραφικών Τμημάτων είναι η από κοινού οργάνωση και συντονισμός επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΓΕ και των λοιπών Επιστημονικών Τμημάτων της.

Ε.3. Τα Γεωγραφικά Τμήματα διέπονται από εσωτερικό κανονισμό και διοικούνται από Τριμελή Επιτροπή, που εκλέγεται ανά διετία, με ψηφοφορία των μελών του Τμήματος το τελευταίο τρίμηνο του έτους στην έδρα του Τμήματος. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία των Γεωγραφικών Τμημάτων, ισχύουν γενικά οι κανόνες που διέπουν την λειτουργία των Επιστημονικών Τμημάτων της Εταιρείας, παρ. Δ., εδάφια 1-10 του παρόντος άρθρου.

ΣΤ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρύεται Νοσηλευτικό Τμήμα Γαστρεντερολογικών Τμημάτων. Η λειτουργία του Τμήματος διέπεται από εσωτερικό κανονισμό (άρθρο 2, παρ. Δ) στον οποίο θα δίδεται και η δυνατότητα εγγραφής στο Τμήμα τεχνολόγων, παρασκευαστών κλπ.

Ζ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου τεκμηριωμένη από δύο (2) μέλη του, μπορεί να αποφασιστεί η κατάργηση τμήματος, εφόσον δεν υπάρχουν πλέον οι κατάλληλες συνθήκες, με βάση τις οποίες είχε δημιουργηθεί.

Η. Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συνεργασίας και συντονισμού με άλλες Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες ή Ιδρύματα που έχουν γνωστικό αντικείμενο εν μέρει ή εν συνόλω το πεπτικό σύστημα. Στα πλαίσια αυτά, προσφέρει με κάλυψη των εξόδων από την αντίστοιχη εταιρεία, γραμματειακή υποστήριξη, στέγη, δυνατότητα συνεδριάσεων στα γραφεία της ΕΓΕ, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία της ΕΓΕ, των τμημάτων και των ομάδων εργασίας της Εταιρείας.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα, Ομότιμα, Δόκιμα και Βοηθούς Γαστρεντερολογικών Μονάδων.

Α. Τακτικά Μέλη εκλέγονται 1. Γαστρεντερολόγοι, 2. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι αποδεδειγμένα ασχολούνται με τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς τους. Τα Τακτικά Μέλη πληρώνουν την εκάστοτε ορισμένη ετήσια συνδρομή και λαμβάνουν δωρεάν το Περιοδικό της Εταιρείας.

Ο αριθμός των Τακτικών Μελών της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, που ιδρύθηκε το 1952 στην Αθήνα από 22 Τακτικά Μέλη που αποκαλούνται Ιδρυτικά, είναι απεριόριστος ως προς τους έχοντες την ειδικότητα του γαστρεντερολόγου, ενώ ο αριθμός των γιατρών άλλων ειδικοτήτων ή άλλων επιστημόνων είναι εξαρτημένος από τον αριθμό των γαστρεντερολόγων με τη σχέση 6:4 ως ανώτατο όριο. Εάν π.χ. επί συνόλου 100 μελών, ο αριθμός των γαστρεντερολόγων είναι 60, ο αριθμός των Τακτικών Μελών άλλων ειδικοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 40, ενώ η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο (λχ εξαιτίας μη πληρωμής συνδρομών, πειθαρχικής δίωξης και αποβολής από την Εταιρεία) μειωθεί προσωρινά ο αριθμός των γαστρεντερολόγων, με αποτέλεσμα ανατροπή αυτής της αναλογίας, δεν επέρχεται οποιαδήποτε ακυρότητα στη λειτουργία της Εταιρείας, δεν αλλάζει η αναλογία των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως στο οικείο άρθρο ορίζεται, αλλά δεν εγκρίνεται η εισδοχή νέων Τακτικών Μελών άλλων ειδικοτήτων μέχρις ότου αποκατασταθεί η αναλογία.

Β. Επίτιμα Μέλη εκλέγονται, μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον Τακτικών Μελών και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ημεδαποί ή αλλοδαποί επιστήμονες οι οποίοι έχουν διακεκριμένη προσφορά σε οποιαδήποτε ειδικότητα που έχει σχέση με το πεπτικό σύστημα ή διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας που η προσφορά τους κρίνεται σημαντική και επωφελής στην προαγωγή του έργου της Εταιρείας.

Γ. Ομότιμα Μέλη μπορούν με αίτησή τους ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν συμμετέχουν στα κοινά της Εταιρείας επί τριετία, να γίνουν Τακτικά μέλη άνω των 65 ετών.

