Προκήρυξη τεσσάρων (4) ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Γ.Ε.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η προκήρυξη αφορά μέχρι 4 (τέσσερα) νέα ερευνητικά προγράμματα
 2. Το αιτούμενο ύψος χρηματοδότησης ανά ερευνητικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ
 3. Θα χρηματοδοτηθεί μέχρι ένα ερευνητικό πρόγραμμα σε κάθε ένα από τα παρακάτω ερευνητικά πεδία:
  • Ανώτερο πεπτικό
  • Κατώτερο πεπτικό
  • Ήπαρ
  • Ενδοσκόπηση
 4. Τα ερευνητικά προγράμματα που προσφέρουν χρήσιμα και πρωτοποριακά επιδημιολογικά Γαστρεντερολογικά δεδομένα για τον Ελλαδικό χώρο θα προτιμηθούν εφ’ όσον πληρούν τα κριτήρια του καλού σχεδιασμού
 5. Ο κύριος ερευνητής και οι συνερευνητές πρέπει να είναι μέλη της ΕΓΕ, ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε περίπτωση συνεργασιών με άλλα επιστημονικά κέντρα απαιτείται επιστολή αποδοχής της συνεργασίας από τον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου που αν αφορά άλλες ειδικότητες ή κέντρα του εξωτερικού δεν απαιτείται να είναι μέλη της ΕΓΕ.
 6. Ο κύριος ερευνητής έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε μία μόνο πρόταση με αυτή την ιδιότητα. Θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα η υποβολή πολυκεντρικών πρωτοκόλλων με συμμετοχή των περισσότερων περιοχών της Ελλάδας.
 7. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από μέλος το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν θα συνεκτιμάται η αποτελεσματικότητα (δημοσίευση με αναφορά στην χρηματοδότηση από την ΕΓΕ) και η απορροφητικότητα της προηγούμενης χρηματοδότησης. Πάντως κατά την διαδικασία της επιλογής θα προτιμώνται ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΓΕ στο παρελθόν.
 8. Το ερευνητικό πρόγραμμα δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από άλλον φορέα
 9. Τα μέλη της Επιτροπής Έρευνας που συμμετέχουν σε προταθέντα πρωτόκολλα θα αυτοεξαιρεθούν από την διαδικασία της κρίσης.
 10. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Μαίου 2017.
 11. Η πρόταση, κατά την υποβολή της, πρέπει να περιλαμβάνει:
  1. Αντικείμενο της έρευνας
  2. Διάρκεια της έρευνας
  3. Αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού πρωτοκόλλου
  4. Στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι διαθέσιμες οι επιστημονικές και υλικοτεχνικές υποδομές που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή της έρευνας
  5. Αναλυτικός προϋπολογισμός (αναλώσιμα, αμοιβές)

Β. Διαδικασία επιλογής: Η Επιτροπή Έρευνας αξιολογεί τις υποβληθείσες προτάσεις και καταλήγει σε απόφαση την οποία εισηγείται στο ΔΣ της ΕΓΕ το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση. Τα κριτήρια επιλογής είναι:

 1. Το αντικείμενο της έρευνας πρέπει να εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο της προκήρυξης
 2. Το πρωτόκολλο που υποβάλλεται πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας
 3. Πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις πως υπάρχουν οι επιστημονικές και υλικοτεχνικές υποδομές για την διεξαγωγή της έρευνας
 4. Η συνεργασία ερευνητών
 5. Προηγούμενες χρηματοδοτήσεις από την Ε.Γ.Ε. (θα προτιμώνται ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ε.Γ.Ε. στο παρελθόν)

Γ. Ολοκλήρωση της έρευνας: Η έρευνα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε peer reviewed περιοδικό. Η δημοσίευση πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ότι η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Γ.Ε. Η 1η έκθεση προόδου πρέπει να κατατεθεί στους 12 μήνες. Η μελέτη πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των επομένων 24 μηνών με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΓΕ . Η παράταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Δ. Τρόπος καταβολής του χρηματικού ποσού: Το χρηματικό ποσό με το οποίο χρηματοδοτήθηκε η έρευνα θα καταβάλλεται με βάση τον προϋπολογισμό και με ρυθμό που δικαιολογείται από την πορεία της έρευνας. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού από τον ερευνητή πρέπει να λαμβάνεται υπ΄όψιν πως το 20% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας

2017-10-08T16:14:49+00:00