Δ. Δόκιμα Μέλη εκλέγονται οι κατά νόμο ειδικευόμενοι στην Γαστρεντερολογία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΦΕΥΓΕΙ « και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση» και μη γαστρεντερολόγοι σε αναλογία 6:4, ύστερα από πρόταση του Διευθυντού της Κλινικής όπου εργάζονται, που απαραίτητα είναι Μέλος της ΕΓΕ ή άλλου της ίδιας ειδικότητας Τακτικό Μέλος της Εταιρείας. Για την εκλογή Δόκιμου Μέλους απαιτείται αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και έγγραφη συνηγορία του Διευθυντού για τους γαστρεντερολόγους ή του προτείνοντος Μέλους της Εταιρείας για μη γαστρεντερολόγους. Τα Δόκιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα επίσημα όργανα της Εταιρείας και εκπροσωπούνται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τα τμήματα της Εταιρείας. Η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται μεταξύ των Δοκίμων Μελών ειδικευομένων στη γαστρεντερολογία. Δόκιμα Μέλη μη γαστρεντερολόγοι δεν μπορούν να εκλεγούν. Η θητεία της Τριμελούς Επιτροπής Δοκίμων Μελών είναι ετήσια.

Ε. Επίτιμα, Ομότιμα και Δόκιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου. Δεν πληρώνουν συνδρομή και λαμβάνουν το περιοδικό δωρεάν, το Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΓΕ και αποκτούν δυνατότητα πρόσβασης στο Δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Τα Δόκιμα μέλη δεν πληρώνουν συμμετοχή για το Προσυνεδριακό Σεμινάριο.

ΣΤ. Οι Βοηθοί Γαστρεντερολογικών Μονάδων συμμετέχουν στο Νοσηλευτικό Τμήμα Γαστρεντερολογικών Τμημάτων. Η λειτουργία του όπως και κάθε δυνατή λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Ζ. Η ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή σε Επιστημονικά Τμήματα ορίζεται στο 1/10 της ετήσιας συνδρομής του μέλους.

ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ

Οι όροι υποψηφιότητας είναι:

Α. Για τους υποψήφιους για Τακτικά Μέλη, Γαστρεντερολόγους: Συμπλήρωση αιτήσεως και βιογραφικού σημειώματος, όπου θα αναγράφονται οι εργασίες του υποψηφίου οι σχετικές με το πεπτικό σύστημα, η κλινική δραστηριότητα και εμπειρία, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας και οι τυχόν ακαδημαϊκοί τίτλοι.

Β. Για τους υποψηφίους για Τακτικά Μέλη άλλων ειδικοτήτων: απαιτούνται η συμπλήρωση αιτήσεως και βιογραφικού σημειώματος, όπως περιγράφεται παραπάνω, και επιπλέον:

 • Να έχουν συμμετάσχει σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις εργασίες σχετικές με το πεπτικό σύστημα δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά ιατρικά περιοδικά.
 • Να προσκομίσουν συστατικές επιστολές από δύο (2) Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, ένα (1) τουλάχιστον της ιδίας ειδικότητας, από τα οποία να προκύπτει η ιδιαίτερη ενασχόληση με το πεπτικό σύστημα και η διάθεση συνεχούς βελτίωσης στα πλαίσια της ειδικότητάς τους.
 • Να έχουν ενεργό συμμετοχή σε δύο (2) από τα πέντε (5) τελευταία Πανελλήνια Γαστρεντερολογικά Συνέδρια.

Η κρίση των αιτήσεων γίνεται μία φορά τον χρόνο, στο δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου από πενταμελή Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και από τρία (3) επιπλέον μέλη που θα επιλέγονται ετησίως και κατ’ ακολουθία (εναλλαγή) με βάση την αρχαιότητα εγγραφής τους στο Μητρώο (όχι στην Επετηρίδα) από το σώμα των Τακτικών Μελών της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, δύο Γαστρεντερολόγους τακτικά μέλη της ΕΓΕ που θα επιλέγονται από τους εν ενεργεία Διευθυντές Γαστρεντερολόγους και από Γαστρεντερολόγους εν ενεργεία μέλη των τριών πρώτων βαθμίδων του ΔΕΠ και ένα μέλος εκ των λοιπών ειδικοτήτων που επιλέγεται από τους μη Γαστρεντερολόγους εν ενεργεία Διευθυντές και εν ενεργεία μέλη των τριών πρώτων βαθμίδων του ΔΕΠ. Για την αποδοχή νέου Μέλους απαιτείται η έγκριση της υποψηφιότητάς του από τα 2/3 των παρόντων Τακτικών Μελών κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τριάντα 30.

Το υποψήφιο Μέλος παρίσταται στη Γενική Συνέλευση (εκτός αν κωλύεται και το έχει γραπτά γνωστοποιήσει) και, μετά την ανακήρυξη, τού απονέμεται το έγγραφο εκλογής Τακτικού Μέλους της ΕΓΕ ή Τμήματος και το σήμα της Εταιρείας. Το νέο μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν από την επόμενη Γενική συνέλευση και όχι από αυτή από την οποία έγινε δεκτό.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος της Εταιρείας παύει να είναι:

α. Εκείνος που παραιτείται εγγράφως

β. Εκείνος που διαγράφεται με απόφαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Εταιρείας

γ. Εκείνος που δεν καταβάλει τη συνδρομή του για τρία (3) συνεχή χρόνια παρά την έγγραφη υπενθύμιση του Ταμία.

Κάθε χρόνο, εντός του πρώτου εξαμήνου, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, ενημερώνονται τα Μέλη που εμπίπτουν στην ανωτέρω γ κατηγορία και καλούνται να επικοινωνήσουν με τα όργανα της Εταιρείας και να τακτοποιηθούν ταμειακώς. Αν αδιαφορήσουν ή δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι μέλη της Εταιρείας, με εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζεται η διαγραφή τους και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Για τον έλεγχο των παραπάνω ορίζεται επιτροπή που απαρτίζεται από τον Α’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Εταιρείας.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα διοίκησης θεωρούνται:

Α. Η Γενική Συνέλευση

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας

Δ. Πειθαρχικά Συμβούλια

Ε. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Διενεργεί τις αρχαιρεσίες για τις εκλογές των προσώπων των υπόλοιπων οργάνων διοίκησης

β. Εγκρίνει την αποδοχή ή την απώλεια ιδιότητας μέλους

γ. Εγκρίνει τον ισολογισμό

δ. Αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας

ε. Για την τροποποίηση του Καταστατικού

στ. Για τη διάλυση της Εταιρείας και

ζ. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που παραπέμπεται προς κρίση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκτίθενται τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα της θητείας του, υποβάλλεται ο διαχειριστικός απολογισμός, ο οποίος συνοδεύεται από έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και διενεργούνται αρχαιρεσίες για εκλογή νέων μελών των οργάνων διοίκησης.

Β. Σύγκληση

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούν εγγράφως το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους και κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, ανεξαρτήτως τόπου, σε Γενική Συνέλευση τα Τακτικά Μέλη για υποβολή των πεπραγμένων του έτους και για εκλογή τριών νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ανά έτος) και εκλογή νέων μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Τριμελών Επιτροπών των Τμημάτων (ανά διετία).

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γίνεται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ηλεκτρονικώς ή ταχυδρομικώς στα Μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει Συνέδριο της ΕΓΕ κατά το τελευταίο τετράμηνο ενός έτους, η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα της Εταιρείας το τελευταίο δίμηνο κατά τα ανωτέρω.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς ενημερωμένα Μέλη της Εταιρείας, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή, μέχρι την ημέρα του έτους που διεξάγεται η Γενική Συνέλευση. Τα νεοεκλεγμένα μέλη μπορούν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση που τους επέλεξε εφόσον τακτοποιηθούν ταμειακώς για το τρέχον έτος, αλλά αποκτούν δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το 1/2 των Τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη συγκεντρώσεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση διακόπτεται και συγκαλείται εκ νέου μέσα στο επόμενο 8ήμερο, οπότε και θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων Μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τριάντα (30), και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Γ. Αρχαιρεσίες

Τα νέα μέλη όλων των οργάνων Διοικήσεως εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία των παρόντων, ταμειακώς ενημερωμένων, Τακτικών Μελών. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται με ανάταση των χειρών και με απλή πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση. Ψηφοφορία με εξουσιοδότηση ή αλληλογραφία δεν ισχύει.

Οι υποψήφιοι για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τριμελών Επιτροπών Επιστημονικών Τμημάτων υποβάλλουν εγγράφως στη γραμματεία της Εταιρείας αιτήσεις υποψηφιότητας το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται για εκλογή οργάνων της Διοίκησης. Νέες υποψηφιότητες, σε περίπτωση διακοπής της Γενικής Συνέλευσης και σύγκλησης νέας μέσα στο οκταήμερο, δεν επιτρέπονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τους υποψηφίους για τα παραπάνω όργανα το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την πρώτη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ο Γενικός Γραμματέας αποστέλλει ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά τους πίνακες των υποψηφίων σε όλα τα Μέλη.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων και η ανακήρυξη των υποψήφιων για την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να γίνεται μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αιτήσεις υποψηφίων που θα υπερβαίνουν τουλάχιστον το 60% επιπλέον των θέσεων των διαφόρων οργάνων (λχ για τα τρία μέλη ενός οργάνου οι υποψηφιότητες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5), με πρωτοβουλία του Προεδρείου και προτάσεις από μέλη της Γενικής Συνέλευσης, προτείνονται νέοι υποψήφιοι, οι οποίοι, αν αποδεχτούν, θεωρούνται ως αναπληρωματικοί υποψήφιοι και τα ονόματά τους εγγράφονται εκείνη την στιγμή στα ψηφοδέλτια και σε πίνακα υποψηφίων για αναπληρωματική θέση.

Κάθε χρόνο εκλέγονται τρία (3) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τρία (3) χρόνια, με ελάχιστη αναλογία γαστρεντερολόγων προς μη γαστρεντερολόγους 2:1. Αποκλείονται υποψήφιοι μη γαστρεντερολόγοι με ειδικότητα ίδια με τους εκλεγέντες τα δύο (2) τελευταία χρόνια μη γαστρεντερολόγους. Παραίτηση ενός μέλους πριν από το τέλος της τριετούς θητείας και αντικατάστασή του από μη γαστρεντερολόγο άλλης ειδικότητας δεν επηρεάζει τον κανόνα αυτό. Οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και αμέσως μετά οι τυχόν προταθέντες αναπληρωματικοί υποψήφιοι κατά τη Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης σε έναν (1) υποψήφιο και ένας (1) σταυρός προτίμησης στους αναπληρωματικούς, εφόσον υπάρχουν.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τα Επιστημονικά και Γεωγραφικά Τμήματα τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης.

Η εκλογή της Τριμελούς Επιτροπής των Γεωγραφικών Τμημάτων γίνεται το τελευταίο τρίμηνο της διετίας στην έδρα του Τμήματος και συνήθως ανεξάρτητα από την εκλογική διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Εκλέγονται ως Τακτικά Μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο οι τρεις (3) πρώτοι σε ψήφους, για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι, για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο οι δύο (2) πρώτοι και για τα Επιστημονικά Τμήματα οι τρεις (3) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Υποψήφιοι της λίστας των αναπληρωματικών υποψηφίων, δεν προηγούνται των τακτικών υποψηφίων, ανεξαρτήτως αριθμού σταυρών που έλαβαν.

Σε περίπτωση που στα τρία (3) υπερψηφισθέντα για το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μέλη συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι τους ενός (1) μη γαστρεντερολόγοι, στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ο πρώτος σε αριθμό ψήφων μη γαστρεντερολόγος και η τριάδα των νεοεισερχομένων τακτικών μελών συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες γαστρεντερολόγους (κατά σειρά ψήφων), ώστε η αναλογία των νεοεκλεγμένων στο Διοικητικό Συμβούλιο γαστρεντερολόγων: μη γαστρεντερολόγων να μην υπολείπεται του 2:1.

Τα εκλεγέντα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται μαζί με τα παλαιότερα μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την ψηφοφορία, για συγκρότησή τους σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

Δ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί:

 • Όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή
 • Τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ζητήσουν με τεκμηριωμένη εισήγησή τους ή
 • Το ζητήσει εγγράφως, με αίτηση που θα ορίζει και τα θέματα συζήτησης, τουλάχιστον το 1/4 των Μελών που είναι ταμειακώς ενημερωμένα, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερα των τριάντα (30) μελών.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί εκ νέου εντός μηνός ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ταμιακά ενημερωμένων Μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τριάντα (30). Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί και πάλι απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει υποχρεωτικά το ζήτημα στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που δεν απαιτούν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Τακτικών Μελών της Εταιρείας, ιδίως δε για αυτές που αφορούν την διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων της σε Τοπικά και Διεθνή Συνέδρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης για τη συγκρότηση Οργανωτικών και άλλων Επιτροπών όπως φαίνονται παρακάτω στα άρθρα 14 και 15.

Β. Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο και Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) Μέλη. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν, ο Πρόεδρος του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι των Τριμελών Επιτροπών των Επιστημονικών και Γεωγραφικών Τμημάτων της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας / Υποτροφιών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δύναται επίσης να παρίσταται, μετά από πρόσκληση, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΕΓΕ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Κάθε χρόνο αποχωρούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τρία (3) μέλη, δηλαδή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα δύο μέλη που εξελέγησαν ταυτόχρονα με τον Πρόεδρο. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν αντικατάσταση των ανωτέρω μελών, που ακολουθεί την πορεία του μέλους που αντικατέστησε. Κάθε χρόνο εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο στις αρχαιρεσίες κατά τη Γενική Συνέλευση τρία (3) νέα μέλη. Το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Απαραίτητος όρος για την εκλογή του Α’ Αντιπροέδρου του επομένου έτους είναι η θητεία του στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) έτος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει θητεία ενός (1) έτους και δεν έχει την δυνατότητα επανεκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος που έχει συμπληρώσει μια πλήρη τριετία στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχει καταλάβει την θέση του Προέδρου, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ξανά υποψηφιότητα, μετά όμως από την παρέλευση τουλάχιστον μίας τριετίας, κατά την οποία θα είναι εκτός Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την συμπλήρωση πλήρους τριετίας, ανεξαρτήτου αιτίας, το μέλος θεωρείται με αμάχητο τεκμήριο ότι έχει συμπληρώσει τριετή θητεία στο ΔΣ και δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής του στα Διοικητικά όργανα της Εταιρείας για την επόμενη τριετία.

Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.

Το νεοεισερχόμενο στην περίπτωση αυτή μέλος του ΔΣ, ακολουθεί κανονικά τη θητεία του μέλους που αναπληρώνει.

Γ. Σύγκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα σε συνεδρίαση που συγκαλείται δια του Γενικού Γραμματέα, από τον Πρόεδρο της Εταιρείας ή και όποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης εκτάκτως μετά από αίτηση δύο (2) ή περισσότερων μελών του.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον από τα εννέα (9) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Δ. Κυρώσεις

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Και οι δύο δεν έχουν δικαίωμα επανεκλογής πριν την παρέλευση τριετίας μετά την λήξη της τριετούς θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Γενική Αρμοδιότητα

Για κάθε ζήτημα για το οποίο δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μόνο του είτε μετά από έγγραφη πρόταση δύο (2) τουλάχιστον Τακτικών Μελών.

ΣΤ. Ενστάσεις

Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβληθεί ένσταση υπογραφόμενη από δύο (2) Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συζητείται υποχρεωτικά σε νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Ζ. Άλλες διατάξεις

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή πίνακα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εντός μηνός μετά από κάθε μεταβολή. Ο πίνακας περιέχει το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας των μελών της Διοίκησης, καθώς και το αντίγραφο των αρχαιρεσιών.
 2. Αντίγραφο των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων του Καταστατικού με τη σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευσή της και
 3. Αντίγραφο του εγκεκριμένου ισολογισμού και απολογισμού κάθε διαχειριστικής χρήσεως, όπως και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μέσα σε ένα (1) μήνα από της έγκρισής τους από την Γενική Συνέλευση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής, συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέα τα μέλη του Συμβουλίου, σε συνεδριάσεις, στις οποίες προεδρεύει, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εντέλλεται την πληρωμή των τακτικών και εκτάκτων δαπανών, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας, αλλά μόνον μετά από απόφαση του Συμβουλίου. Φροντίζει επίσης για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και υπογράφει όλα τα έγγραφα της Εταιρείας και τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος, εάν δε κωλύεται και αυτός, ο Β’ Αντιπρόεδρος. ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΔΑΦΙΟ

Β. Α’ Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται. Ο Α’ Αντιπρόεδρος δικαιούται και οφείλει να γνωρίζει και να παρακολουθεί στενά όλες τις πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου, ώστε να είναι προετοιμασμένος για την θητεία του ως Προέδρου το επόμενο έτος. Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Συμβουλίου φροντίζει για την ανασύνταξη της επετηρίδας των Τακτικών Μελών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού.

Γ. Β’ Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον Α’ Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο όταν κωλύονται. Εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όσες φορές του ζητηθεί. Παρακολουθεί και συνδράμει το έργο της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Υποτροφιών και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, την αλληλογραφία της Εταιρείας, τηρεί τα αρχεία και παραλαμβάνει τα προς την Εταιρείας αποστελλόμενα έγγραφα, έντυπα ή χειρόγραφα. Τηρεί πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρεί κατ’ αύξοντα αριθμό εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και βιβλίο με τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσει ο ίδιος και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Συμβουλίου, αναγγέλλει την εκλογή νέων εταίρων, συγκαλεί κατόπιν εντολής του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει μετά του Προέδρου όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Συμμετέχει στην ανασύνταξη της επετηρίδας μαζί με τον Α’ Αντιπρόεδρο και τον Ταμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ε. Ειδικός Γραμματέας

Ο Ειδικός Γραμματέας διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης, τηρεί ακριβή κατάλογο σε ιδιαίτερο βιβλίο των παρόντων σε κάθε συνεδρίαση μελών, που υπογράφουν ιδιόχειρα σε αυτόν και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

ΣΤ. Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τα διπλότυπα δαπανών, εισπράττει το αντίτιμο του δικαιώματος εγγραφής καθώς και τις συνδρομές και κάθε δωρεάν χρηματική επιχορήγηση, εξοφλεί τις αποδείξεις δαπανών για τις οποίες κρατά ακριβείς σημειώσεις.

Εάν τα χρήματα που διαχειρίζεται υπερβαίνουν τα 300 ευρώ (το ποσόν αυτό μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προσαρμόζεται αναλόγως), οφείλει να καταθέσει οπωσδήποτε σε Τραπεζικό Λογαριασμό ή Τράπεζα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη των χρημάτων και γενικά η κίνηση του λογαριασμού διενεργείται από τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Ταμία.

Ο Ταμίας επομένως υπογράφει έγκυρα επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές εντολές.

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και προσωπικά υπεύθυνος για κάθε παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού και υποχρεούται να καταβάλει το ανάλογο ποσόν, αν προκύψει κάποια ζημία στην Εταιρεία ή απώλεια χρημάτων από παραλήψεις του.

Κατά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποτεδήποτε κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, δίδει λόγο για τη διαχείρισή του.

Κατά την Γενική Συνέλευση ο Ταμίας υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό της Εταιρείας για την θητεία που έληξε.

Συμμετέχει στην επιτροπή επετηρίδας για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Αρμοδιότητα

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ιδιαίτερα δε κρίνει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.

Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετική με τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση.

Τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της για τους διενεργούμενους ελέγχους και οι συντασσόμενες εκθέσεις της προς τη Γενική Συνέλευση.

Β. Σύγκληση

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για μια 2ετία, κατά τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται ο αρχαιότερος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Αρμοδιότητες

Επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του ή μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αναφορά δύο τουλάχιστον Τακτικών Μελών, κάθε θέματος που προσβάλλει την παράδοση και το ήθος της Εταιρείας και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της, καθώς και θεμάτων ηθικής φύσεως που προκύπτουν από τη μέσω του τύπου, και άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, ανεπίτρεπτη προβολή ατόμων ή ομάδων ή κατά τη διενέργεια επιστημονικών μελετών.

Επίσης έχει θέση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής προκειμένου η υπόθεση να εκδικασθεί από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι υποθέσεις οι οποίες παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο προϋποθέτουν έγγραφη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Β. Σύνθεση

Αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους αμέσως δύο (2) προηγούμενους Προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι στη ζωή και αποδέχονται το διορισμό τους (αλλιώς κατά σειρά εκλέγεται ο εκάστοτε προγενέστερος που αποδέχεται). Γραμματέας της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ

Α. Αρμοδιότητα

Σε περίπτωση παράβασης των ηθικών κανόνων της Ιατρικής και γενικά της Επιστημονικής Δεοντολογίας, διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού σφάλματος από βαριά αμέλεια ή διάπραξης ατιμωτικού ποινικού αδικήματος από Μέλος της Εταιρείας, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται της υπόθεσης και μετά από έγγραφη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, την εκδικάζει είτε αυτεπάγγελτα, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του, είτε μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο και εύλογο συμφέρον.

Β. Σύνθεση

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι 3μελές και αποτελείται από τρία 3 Τακτικά Μέλη που εκλέγονται για μία διετία με μυστική ψηφοφορία. Ταυτόχρονα γίνεται εκλογή και δύο αναπληρωματικών μελών. Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας.

Γ. Διαδικασία

Η εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται, αφού το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία, κατά τον τρόπο που κρίνει εκάστοτε σκόπιμο και αφού καλέσει το κατηγορούμενο σε απολογία.

Για το σκοπό αυτό μπορεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο να εξετάσει έγγραφα, μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους.

Δ. Ποινές

Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι επίπληξη, πρόσκαιρη (μέχρι 12 μήνες) απομάκρυνση από την Εταιρεία και οριστική διαγραφή. Εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να υποβληθεί έφεση από το τιμωρηθέν μέλος, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με προθεσμία τρίαντα (30) ημερών από την κοινοποίηση με επίσημο έγγραφο της επιβληθείσας σε αυτό ποινής. Η έφεση συζητείται από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Έφεση μπορεί να υποβάλλει και το Διοικητικό Συμβούλιο στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αν, κατά την κρίση του, η απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ήταν επιεικής για τον κατηγορούμενο.

Αν παρέλθει η προθεσμία άπρακτη, θεωρείται ότι τα μέρη έχουν αποδεχθεί την ποινή.

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ

Α. Αρμοδιότητα

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των εφέσεων που υποβάλλει ο κατηγορούμενος ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Β. Σύνθεση

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους πέντε (5) αρχαιότερους διατελέσαντες Προέδρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος καλείται ο αμέσως επόμενος σε αρχαιότητα και ούτω καθ’ εξής.

Γραμματέας και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας.

Γ. Διαδικασία

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ελέγχει την κρίση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και την υπόθεση κατ’ ουσία στα Κεφάλαια για τα οποία ασκήθηκε η έφεση. Αν κρίνει ότι η απόφαση ήταν ορθή, την επικυρώνει. Αν κρίνει ότι δεν ήταν καθ’ ολοκληρία σωστή, την εξαφανίζει. Αν κρίνει ότι ήταν εν μέρει ορθή, τη διορθώνει. Το ίδιο συμβαίνει και στην επιμέτρηση της ποινής.

Αν ο κατηγορούμενος ασκεί έφεση, τότε το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει τη μεγαλύτερη ποινή. Μεγαλύτερη ποινή επιβάλλεται μόνο όταν το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ή παράλληλη έφεση με τον κατηγορούμενο και μόνο στα συγκεκριμένα κεφάλαια.

Δεν υπάρχει άλλο ένδικο μέσο εντός της Εταιρείας κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση που αυτό διατάξει την οριστική διαγραφή του μέλους ως ποινή. Τότε εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε το θέμα παραπέμπεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. Συντακτική Επιτροπή

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού της Εταιρείας απαρτίζεται από έναν Διευθυντή Σύνταξης και τέσσερα (4) μέλη και ορίζεται για μια 3ετή θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Συντακτική Επιτροπή είναι δυνατόν να συμμετέχουν σαν απλά μέλη, δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει επίσης, μετά από πρόταση της Συντακτικής Επιτροπής 1. Θεματικούς και Επίκουρους Συντάκτες αναλόγως των αναγκών, 2. Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν και διεθνούς κύρους ξένοι επιστήμονες με εμπειρογνωμοσύνη σε διαφόρους τομείς του πεπτικού, καθώς και Μέλη της Εταιρείας.

Β. Λειτουργία του Περιοδικού

Η λειτουργία του περιοδικού διέπεται από εσωτερικό κανονισμό, που συντάσσεται από την Συντακτική Επιτροπή και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθυντής Σύνταξης της Επιτροπής μπορεί, αν το επιθυμεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να διατηρήσει την ίδια θέση για δεύτερη συνεχή τριετία, αλλά τότε αποκλείεται μελλοντικής επανεκλογής στην ίδια θέση.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Εταιρεία διοργανώνει μία φορά τον χρόνο και κατά το τελευταίο τρίμηνο, το ετήσιο συνέδριό της, εναλλάξ στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζει τον τόπο του Συνεδρίου, τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και εγκρίνει τις προτάσεις του για τη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής που αποτελείται από δύο (2) Αντιπροέδρους, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, τρεις (3) Ειδικούς Γραμματείς, έναν (1) Ταμία και επτά (7) μέλη. Τα καθήκοντα των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό. Μετά το πέρας του συνεδρίου η Οργανωτική Επιτροπή υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη συγκρότηση των Οργανωτικών Επιτροπών των Πανελληνίων ή Διεθνών Συνεδρίων, Συμποσίων και λοιπών εκδηλώσεων της Εταιρείας, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της, Τακτικά και μη, όπως επίσης και γιατροί ή Επιστήμονες μη μέλη της Εταιρείας, εφόσον αυτό κρίνεται εποικοδομητικό. Οι Πρόεδροι των Πανελληνίων ή των Διεθνών Γαστρεντερολογικών Συνεδρίων επιλέγονται μεταξύ των Γαστρεντερολόγων Τακτικών, ταμειακώς ενημερωμένων μελών της Εταιρείας.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει, επίσης Α) Επιτροπή Εκπαίδευσης (ΕΠΕΚ), αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, από τα οποία μόνον δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης ορίζεται για τρία (3) χρόνια, Β) Επιτροπή Έρευνας (ΕΠΕΡ), αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, από τα οποία μόνο δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Έρευνας ορίζεται για τρία (3) χρόνια, Γ) Επιτροπή Υποτροφιών και Βράβευσης Εργασιών, η οποία συγκροτείται από μέλη της Εταιρείας όπως καθορίζεται παρακάτω. Η Επιτροπή προοδεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συμμετέχει σ’ αυτήν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας. Δ) Άλλες επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί ειδικό λογαριασμό υποτροφιών και εκπαίδευσης, προκηρύσσει υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού, προκηρύσσει απονομή βραβείων για τις καλύτερες εργασίες που παρουσιάζονται στο Πανελλήνιο Συνέδριο και χρηματοδοτεί την εκπόνηση διατριβών ή επιστημονικών μελετών. Η προκήρυξη των διαφόρων βραβείων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κρίση των υποψηφίων για τις υποτροφίες καθώς και η κρίση των εργασιών προς βράβευση ή των διατριβών προς χρηματοδότηση ή μελετών, γίνεται από ειδική επιτροπή, η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τέσσερα (4) Τακτικά και τέσσερα (4) Αναπληρωματικά Μέλη που εκλέγονται ανά δύο (2) από τους πίνακες της Επετηρίδας κατά αλφαβητική σειρά.

 1. Μεταξύ των Τακτικών Μελών της Εταιρείας που κατέχουν τον τίτλο του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή των ιατρικών σχολών της χώρας, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να είναι Γαστρεντερολόγος και
 2. Μεταξύ των ασκούντων τη Διεύθυνση Γαστρεντερολογικών Κλινικών, Τμημάτων και Εργαστηρίων, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να είναι Γαστρεντερολόγος.

Η Επιτροπή εκλέγεται κάθε Σεπτέμβριο και η θητεία της διαρκεί ένα (1) έτος. Ο τακτικός κριτής αποσύρεται υπέρ του αναπληρωματικού, αν μετέχει ο ίδιος σε εργασία που έχει υποβληθεί για κρίση. Αν μετέχει σε τέτοια εργασία αναπληρωτής κριτής, η εκλογή του δεν ισχύει και επιλέγεται άλλος κ.ο.κ. Όταν πρόκειται για κρίση υποτροφιών δεν μπορεί να συμμετέχει ως κριτής μέλος της Επιτροπής που υπηρετεί σε Τμήμα από το οποίο έχει υποβληθεί υποψηφιότητα.

Στην Επιτροπή συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας. Τα μέλη της πενταμελούς επιτροπής κρίσεως δεν μπορούν να επανεκλεγούν στην ίδια επιτροπή επί τριετία.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους.

Α. Οι τακτικοί πόροι της Εταιρείας προέρχονται:

 • Από το δικαίωμα εγγραφής των Μελών
 • Από την ετήσια συνδρομή των Μελών, και την συνδρομή / συμμετοχή στα Επιστημονικά της Τμήματα
 • Από τις συνδρομές του εκδιδόμενου Περιοδικού ή του αντίτιμου των εκδιδομένων εκάστοτε πρακτικών των Επιστημονικών Συνεδριάσεων ή Συνεδρίων ή Συμποσίων κλπ της Εταιρείας.

Β. Οι έκτακτοι πόροι προέρχονται από τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα ή έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή τέλος από επιχορηγήσεις ή συνδρομές του Κράτους, Δήμων ή Κοινοτήτων και άλλων Αρχών. Η απόκτηση από την Εταιρεία ακίνητων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων σημαντικής αξίας γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. Πόρος της Εταιρείας επίσης μπορεί να είναι κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. Οι προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού αυτού υποβάλλονται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου Τακτικών Μελών. Η τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τον Νόμο, αποφασίζεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων Τακτικών Μελών σε Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη για αυτό το σκοπό και απαρτιζόμενη από το ήμισυ τουλάχιστον των με δικαίωμα ψήφου Τακτικών Μελών.

Β. Η Εταιρεία διαλύεται αυτοδίκαια, εάν τα Τακτικά Μέλη περιορισθούν σε αριθμό κατώτερο των 20. Στην περίπτωση αυτή η περιουσία της Εταιρείας περιέρχεται σε ευαγές ίδρυμα που προτείνεται από το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τα Τακτικά Μέλη.

Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από την εγγραφή της τροποποίησης στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί τροποποίηση και μεταγλώττιση του παλαιότερου καταστατικού της 28ης Νοεμβρίου 1998, όπως και αυτό τροποποίησε το παλαιότερο καταστατικό της 2ας Νοεμβρίου 1991, αποτελείται από 18 άρθρα και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από την εγγραφή της τροποποίησης στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 13-11-2010

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Σ.